телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАИгры. Игрушки -30% Электроника, оргтехника -30% Одежда и обувь -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Шпаргалка по экономике укр

найти похожие
найти еще

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Облік операцій по поточному рахунку в іноземній валюті. Облік наявності і руху іноземної валюти ведеться на рахунку “Поточні рахунки в іноземній валюті”, аналітичний облік операціцй на якому організується по кожному з відкритих у банках рахунків для збереження коштів в іноземній валюті, а також на окремих субрахунках “Каса”,”Розрахунки з підзвітними особами”. Записи на рахунках “Поточні рахунки в іноземній валюті”, субрахунках “Каса”,”Розрахунки з підзвітними особами” проводяться на підставі виписок з банків та розрахунково-платіжних документів, по яких одержані або оплачені суми в іноземній валюті. На кожному рахунку в аналітичному обліку має бути забезпечено облік кожної валюти за номіналом, курсом дня, враховано різницю між попереднім і поточним курсом та визначено в український валюті. Залишки грошових коштів підприємства на валютному рахунку відображаються в національній валюті в сумах, визначених за офіційним курсом НБУ на дату здійснення операції в іноземній валют, а при складанні звітності на останнє число звітного періоду. Одночасно операції в іноземній валюті відображаються у валюті розрахунків і платежів. 93.  Облік операцій по продажу (обміну) готівкової іноземної валюти. 95. Облік касових операцій. Для обліку касових операцій і залишку використовують рахунок “Каса”, записи здійснюють на основі перевірених відривних аркушів касової книги і доданих до них документів на загальні суми за день (або кілька днів). На цьому рухунку не можна робити жодних бух. проведень, якщо вони не відображають касових операцій. Усі бух. проведення мають точно відповідати записам касової книги. Це неодмінна умова для забехзпечення готівки. На рухунку “Каса” у дебеті записують операції надходження грошей до каси, а у кредеті – їх вибуття; сальдо може бути тільки дебетове, що відображає залишок грошей у касі. За дебетом рахунок “Каса” кореспондує з рахунками “Розрахунки в банках”,”Дохлди”,”Розрахунки з підзвітними особами”,”Розрахунки з різними дебіторами” тощо. Записи на кредиті рахунка “Каса” здійснюють в кореспонденції з дебетом рахунків “Розрахунки з оплати праці”, “Розрахунки з підзвітними особами”,”Розрахунки у банку”,”Загальновиробничі витрати”, “Адміністративні витрати”,”Витрати на збут” тощо. 96. Облік розрахунків з підзвітними особами. Підзвітними особами вважаються працівники підприємсяива, які одержали гроші у підзвіт для проведення операціно-господарьских витрат, а також на службові відрядження. Аналітичний облік – будується за кожною фізичною особою окремо. Гроші підзвітним особам видаються з каси. Грошові чеки для одержання підзвітних сум безпосередньо з поточного рахунка в банку.після повернення з відрядження або виконання доручення підзвітна особа має право протягом трьох днів подати авансовий звіт про використання виданих йому сум. Для обліку підзвітних сум застосовується рахунок “Розрахунки з підзвітними особами”. На дебеті цього рахунка групують суми, що видаються у підзвіт, і відображають заборгованість осіб: д-т  рахунок “Розрахунки з підзвітними особами” к-т “Каса”. На кредиті рахунка обліковують суми виконаних витрат, наприклад, д-т “Адміністративні витрати” к-т “Розрахунки з підзвітними особами”.  97. Форми та облік безготівкових розрахунків.

У Звіті наводяться дані про рух грошових коштів протягом зватного періоду в результаті оперраційної, інвестиційної фін. діяльності.внутрішні зміни у складі грошових коштів до звіту не включаються.підприємство розгорнуто наводить суми надходжень та видатків, що виникають в результаті операційної діяльності, інвестиційної та фінансової діяльності. Негрошові операції (отримання активів шляхом фінансової оренди, бартерні оперрації, придбання активів шляхом емісії акцій тощо) не включаються до Звіту. Структура звіту складається з одної таблиці, в якій рух грошових коштів подається за трьома видами діяльності: операційною, інвестиційною, фінансовою. 106. Характеристика форм фінансової звітності “Звіт про власний капітал”. Метою складання звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Для забезпечення порівняльного аналізу інформації підприємствва повинні додавати до річного звіту звіт про власний капітал за попередній рік. 107. Розкриття інформації в примітках до звітів. Пояснювальна записка (примітки) до бух. фін. звіту підприємства характеризує його діяльність у зватному році, пояснює основні фактори, які впливали на господарські і фінансові результати роботи, висвітлює фінансове і майнове становище, перспективи подальшої діяльності. Конкретний зміст пояснювальної записки (приміток) визначають національні стандарти. Так, наприклад, розкриття інформації про рух грошових коштів у примітках може складатись з інформації про: склад грошових коштів, негрошові опрерації інвестиційної і фін. діяльності, наявністьзначного сальдо грошових коштів. У випадку придбання аба продажу майнових комплексів протягом звітного періоду розкривається інформація про: загальну вартість придбання або реалізації майнового комплексу, суму нрошових коштів у складі активів майнових комплексів тощо 84. Поняття та структура власного капіталу. Складові власного капіталу. Власний капітал – це власні джерела підприємства, які без визначення строку повернення внесені засновниками або залишені ними на підприємстві з уже оподаткованого прибутку. Власний капітал складається з таких компонентів: - статутного пайового (реєстрованого) капіталу - різних видів нереєстрованого капіталу - додаткового сплаченого -  додаткового не сплаченого - резервного - страхового - нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) минулих років - неоплаченого - вилученого Складові власного капіталу відбивають суму, яку власники (засновники) передали в розпорядження підприємства  як внески чи залишки у формі нерозподіленого прибутку, або суму, що її підприємство одержало у своє розпорядження ззовні (від інших підприємств) без повернення. Показник – власний капітал – один з найістотніших і найважливіших для підприємства показників, оскільки відбиває такі характеристики: забезпеченість коштами для функціонування підприємства кредитоспроможність підприємства його платоспроможність.  Власний капітал = Активи – Забов`язання Власний капітал утворюється 2-ма шляхами: - шляхом внесків засновників підприємства – грошей чи іншими активами, - накопичення суми доходу, що залишився на підприємстві.    За рівнем відпов. власний капіт. поділяється на : - статутний капітал - додатковий капітал:                       - додатково вкладений капітал                          резервний капітал                           нерозподілений прибуток. 85. Облік формування статутного капіталу.

Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета базируется на широком использовании системы накопительных и группировочных регистров — журналов-ордеров и вспомогательных ведомостей к ним. Записи в журналы-ордера (основные регистры) осуществляют непосредственно на основании исполнительных документов по мере их обработки (без составления мемориальных ордеров). В журналах-ордерах хронологический и систематический учёт совмещены. Отсюда понятно и название этих регистров: они одновременно служат журналами (поскольку записи в них осуществляются в хронологическом порядке) и ордерами (поскольку месячные обороты журналов-ордеров в разрезе корреспондирующих счетов заменяют собой мемориальные ордера). По внешнему строению журналы-ордера представляют отдельные листки — регистры многографной формы, предназначенные для кредитовых записей того балансового счета, операции на котором учитываются в данном журнале-ордере. В отдельных графах журнала-ордера указаны счета, корреспондирующие с дебетом данного счета. Формат этих регистров, размещение граф и порядок записей зависят от особенностей учитываемых операций. Каждому журналу-ордеру присвоен постоянный номер. Журналы-ордера для предупреждения повторных записей построены по кредитовому признаку: все операции отражают по кредиту данного синтетического счета и дебету корреспондирующих с ним счетов. Кредитовый признак взят в основу построения журналов-ордеров потому, что кредит счета в большинстве случаев показывает как бы начало движения средств, откуда они поступают, а дебет — его окончание, т.е. куда средства использованы. Записи хозяйственных операций в журнале-ордере осуществляют по шахматному принципу: в один рабочий прием сумму операции записывают одновременно по дебету и кредиту корреспондирующих счетов. Это позволяет значительно сократить количество учетных записей, уменьшить объем учетной работы и повысить качество самого учета. Одним из существенных преимуществ журнально-ордерной формы учета являются приспособленность устных регистров для составления отчетности. Для этого заблаговременно в журналах-ордерах предусматривается перечень показателей отчетности, в разрезе которых и осуществляется текущий учет. Это дает возможность без дополнительных выборок и расчетов из устных регистров получать необходимую информацию для составления отчетности. №34 Машинно – орієнтовані форми бухгалтерського обліку. Компьютерная форма бухгалтерского учета. Внедрение в учетный процесс компьютерной техники обусловило замену бумажных носителей информации техническими с приданием им, согласно Положению о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете (утвержденном приказом Минфина Украины от 24.05.95 № 88), юридической силы. Первичная информация о хозяйственных операциях вводится в компьютерную систему программистом или самим бухгалтером, который осуществляет визуальный и машинный контроль, ведет диалог, исправляет ошибки, обрабатывает с помощью компьютера информацию; с помощью печатающего устройства получает соответствующие машинограммы (документов, регистров синтетического и аналитического учета, оборотных и сальдовых ведомостей, отчетных форм).

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Квадрант денежного потока

Если тот ключевой элемент денег, которым является доверие, внезапно исчезает, экономика разваливается подобно карточному домику… И карточные домики разваливались много раз в разных точках земного шара за последний период истории человечества. Возьмём, например, немецкие марки во времена правительства Веймара, которые стали совсем обесцененными как раз перед Второй Мировой войной. Рассказывают, что одна пожилая женщина привезла тачку, наполненную марками, чтобы купить буханку хлеба. Оставив тачку у входа, она вошла в магазин. И тут кто-то украл тачку и оставил груду ничего не стоящих денег прямо на улице. Именно поэтому большинство денег сегодня известно как деньги «указа». Это деньги, которые не могут быть преобразованы (конвертированы) в кое-что материальное, как, например, золото или серебро. Деньги только тогда надежные, пока люди уверены в правительстве, поддерживающем их. Другое определение «указа» – «это диктаторский закон или декрет, данный человеком или группой, имеющей полную власть, наивысшие полномочия»

скачать реферат Нефтедобывающий и газовый комплекс Украины

Для того чтобы определить геологические запасы, необходимо учитывать и коэффициент успешность розведки (промышленных открытий), которые составляют 0,55. Суммарные прогнозы геологических запасов нефти и газа в недрах Северо-Крайней глубинно-разломной зоны и северного борта Днепровско-Донецкой впадины могут составлять 7-10 млрд.т. нефтевого эквивалента. В Днепровско-Донецкой впадине есть Южный прогиб и южный борт который примыкает к нему. По геологической структуре они равнозначны к вышеуказанным. Основываясь на этих расчетах,можно прогнозировать запасы нефти и газа 3-5 млрд. т нефтеного эквивалента. В перспективе целесообразно использовать нефть для производства машинного топлива и как сырье для химической промышленности.Список использованной литературы: В. Качан «Розміщення продуктивних сил України 5. О.Главати, Г.Бурлак «Состояние и перспективы нефтеперерабатывающей отрасли Украины» // «Экономика Украины» №3 1997г. стр. 18-27.

Чехол на лобовое стекло всепогодный (арт. TD 0334).
Каждое зимнее утро встречаете со скребком и щеткой, тихо ненавидя вечную ледяную корку и «сугробы» на лобовом стекле?
402 руб
Раздел: Прочее
Пазл "Новогодний праздник", 600 элементов.
Пазл может понравиться детям и взрослым, его можно собирать и всей семьей. При сборке пазла открывается замечательная картина. В комплект
303 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Настольная игра "Большая стирка".
"Большая стирка" – забавная настольная игра про дружный поиск парных носков для интернациональных друзей. Помогает развивать
357 руб
Раздел: Карточные игры
 Оппозиция: выбор есть

Обрушилось производство всех социальных благ, на статистику глядеть страшно. А ведь возникли просто колоссальные источники экономии средств: нет гонки вооружений, нет разорительной войны в Афганистане, нет циклопических проектов века. Как великое событие мэр Москвы открывает мостик, построенный в зоопарке. Наконец, Россия стала независимой пусть мерзнут без ее нефти грузины и украинцы, все теперь нам достается. Куда же все подевалось? Ну, украли космические суммы, но даже это мелочь по сравнению с экономией. А причина в том, что сломали невероятно эффективную экономическую систему. Когда-то троцкисты, у которых наши «рыночники» переняли привычку объяснять простые вещи ложными метаформами, так возражали против индустриализации: «из ста лодок не построить одного парохода». Построили! А сегодня их внучата ломают эти пароходы, обещают наломать из каждого по сотне яхт. Пытаются (а скорее, делают вид, что пытаются) встроить в какую-то дикую рыночную экономику наши неприспособленные для этого предприятия. И в этом новом строе Россия в обозримом будущем действительно будет неспособна производить конкурентоспособные товары

скачать реферат История России (шпаргалка)

Уважаемые студенты, и не только! Эти шпаргалки по Истории России были созданы по лекциям одноименного предмета в Новосибирском Государственном Университете в 2000 году на Экономическом факультете для 1-го курса (лектор: Борзенков А.Г.). Орфография, пунктуация и стилистика оставляют желать лучшего. Ну, и, наверное, все знают как делаются шпаргалки: ставится мелкий шрифт и 2 колонки. Удачи!!! Студенты НГУ Сокращения: ВРК – военно-революционный комитет ВРЦ – военно-революционный центр СНД – съезд народных депутатов Роль исторической культуры в жизни общества Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости. (А.С. Пушкин). В России нет исторической памяти потому, что мы начинаем каждый день с чистого листа и поэтому обречены, чтобы повторять одни и те же ошибки. (Чаадаев) История есть политика опрокинутая в прошлое. (М. Н. Покровский 19 в) Кто владеет прошлым, тот владеет будущим. (Оруэлл – писатель-фантаст 20 в) Советский Союз – это страна, которая имеет непредсказуемую историю (соврем.) Если выстрелить в прошлое из пистолета, то будущее выстрелит в вас из пушки. (Гамзатов Расул соврем.) Стабильность общества: экономика (разрушена), авторитет властей (принцип соц-й справедливости нарушен), авторитет собственной истории. Это три кита. Поэтапно произошла дискредитация всех трёх принципов.

 Манипуляция сознанием

Ведь если, как говорят демократы, альтернативы курсу реформ нет, а китайцами мы так быстро все стать не сумеем, так, выходит, помирать надо? И почему же русские оказались таким негодным материалом? И вот, два представителя номенклатуры — старой и новой — быстро согласились в главном и выдали такое объяснение: «Все воруют!». Мол, русский народ по природе своей вор, не то что китайцы. Помянули и Карамзина, который тоже что-то про воровство сказал (наверное переиначили, но это неважно — может, и брякнул что-то великий историк, но ведь не в связи с реформами Чубайса). Замечу, что утверждение, будто реформы не идут, потому что «все воруют», противоречит элементарной логике и здравому смыслу. Ведь приватизацию и оправдывали тем, что она, якобы, пробудит «чувство хозяина». Выходит, все наоборот? И что могут украсть трудящиеся у бедных собственников, у Березовского с Гусинским? Что украли шахтеры, которые пошли на разрушающие экономику забастовки? Что украли врачи «скорой помощи» Владивостока? Что украли физики-ядерщики, главный научный руководитель которых покончил с собой от стыда перед голодающими подчиненными? Это все — лишь наиболее острые проявления того, что «реформа не идет», а по сути в этом выражается состояние подавляющего большинства семей

скачать реферат Философия (шпаргалки 2004г.)

смотреть на рефераты похожие на "Философия (шпаргалки 2004г.) "Объект, предмет и функции ф-фии. Ф-фия (Пифагор автор слова фило —– любовь, софи — мудрость). С точки зрения Аристотеля мудрость означает — знание общего в различных вещах, знание первопричин действительности, всеобщих свойств, всеобщих законов, всеобщих форм и структур действительности. Ф-фия есть наука о всеобщем. Мудрец (философ) — это тот человек, который знает всё о действительности, но может не обладать знаниями о конкретных предметах. Т.о. объектом ф-фии (объект есть то, что изучается наукой) является мир в целом, как единое целое. Объектом ф-фии являются основные системы действительности в целом, например общество в целом (цивилизация или человек вообще или природа) и связи между этими системами. Объектом является также подсистемы систем, например экономика как подсистема общества), где подсистемы исследуются с помощью ф-ого аппарата. Т.о. структура ф-фии заключает в себе 3 основных уровня: 1) всеобщий (ф-фия всеобщего уровня) создаются всеобщие ф-кие теории (теория движения, теория систем и др.). Это является теоретическим базисом ф-фии и всех остальных наук. 2) ф-фия среднего уровня изучает всеобщие законы основных систем действительности, например натурф-фия — ф-фия природы, социальная ф-фия — всеобщая ф-фия общества. 3) прикладная ф-фия.

скачать реферат Адам Смит или портрет рассеянного профессора

Главное, вероятно, произошло, когда ему было четыре года и его украли цыгане, проходившие через Керколди, его родной хутор в Шотландии, близ Эдинбурга. Похитители продержали его всего несколько часов. Вероятно, они почувствовали то, что позже написал о нем биограф: «Боюсь, он не стал бы хорошим цыганом». История жизни АДАМА СМИТА ( 1723 - 1790 ) Имя великого шотландца Адама Смита равно чтится всеми современными учеными-экономистами, сколь бы различных точек зрения они не придерживались. Наряду с именами Карла Маркса и Джона Мейнарда Кейнса, имя этого выдающегося человека вызывает повышение кровяного давления у любого, кто имеет хоть какое либо отношение к экономической науке, так как именно к трудам этих трех великих экономистов обращаются за тем, чтобы понять основные цели экономики как науки. А путь Смита к такой славе, тем временем, был непростым. Он был единственным ребенком в небогатой семье таможенного чиновника, который скончался всего лишь за несколько месяцев до рождения своего сына. Воспитанный матерью, которая посвятила ему всю свою жизнь, Адам в 14 лет поступил в университет Глазго, степенно начав свою дорогу к постижению мира.

скачать реферат Теневая экономика

смотреть на рефераты похожие на "Теневая экономика"ЗмістВступ 2 Розділ 1. Тіньова економіка в сучасному світі 3 1.1 Сутність тіньової економіки 3 1.2 Специфіка сучасного етапу розвитку тіньової економіки 6 1.3 Тіньова економіка в Україні 9 Розділ 2. Аналіз розвитку тіньового сектору економіки України 12 2.1 Тіньові операції у сфері приватизації та акціонерного капіталу 12 2.2 Експорт капіталу та інші фінансові операції 17 2.3. Податкові правопорушення 19 Розділ 3.Проблеми і перспективи боротьби з тіньовим сектором в Україні 24 Висновок 34 Список літератури 36 Вступ Тема ціеї курсової роботи: «Тіньовий сектор в економіці України: шляхи розвитку та її особливості». Предметом цей роботи є розгляд економіки та розгляд тіньового сектора в економіці України. Також в роботі описані шляхи розвитку тіньового сектора в економіці України а також підкреслені особливості розвитку цього сектору в економиці України. На думку більшості експертів з проблеми тіньового сектора в економіці України, найвищими темпами тіньова економіка в Україні розвивалася у 1994- 1998 роках.

скачать реферат История Албании

В июне, после того, как 5 тыс. албанцев укрылись в иностранных посольствах в Тиране, были разрешены выезд за границу и свободный выбор вероисповедания. Позже этим людям разрешили эмигрировать. В июле были восстановлены отношения с СССР. Большие перемены произошли в декабре 1990. Продолжавшиеся в течение трех дней студенческие демонстрации, спровоцированные отключением тепло- и энергоснабжения в общежитиях Тиранского университета, были встречены репрессиями со стороны членов тайной полиции. Волнения усиливались, и Центральному комитету АПТ пришлось разрешить формирование новых политических партий. Оппозиция сконцентрировалась в Демократической партии (ДП), которую возглавили профессор экономики Грамоз Пашко и врач-кардиолог Сали Бериша, потребовавшие проведения всеобщих выборов в парламент. 31 марта 1991 в Албании прошли первые после 1923 открытые выборы. АПТ получила 169 из 250 мест в Народном собрании, а ДП – 75 мест. Алия был вновь назначен президентом,. Несмотря на большинство в Народном собрании членов АПТ (благодаря поддержке сельских жителей и лиц пожилого возраста), правительство в июне 1991, в разгар экономического и политического хаоса было вынуждено уйти в отставку.

Корзина универсальная, 550x170x395 мм.
Материал: пластик. Размер: 550x170x395 мм. В ассортименте без возможности выбора.
390 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Набор для приготовления роллов "Мидори".
С набором "Мидори" Вы сможете приготовить роллы различной формы в домашних условиях. В комплект входят специальные
562 руб
Раздел: Принадлежности для суши
Настольная игра "Барабашка (Geistestesblitz)".
У вас в руках оказались фотокарточки, сделанные каким-то странным фотоаппаратом: фотографируя всего пять предметов, он постоянно путает их
1071 руб
Раздел: Внимание, память, логика
скачать реферат Пути соершенствования грузовых перевозок на разных видах транспорта

Они примерно таковы, что и расходы на содержание помещений. Здесь обнаруживаются противоречия переходного периода экономики к рынку, где при полном самоустранении государства от вмешательства в экономическую жизнь предприятий, наблюдаются хаос и беззастенчивый экономический грабеж монопольными структурами. Обращает на себя внимание высокий удельный вес прочих расходов. И это при этом, что статьи издержек обращения отражен очень подробно, и их очень много. И это включено в прочие затраты, судить очень трудно. Скорее всего, это вероятно, те затраты, которые не следует включать в издержки обращения как самостоятельные статьи, и их поэтому объединили и укрыли под общим названием «Прочие расходы». Во всяком случае, анализ их в таком виде практически невозможны или по крайней мере очень затруднен. Высокий уровень издержек для такого сравнительно не крупного торгового предприятия косвенно свидетельствует о том, что предприниматели всеми силами стараются уклонится от уплаты налогов в полном объеме. Завышение издержек обращения – одно из направлений обеспечивающих достижение этой цели. К тому же, нет и причин для высокого уровня издержек обращения, так как магазин не отличается особыми сервисными услугами, да и ассортимент товаров в нем уступает соседним магазинам, что видно из данных таблицы 5.

скачать реферат Кредитно-финасовая система Украины

Роль кредита в различных фазах экономического цикла не одинакова. В условиях экономического подъема, достаточной экономической стабильности кредит выступает фактором роста. Перераспределяя огромные денежные и товарные массы, кредит питает предприятия дополнительными ресурсами. Его негативное воздействие может, однако, проявиться в условиях перепроизводства товаров. Особенно заметно такое воздействие в условиях инфляции. Новые платежные средств, входящие посредством кредита в оборот, увеличивают и без того избыточную массу денег, необходимых для обращения. Кредит вне зависимости от своей социальной стороны выполняет определенные функции, такие как регулирование объема совокупного денежного оборота, перераспределение денежных средств на условиях их последующего возврата, аккумуляция временно свободных денежных средств. На рынке реализуются в основном следующие формы кредита: а) коммерческий; б) банковский; в) потребительский; г) ипотечный; д) государственный; е) международный. Они отличаются друг от друга составом участников, объектом ссуд, динамикой, величиной процента, сферой функционирования и т. д.Список литературы: 1. Амбарцумов А.А. Экономика: учебное пособие для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. 2. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. – 3-е изд. – М.: Институт новой экономики, 1998. 3. Валовой Д.В. Рыночная экономика. Возникновение, эволюция и сущность. – М.: ИНФРА-М, 1997. 4. Дубиняк Р., Цибаняк П. Грошова система в Україні за княжих часів. // Київська старовина. – 1992. - № 4, стр. 52-53. 5. Заблоцький Б.Ф. и др. Економіка України. – Львів: Львівський банківський коледж Національного банку України, 1997. 6. Камаев В.Д. Экономическая теория: Учебник – Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. 7. Прусова Л.Г. Экономика в вопросах и ответах. – К.: АОЗТ «Експрес- об’ява», 1998. 8. Основи економічної теорії: поліекономічний аспект: Підручник / За ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка. – К.: Вища шк., 1994. 9. Современная экономика.

скачать реферат Общая характеристика государственного регулирования предпринимательства в Украине

Предусмотрены основные средства регулирующего воздействия государства на деятельность субъектов хозяйствования: - государственный заказ, государственное задание; - лицензирование, патентование и квотирование; ? Господарський кодекс України від 16 січня 2003р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18. - ст.144 - сертификация и стандартизация; - применение нормативов и лимитов; - регулирование цен и тарифов; - предоставление инвестиционных, налоговых и других льгот; - предоставление дотаций, компенсаций, целевых инноваций и субсидий. Условия, объёмы, сферы и порядок применения отдельных видов средств государственного регулирования хозяйственной деятельности, а также установление и отмена льгот и преимуществ в хозяйственной деятельности отдельных категорий субъектов хозяйствования регулируется Хозяйственным кодексом, программами экономического и социального развития и другими законодательными актами. В соответствии со статьёй 13 Хозяйственного кодекса, государственный заказ является способом государственного регулирования экономики путём формирования на договорной (контрактной основе) состава и объёмов продукции (работ, услуг), необходимой для государственных потребностей, размещения государственных контрактов на поставку (закупку) этой продукции (выполнения работ, оказанию услуг) среди субъектов хозяйствования, независимо от их форм собственности.

скачать реферат Суть комерційної діяльності на підприємстві

З практики і науково-методичної літератури відомі наступні основні методи: V з регулярним періодичним відшкодуванням вартості майна рівними чи нерівними частками; V з відстрочкою платежів; V з авансовим платежем; V з авансуванням викупу об'єкта лізингу по залишковій вартості; V по обраній сторонами договору підставі. Відомі також платежі зі зростаючою ставкою лізингового відсотка, платежі при переоцінці вартості лізингового майна й ін. Окрему групу складають розрахунки, що базуються на теорії фінансових рент без застосування норм амортизації, згідно яким усі поточні платежі (крім авансового) є рівними, але мають різну структуру. Список використаної літератури 1. Коммерческая деятельность. Учебник Ф.П.Половцева. М.: «Инфра-М», 2000 г. 2. Коммерческая деятельность. Учебник Ф.Г.Панкратов, Т.К.Серегина. М.: ИВЦ «Маркетинг», 2000 г. 3. Торговое дело: экономика и организация. Учебник под общ. Ред. Л.А.Брагиной и Т.П.Данько. М.: «Инфра-М», 1997 г. 4. Закон України "Про лізинг" від 16.12.1997 р. 5. Калитка Г.Б. Лізинг: реалії, проблеми, перспективи // Фінанси України.— №2.— 1999, с.43 6. Чекмарева Е.Н. Лизинговый бизнес. — Москва: "Экономика", 1993 7. Васильев Н.М. Лизинг: организация, нормативно-правовая основа, развитие. — М.: 1997 8. Горемыкин В.А. Лизинг: практическое учебно-справочное пособие. — М.: 1997. ----------------------- Джерела здійснення комерційної діяльності Правові і нормативні акти, які використовують для прийняття комерційних рішень і виконання комерційних задач Ринкове середовище і ринкові важелі, які впливають на політику комерційної діяльності.

скачать реферат Создание и управление компанией за рубежом

Капитал “бежит” даже из развитых стран со стабильной экономикой и невысокими налогами в те страны и территории, где налоги еще ниже и где больше возможности укрыть часто незаконно нажитые средства, прежде всего в так называемые налоговые гавани и офшорные центры. Однако наиболее характерно бегство капитала из стран с нестабильной экономической, социальной и политической жизнью, высокими налогами и инфляцией, жесткими ограничениями на хозяйственную деятельность, а также с высоким уровнем экономической преступности. Капитал оттуда “бежит” не только и не столько в целях получения за рубежом более высокой прибыли, сколько в поисках более “спокойной” и менее контролируемой хозяйственной жизни. Поэтому подобный капитал вывозится не только в налоговые гавани и офшорных центры, но и в крупные, средние и малые развитые страны с рыночной экономикой. Таким образом, существует три основных мотива вывоза предпринимательского капитала. В рамках первого мотива вывоза капитала занимающиеся проблемами ТНК подразделения ООН выделяют четыре наиболее типичных случая прямых капиталовложений: 1) предпринимательская деятельность за рубежом осуществляется потому, что ввоз некоторых товаров или услуг в зарубежную страну невозможен или затруднен из-за различных ограничений (таможенных тарифов, квот) или из-за свойств этих товаров и особенно услуг, как, например, нередко бывает в отраслях сферы услуг, где часто единственный способ продать услугу покупателю — это произвести услугу на месте.

Бумага туалетная "Classic (Вейро)", 24 рулона, 17 метров x 9.5 см.
В комплекте: 24 рулона. Длина рулона: 17 метров. Ширина рулона: 9,5 см. С перфорацией. В одном рулоне: 136 листов.
396 руб
Раздел: Бумага туалетная
Рюкзак для средней школы "Райдер", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Глобус «Двойная карта» диаметром 210 мм, с подсветкой.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Размер коробки: 217х217х300 мм. Цвет подставки: чёрный. Мощность: 220
647 руб
Раздел: Глобусы
скачать реферат Финансы Украины

Это характериз фин-ы как эк категорию. Фин науки изуч не ресурсы как таковые, а общест отношения и ак сфера эк отношений имеют след обществ назначение: 1) фин отн-ия делают возможным формир-ие целевых ден фондов в руках правит-ва, которые предназнач для выполнения обществ услуг, соц-эк и прочих функций; 2) с пом фин-ов гос-ом регул-ся осн пропорции в развитии общес пр-ва: между произв и непросферами, между фондом накопления и потр-ия, между сферами общес деят-ти и экономики; 3) через фин отн-ия осущ-ся воздействие на развитие фин-ов в низовых структурах общества и укрепления фин положения пп-й; 4)фин отношения явл-ся эк базисом в развитии междунар соц и трудовых отношений, в развитии междунар рынков капитала, труда и раб силы; 5) фин-ы служат также сферой реализ-ии го соц программы, соцзащиты и эк поддержки населения. 5. Осн звенья фин системы Укр. Наличие разных общес потребностей у субъектов хоз-я и гос-ва приводит  к возникн разнообр фин связей. Отличаясь друг от друга они одновременно хар.  и некот общими чертами,позволяющими объединить фин отн-ия в отд, сравнительно обособленные группы.

скачать реферат Шпаргалки по экономике

Шпаргалки по экономике Мировое хозяйство (МХ) – закономерности и этапы формирования.  МХ не является простой суммой национальных хозяйств, – это целостная система мировых эк отношений: взаимодействия, сотрудничества, конкуренции на основе международного разделения труда. В эту систему входят: 1) торговые отношения, движение товаров и услуг – м/нар рынок товаров и услуг; 2) движение раб силы – м/нар рынок раб силы; 3) движение капиталов – м/нар рынок капиталов; 4) межстрановая кооперация производства ТНК; 5) научно-технический обмен; 6) м/нар движение валют – валютный рынок. Закономерностью развития МХ является его развитие вглубь: от простых форм сотрудничества к сложным; от сферы обращения к сфере пр-ва. И вширь: большое количество стран. Эк-ка многих стран все более зависит от м/нар эк отношений, это есть интернационализация. Этапы: 1. Начало 16 в. и до промышленного переворота в Англии: здесь только сфера обращения (торговли), а м/нар разделение труда основано только на естественных различиях (климат, геогр). 2. Машинная стадия: интернационализация хоз-ва.

скачать реферат Аграрные отношения в экономической системе общества

Это повышает производительность труда на этих участках, а стоимость с/х продукции образуется условиями пр-ва на худших зем. участках. В связи с этим на лучших и средних зем. участках создается большая масса продукции, отсюда большая масса прибавоч. стоимости. Диф. рента 2 связана с интенсификацией с/х , дополнительным вложением капитала, как правило, в лучшие и средние зем. участки. Абс. рента и диф. 1 в полном объеме принимают форму арендной платы и присваиваются собственниками земли. Диф. рента 2 до перезакл. договора аренды присваив. арендаторами-предпринимателями. После перезакл. договора аренды диф. рента 2 присваивается собственниками земли. 3.Виды с/х предприятий. В Укр. и др. стран бывшего СССР крупные гос. и кооп. с/х пр-ия, как структурные элементы ком.-адм. системы далеко не всегда себя экон. оправдывают. В усл. перехода к рыноч. экономике осущ. акционирование таких хоз-в, они превращ. в акцион. общества закрытого типа, потому что акции раздаются работникам колхоза.  Паевание таких хоз-в зависит от количества земель.

скачать реферат Інтеграція України у світове господарство

Україна: місце в світі й шляхи виходу з кризи//Україна: аспекти праці. - 1997р. - №5. - с.33-35. Матеріали Мінстату України "Торговий дефіцит - 96"// Фінансова Україна. - 1 квітня 1997 р. Егоров И., Михайлов В. Иностранные инвестиции в экономику Украины: тенденции и ожидания.// Финансовая Украина. - 18 февраля 1997 г. Див. там же.----------------------- Передумови інтеграції Політико-правові Економічні Соціально-культурні Інфраструктурні Передумови інтеграції Особливості інтеграції Шляхи інтеграції Фактори інтеграції Внутрішньоекономічні Зовнішньоекономічні Стан розвитку зовнішньоекономічних зв’язків Стан розвитку національної економіки Особливості інтеграції Передумови інтеграції Шляхи інтеграції "Згори-донизу" "Знизу-догори" Регіональні Виробничо-галузеві Інтеграційні пріоритети Національна економіка України Регіоналізм Транснаціоналізація Вертикальна Горизонтальна Мікрорівень: внутрішньофірмові ринки Макрорівень: міжнародні організації та угруповання Зона вільної торгівлі Митний союз Спільний ринок Економічний союз Інтеграція ЧЕС ЦЄЗВТ Балтійський ринок СНД ЄСЄАВТ

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.