телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРыбалка -30% Всё для дома -30% Канцтовары -30%

все разделыраздел:Иностранные языки

Теорія держави і права

найти похожие
найти еще

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
В ступ Варто помітити, що перетворення і реформи останніх років не обійшли і такий предмет, як теорія держави і права. Занадто очевидний розрив між традиційно сформованим змістом монографій, підручників і навчальних видань і тими державними і правовими реаліями, що характеризували стан і розвиток людського суспільства взагалі, українського суспільства зокрема. На сьогоднішній день істотно збагатилося наукове знання про важливі сторони функціонування і розвитку держави і права. Нові процеси в державно-правовому житті суспільства вимагають перегляду багатьох звичних уявлень. Як дані процеси відбилися на такому понятті як “функції держави” ? Я вважаю це питання дуже важливим і актуальним, тому що якщо до кінця не розібратися в “тім, що і як держава робить”, що вона повинна робити, нашій країні неможливо буде знайти шляхи виходу з кризи, що сформувалась нині. Тому серед запропонованих тем до написання курсової роботи я обираю саме цю. Крім цього, мені здається, що докладне вивчення даної теми допоможе глибше розвинути уявлення про державу як про соціальний інститут, про те, як цей інститут живе, діє, змінюється, які основні тенденції його розвитку, як він виконує своє соціальне призначення. I. Поняття, зміст і ознаки функції держави Поняття “функція держави” Функція – “fu с io” в перекладі з латини означає виконання , звершення . У широкому розумінні – це обов’зок , роль , що її виконує відповідний інститут чи процес стосовно до цілого , характеристика напрямку чи аспекту діяльності . Держава на різних етапах свого розвитку виконує певні завдання ,здійснює різноманітні обов’зки . Таке виконання завдань та обов’язків характеризує сутність і соціальне призначення держави ,а також її зміст . Призначення держави, що виявляється в її функціях, є об'єктивна необхідність виконання суспільно корисної, соціально обумовленої діяльності. Теорія держави для опису, пояснення і прогнозування діяльної сторони держави використовує поняття функції держави - характеристики саме того, що і як держава "робить". Функція, як і багато інших суспільнознавчих понять ,не є власне юридичним і політичним поняттям .Воно було запозичено з зовсім інших наук ,наприклад у фізиці ,математиці поняття функції виражає залежність однієї змінної величини від іншої ,тобто безпосередньо ту залежність ,коли при зміні однієї величини інша величина також змінюється певним чином. Функція в теорії держави і права означає напрямок, предмет діяльності того або іншого політико-правового інституту, зміст цієї діяльності, її забезпечення. Саме в цьому контексті говориться про функції держави, уряду, міністерства, інших державних органів.Функції держави не слід ототожнювати з функціями її окремих органів ,які є частиною апарату держави і відбиваються у компетенції ,у предметi ведення ,у правах і обов’язках ,закрiплених за ними . Отже, функцiї держави – це основні напрямки її діяльності,в яких відображаються й конкретизуються завдання і мета держави,проявляються її сутність і соціальне призначення в суспільстві. Функції держави обумовлені її задачами, залежать від її сутності і змінюються в міру її зміни, в міру переходу до сутності іншого порядку. 1.2 Зміст функцій Поняття “функції” держави з'явилося і стало широко використовуватися на попередньому етапі розвитку вітчизняної теорії держави і права.

Можна сказати, що кожна функція держави, як правило, є об'єктивно необхідною для даної держави. Усі види діяльності держави однаково важливі, але це не виключає, зрозуміло, можливості визначення на різних етапах пріоритетних напрямків, на яких варто зосередити увагу в першу чергу. І от ці напрямки стають тоді для держави основними. До числа критеріїв також можна віднести принцип поділу влади і спробувати класифікувати функції держави на основі цього принципу. Тут відповідно функції підрозділяються на: - законодавчі (правотворчі); - управлінські; - правоохоронні (у тому числі судові); - інформаційні. Особливість даної класифікації полягає в тому, що вона відображає процес реалізації державної влади. У Конституції України поділ влади закріплений у якості одного з основних принципів конституційного ладу країни. Таким чином, зазначена класифікація функцій держави отримує конституційне обґрунтування. Цю класифікацію можна назвати чисто формальною, прив'язаною до сукупності галузей державної влади - законодавчої (представницької), виконавчої, судової, проте її досить часто використовують в наукових і практичних цілях. Тут варто звернути особливу увагу на інформаційну функцію, що характеризує діяльність четвертої влади - засобів масової інформації. Ця функція має свій власний зміст, способи і структуру, своє забезпечення. Специфіка цієї функції виражається в особливих способах її впливу на суспільство - цілеспрямована інформованість населення, а часом і маніпулювання суспільною свідомістю (прикладом тому можуть служити вибори: перемога кандидата, що тримає у своїх руках засоби масової інформації, практично вирішена), інші способи передачі інформації створюють необхідні умови для існування і функціонування інших галузей влади, усієї держави. Класифікація функцій держави, що спирається на поділ влади, далеко не у всіх вчених-юристів викликає визнання. Справа полягає в тому, що це, як вважають багато вчених, власне, навіть і не функції держави, а функції здійснення державної влади або галузей влади: правотворчість, керування, судова діяльність і так далі. Відбувається, за їх глибокою думкою, змішування функцій держави і державної влади. II. Внутрішні функції . Внутрішні функції – це такі напрямки діяльності держави , в яких конкретизується внутрішня політика відносно економічних , ідеологічних екологічних, культурних та інших аспектів життя громадянського суспільства . До внутрішніх функцій відносять функції : політичну ,економічну, соціальну, екологічну , функцію оподаткування правоохоронну . Політична функція ( забезпечення народовладдя ). Політична функція – це напрямок діяльності держави ( органів держави ) зі створення умов для формування й функціонування державної влади на засадах демократії . Безумовно, усі функції держави носять політичний характер, однак у політичній області діє ціла система політичних інститутів, установ державних органів, через які здійснюється функції народовладдя. Це насамперед представницькі органи, обирані народом і уповноважені від імені народу здійснювати державну владу в країні, органи місцевого самоврядування, а також здійснення народом своєї влади безпосередньо, через референдум .

Створено централізовану незалежну Державну податкову службу, яка підлегла Президенту й Уряду України, що контролює правильність вирахування податків, повноту і своєчасність їхньої сплати. 2.6. Захист прав і свобод громадян . ( правоохоронна). Перехід України від тоталітаризму до демократичної правової держави звів у ряд пріоритетних функцію захисту прав і свобод громадян, забезпечення законності і правопорядку. Ця функція державної діяльності проявляється в забезпеченні державою суспільного і правового порядку, захисті та охороні прав і інтересів громадян і організацій, захисті конституційного ладу і держави від протиправних зазіхань. Забезпечення внутрішнього миру та згоди в суспільстві, врегулювання суспільних відносин, зняття соціальних протиріч, неминучих у суспільстві, що складається з різних класів, груп, шарів, - це нагальна потреба, одна з тих причин, що викликали виникнення держави. Ця функція також спрямована на охорону життя, здоров'я, честі і гідності громадян, а також на охорону державного і суспільного майна, на охорону приватної власності. Під суспільним порядком розуміється система суспільних відносин, регульованих нормами правового і не правового характеру (нормами моралі, моральності, звичаями, традиціями і т.п.) Суспільний порядок у більш вузькому, спеціальному розумінні являє собою систему суспільних відносин, що складаються головним чином у громадських місцях і по своєму забезпечують свободу і недоторканість особи, суспільний спокій, нормальні умови для праці і відпочинку громадян, функціонування і діяльності органів, підприємств, установ, організацій. Суспільний порядок охороняється державними органами, громадськими організаціями і громадянами. Особлива роль у забезпеченні суспільного порядку належить органам внутрішніх справ, міліції , СБУ. За усі види правопорушень, що посягають на суспільний порядок встановлені різні види покарань. Міри покарань повинні бути розмірні провині порушника. Охорона прав і свобод громадян гарантується Конституцією України та інших нормативно-правових актів. Таким чином, будь-яке зазіхання на приватну власність громадян, їхнє майно, а також і на державне майно спричиняє адміністративні і карні покарання. III. Зовнішні функції . Зовнішні функції – це основні напрямки діяльності держави за її межами у взаємовідносинах з іншими державами , світовими громадськими організаціями і світовим товариством у цілому . До них відносяться такі функції як : інтеграція у світову економіку , підтримка іноземних інвестицій,функція оборони , функція підтримки світового порядку , функція співробітництва з іншими державами в рішенні глобальних проблем . 3.1. Інтеграція у світову економіку . Розглядаючи зовнішні функції держави, слід зазначити, що інтеграція України у світове співтовариство істотно змінила її зовнішню політику і спонукала до визнання ряду гуманістичних і загальнодемократичних норм і принципів у міждержавних відносинах. І якщо раніше позиція нашої держави виходила з того, що дотримання прав людини - внутрішня її справа і не підпадає під дію міжнародного права, то на сучасному етапі Україна співпрацює з іншими країнами з питань захисту прав людини, а також в рішенні глобальних проблем світового значення.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Україна у революційну добу. Рік 1918

А якщо в науці для цього “вигадали” певні терміни — кваліфікації, то для фахівця-правника достатньо зверхньо оголосити їх “абстрактними кліше теорії держави і права, створеними із формальних означень” і, багатозначно натякаючи на переваги конкретно-історичного підходу, “зняти проблему” щодо П.Скоропадського. Щоправда, відносно “анархо-кримінального” народу (майже всієї нації), яка боронилася від нової влади, то тут будь-які спроби зрозуміти суспільні процеси через призму “конкретно-історичного підходу” забуваються (чи відкидаються) й у нагоді стають “абстрактні кліше теорії держави і права”. Збройні виступи проти гетьманату це апріорі “різновид політичного і кримінального бандитизму”[461]. Подібна “асиметрія” практикується, як гадається, не через нехтування елементарною науковою логікою, дослідницькою коректністю, а зі свідомого розрахунку — будь-що виправдати певну політичну точку зору. Тому О.Тимощук понад усе прагне “зрозуміти позиції захисників закону (тобто гетьманців — В.С.), який, незважаючи на дискусійність про легітимність законодавця, відновив знехтувані права приватного власника”[462]

скачать реферат Основы права

При втраті суспільством ідеологічного орієнтира в державі починають відбуватися смути й хвилювання, різко виростає крива злочинності. Тому теорія держави і права виробляє свого роду рекомендації, які варто застосовувати для вироблення в суспільства визначеної правової й політичної культури, не суперечній політиці, що проводиться державою. Для цієї мети держава може використовувати різні засоби й методи. Евристична функція (від грецького слова "еврика" - відкриття). Теорія держави і права досліджує не тільки відомі вже закономірності понять держави і права і зв'язаних із ними явищ, але і знаходить нові закономірності, породжені реаліями громадського життя. Практично-прикладна функція. Будь-яка держава, яким би розвитим воно ні було, чи рано пізно зіштовхується з проблемами, на які відразу відповідь важко знайти. Тоді теорія держави і права, ґрунтуючись на наявному практичному й теоретичному матеріалі, дає рекомендації як вирішити ту чи іншу виниклу проблему. Прогностична функція. Як нам відомо, предметом теорії держави і права є загальні закономірності виникнення, функціонування й розвитку держави і права, їхнього місця в житті суспільства і політичній системі.

Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер S-M, 125x38 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
770 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Плед "Нордтекс. Палитра", 150х200 см.
Материал: флис. Размер: 150х200 см. Цвет и рисунок в ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Покрывала и пледы
Игра настольная развивающая "Интересные профессии".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 5 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает название и назначение 5-ти известных профессий,
592 руб
Раздел: Человек, профессии
 Философия религии. Том 2

МЕНДЕЛЬСОН Моисей (1729-1786), философ-просветитель, был по вероисповеданию иудаистом. МИЛЛЬ (Mill) Джеймс (1773-1836), английский философ, историк и экономист. Последователь философии Д. Юма. В социологии отрицал теорию естественного права. Комментатор экономического учения Д. Рикардо. МИЛЬТОН (Milton) Джон (1608-74), английский поэт, политический деятель. В период Английской революции 17 в. - сторонник индепендентов. МИНОС, легендарный царь Кноса, по преданию, первый на Крите законодатель, создатель могущественной морской державы. МИХАЙЛОВ А. В. - переводчик. Переводил лекции Гегеля о доказательстве существования бога. МИХАЭЛИС (Michaelis) Леонор (1875-1949), биохимик и химик-органик, основатель кинетики ферментативных процессов. МИХЕЛЕТ, слушатель лекций Гегеля. МОНГОЛИЯ (Монгол Улс), государство в Центральной Азии. 1566 тыс. км2. Население 2 млн. человек (1993), ок. 80% - халха-монголы. Городское население ок. 60% (1993). Официальный язык - монгольский. Верующие главным образом буддисты (ламаисты). МОСКВА, столица Российской Федерации, город-герой, центр Московской обл

скачать реферат Шляхи формування правової держави в Україні

Завдання полягає в тому, щоб система цих органів, їх повноваження, відносини між собою повністю були зорієнтовані на максимально ефективне здійснення права. На жаль, у реальному житті ця очевидна вимога виконується не завжди, на перший план у багатьох випадках виходять ті чи інші кон‘юктурні міркування. В цілому, наприклад за визначенням авторів підручника з "Загальної теорії держави і права " під редакцією академіка Академії правових наук України , доктора юридичних наук України , професора В.В.Копейчикова (професорів Колодія, Лисенкова, Тихомирова, Пастухова), формування концепції правової держави та її реалізація передбачають: аналіз витоків теорії .правової держави та її філософської основи, дослідження зарубіжних концепцій правової держави, конституцій країн, що закріпили створення правової держави за мету свого розвитку, переоцінку економічної ролі держави в умовах ринкових відносин, перегляд взаємовідносин держави і суспільства, невтручання держави у вирішення тих питань, що належать до компетенції громадських формувань, вдосконалення національно-державних відносин, відповідність законів потребам суспільства і особи, принципам Права як синоніма Правди, Праведності, розробку процедур і механізмів щодо розв’язання конфліктів між різними суб’єктами, високу правову і політичну культуру членів суспільства.

 Греческая история, том 2. Кончая Аристотелем и завоеванием Азии

Этого требует и выгода са]мих правителей, как подробно доказывается в обстоятель]ном исследовании о причинах, которыми обусловливаются перемены в области политического устройства. При этом Аристотель излагает основы теории государственного права, устанавливает деление государственной власти на ее три от]расли, законодательную, исполнительную и судебную, и рассматривает отдельные ведомства. Этим главам преиму]щественно и обязана Политика" своим непреходящим зна]чением. Правда, воззрения той эпохи, в конце которой жил Аристотель, еще сохраняют полную власть над ним; и он еще понимает под государством отдельный город (p|kir) с его округом; он не замечает, что эта политическая форма пережила себя, что повсюду возникают федерации, где суве]ренитет городов ограничивается в пользу центральной вла]сти; он не видит, как перед его глазами растет Македонская держава, хотя к ней принадлежал и его родной город Стагира и хотя как раз в те годы, когда он писал свою Политику" или придавал ей ее теперешнюю форму, вся Эллада была объединена под главенством Македонии и объединенная нация победоносно выступила на завоевание Азии; а если и встречаются у него разрозненные намеки на более правиль]ное понимание вещей, то они не оказывают никакого влия]ния на его систему

скачать реферат Суверенитет Украинского государства

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ УЖГОРОДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ кафедра історії та теорії держави і права студента І-го курсу Лазаря Олега КУРСОВА РОБОТА НА ТЕМУ “Суверенітет української держави: загальні ознаки” науковий керівник доц. Галас В.І. Ужгород 1998 ПЛАН Вступ . .5 Розділ І Політико-правові аспекти проголошення суверенітету України 11 Розділ ІІ Конституційно - правова база незалежності України .21 Розділ ІІІ Міжнародне визнання України 24 Висновок .25 Список використаної літератури .27 Додаток .34 Вступ Щодо актуальності цієї роботи у наш час, тобто теми роботи, то тут потрібно сказати, що акт про суверенітет української держави започаткував процес українського державотворення, який продовжується ще до нашого часу. Тому, автор вважає, що ця робота є актуальною в наші дні і заслуговує на увагу. Автор намагається розкрити в цій роботі основні моменти , тобто вловити головну суть процесу державотворення на Україні.В роботі подана деяка інформація про події, які передували цьому процесу, а також дається аналіз деяким актам, які були прийняті в результаті державотворення.

скачать реферат Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства

Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Факультет післядипломної освіти Центр підготовки магістрів Кафедра теорії держави і права, конституційного права і державного управління Дипломна робота смерті особи, щодо якої винесена постанова (ст. 302 КУпАП). За вказаних обставин виконання постанови про накладення штрафу посадовими особами органу державної податкової служби або державної виконавчої служби припиняється з доданням до справи завірених копій документів. Згідно зі ст.305 КУпАП контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення здійснюється органом (посадовою особою), який виніс постанову. У разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 КУпАП, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.

скачать реферат Загальна характеристика і види злочинів проти миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку

Міністерство освіти та науки України Миколаївський державний гуманітарний університет ім. П. Могили Юридичний факультет Кафедра історії та теорії держави і права Реферат з дисципліни: «Кримінальне право України» на тему: «Загальна характеристика і види злочинів проти миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку» Підготувала студентка 352 групи Шевченко С. О. Перевірив к. юр. наук, доцент Сич В. О. Миколаїв – 2008 Список умовних скорочень КУ Конституція України КК Кримінальний кодекс ВРУ Верховна Рада України НПС навколишнє природне середовище Зміст Вступ І Поняття та загальна характеристика злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку ІІ Деякі злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Порушення законів та звичаїв війни Найманство: загальна характеристика злочину, передбаченого ст. 447 КК України та міжнародно-правове визначення 2.3 Екоцид. Порівняльний аналіз екоциду за нормами міжнародного кримінального права та Кримінального кодексу України Висновок Список використаних джерел Вступ Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку вперше в історії національного кримінального права виділено КК України 2001 року в окремий розділ.

скачать реферат Метатеорія держави і права

Реферат Теорія держави і права На тему: Метатеорія держави і права ЗМІСТ1. Предмет теорії держави і права 2. Науковий статус теорії держави і права 3. Методологія теорії держави і права Список літератури 1. Предмет теорії держави і права Фахівці з кримінального права борються зі злочинністю, фахівці цивільного права забезпечують правове функціонування підприємницької діяльності, а фахівці адміністративного права займаються державним управлінням. Однак адміністративне, кримінальне, цивільне право – це галузі права. Вихідним матеріалом для них служить теорія права, що є складовою частиною фундаментальної науки теорія держави і права. Теорія держави і права, як наука, прагне пізнати стійкі глибинні зв'язки державно-правового життя, визначити його історичний рух. Вона має за мету отримання, відновлення і поглиблення узагальнених достовірних знань про державу і право. Унікальність теорії держави і права полягає в тому, що вона не обмежена в часі й у просторі, тобто для пізнання державно-правових явищ теорія держави і права може досліджувати державу і право будь-якої країни й у будь-який історичний відрізок часу.

Игровой набор Lalaloopsy "Карусель" для создания украшений из бусинок.
Отличный набор, сочетающий игровые элементы и творчество, позволит Вашей юной мастерице создавать уникальные авторские аксессуары из
1299 руб
Раздел: Современные, герои мультфильмов
Подставка под ванночку "Карапуз" универсальная (с сушилкой).
Подставка для ванночки предназначена для того, чтобы сделать купание Вашего малыша максимально удобным. Она надежна и проста в
1223 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Кружка "Кастет", белая, золотая ручка.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки
скачать реферат Норма права і стаття нормативно-правового акту

Предметом теорії держави і права є закономірності виникнення, функціонування держави і права як головних явищ громадського життя, їхня соціальна і політична сутність, їхній зміст і форми, юридичні відносини і зв'язки, характерні риси правової свідомості і правової культури. Зрозуміло, усі ці процеси розглядаються теорією держави і права в динаміці. Життя постійно висуває для дослідження нові явища і розстається з віджилими. Сформована проблематика науки регулярно поповнюється новими напрямками дослідження. Без цього основні тенденції розвитку держави і права неможливо зрозуміти. Поява нового, власне, і складає прогрес теорії держави і права. Причому нерідко нове в праві з'являється «на стику» із предметами інших наук у сфері економіки, політики, суспільної свідомості і т.п. Держава і право вивчаються не однією наукою, а комплексом суспільних наук. Пов'язано це з різнобічною діяльністю численних органів і установ держави. Держава займається економікою, керуванням, політикою, духовною сферою. Усе це сфери інтересу конкретних наук — управлінської науки, економічної, політичної, соціології і т.п. Повне представлення про державу дає тільки погляд на неї з різних сторін, аналіз соціальних, політичних, економічних і інших факторів, що визначають призначення, функції і роль у суспільстві і держави, і права. 1. Поняття норми права, і основні ознаки та класифікації Норма права — це основа системи соціальних норм.

скачать реферат Основи правознавства

Серед інших теорій походження держави заслуговують на увагу космічна, технократична, мусульманська. Прихильники космічної теорії пояснюють виникнення держави завезенням на Землю політичної організації суспільства з Космосу іншими цивілізаціями. Сутність технократичної теорії виникнення держави полягає начебто в необхідності здійснювати управління технічними засобами та знаряддями праці. За теорією ісламістів, держава у мусульман виникає як служитель мусульманського права і слідкує за правильним відправленням правосуддя. Отже, в теорії держави і права відсутній єдиний погляд на закономірності виникнення держави і права. Існують численні неодноманітні доктрини виникнення держави, а також історичні, географічні, демографічні та інші особливості виникнення держави у різних народів.

скачать реферат Президентські республіки США і Білорусь

ВСТУП Розділ 1. Сутність президентської республіки як форми державного правління 1.1 Інститут президентства 1.2 Основні політико-правові ознаки президентської республіки 1.3 Особливості організації та здійснення державної влади4 Розділ 2. особливості країн з президентською формою державного правління 2.1 Характерні особливості США, як президентської республіки 2.2 Характерні особливості Білорусії як президентської республіки Розділ 3. Негативні сторони та можливості вдосконалення організації державного правління в президентських республіках 3.1 Негативні сторони та можливості вдосконалення державного правління в США 3.2 Негативні сторони та можливості вдосконалення державного правління в Білорусії ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Для збагнення такого складного соціального інституту, як держава у вітчизняній теорії держави і права особливе місце виділяється вивченню форми держави. Для вивчення форми держави, розкриття її ролі в політичних процесах надзвичайно важливого значення набуває підхід до форми як до організації змісту. Поняття єр-міністра, в той час я к в Білорусії вона є.

скачать реферат Види державної служби та їх вдмінності

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ МАГІСТРАТУРА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА Дисципліна: «Державна служба» Тема: «Види державної служби та їх відмінності» Слухач групи гр. ДС -171зВ.Т.Дебелий Викладачдоц. Чуніхін Г.В. Луганськ 2008 ПЛАН Види державної служби та їх відмінності 1. Загальна класифікація видів державної служби 2. Необхідність чіткого розмежування видів державної служби 3. Основні відмінності видів державної служби 3.1. Особливості мілітаризованої державної служби 3.2. Особливості цивільної державної служби Висновки Література ВСТУП Постановка проблеми державної служби з точки зору найширшої її інтерпретації в межах юридичної науки — предметного поля загальної теорії держави і права, багатогранність видових проявів державно-службової діяльності в сучасному суспільстві передбачають особливий пізнавальний інтерес до питання про класифікацію видів державної служби. Найголовнішим здобутком загальнотеоретичної класифікації державної служби є те, що вона дає змогу оглянути різноманітні види державно-службової діяльності в масштабах усього суспільства, його цілісної державної організації.

скачать реферат Застосування нормативно-правових актів на уроках права

Вступ 1. Вивчення нормативно-правових актів 2. Фрагменти уроків з використанням нормативно-правових та міжнародно-правових актів Література Вступ Завдяки використанню документів учні не лише здобувають певні знання, а і вчаться діяти згідно норм права у різноманітних життєвих ситуаціях. Створення могутньої незалежної правової держави в Україні, її успішний розвиток неможливі без активної та свідомої участі у громадському та політичному житті більшості громадян. Але конструктивною, позитивною така участь може бути лише тоді, коли громадяни володіють певним мінімумом знань з теорії існування та діяльності держави, чинного законодавства. Отже, проблема правового виховання, ознайомлення населення з чинним законодавством набуває неабиякої актуальності. Однією з важливих ланок цього процесу є викладання у школах курсу «Основи правознавства», вивчення якого має не лише озброїти учнів основами знань з теорії держави і права та чинним законодавством, а й навчити їх застосовувати свої знання для аналізу різноманітних життєвих ситуацій, допомогти знаходити рішення, що відповідатимуть вимогам чинного законодавства.

Глобус политический диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм Масштаб:1: 60000000 Материал подставки: пластик Цвет подставки: чёрный Размер коробки: 216х216х246 мм Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Набор для раскрашивания рюкзака "Disney. Тачки".
Набор для творчества способствует развитию художественных способностей, мелкой моторики, наглядно-действенного мышления, наблюдательности,
303 руб
Раздел: Без наполнения
Папка для тетрадей "Калейдоскоп", А3.
Папка для тетрадей формата A3, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
507 руб
Раздел: Папки для тетрадей
скачать реферат Органы прокуратуры, их значение и роль в осуществлении контрольно-надзорных функций

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. Г.С. СКОВОРОДИ Нікопольський юридичний факультет кафедра правових дисциплін ДИПЛОМНА РОБОТА З ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ІПРАВА НА ТЕМУ: Органи прокуратури їх значення і роль у здійсненні контрольно-наглядових функцій державних органів влади в Україні Студентки 52 групи Черниш Наталіі Миколаєвни Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Письменицький А.А. Рецензент: Нікополь 1999 Зміст 1. Вступ 2. Основна частина 2.1 Роль та місце прокуратури 2.1.1 Поняття державно-властної діяльності 2.2.2.Органи державно-властної діяльності 3. Контрольно-наглядова діяльність органів державної влади. 4. Законе забезпечення діяльності прокуратури 4.1. Конституційне регулювання діяльності прокуратури. 4.2. Спеціальне законодавство про прокуратуру. 5. Роль та перспективи діяльності прокуратури в формуванні демократичноі держави України. 6. Перспективи і проблеми контрольно-наглядової гілки влади. 7. Висновки. Вступ Украина, вступив на путь развития и становления действительно суверенного и независимого государства, неуклонно ориентируясь на признанные мировым сообществом демократические и гуманистические по своему составу и направленностью международные стандарты, приступила к формированию государственных институтов, местного саморегулирования, системы национального права.

скачать реферат Політологія

Вона з'явилася на сучасному етапі людської цивілізації — у період утвердження індустріального суспільства. Організаційне оформлення політологія набула у країнах Заходу лише після другої світової війни, бо ще до середини XX ст. у гуманітарній науці розуміння політичної системи обмежувалося вченням про державу. Політична наука стає самостійною, почєинає активно взаємодіяти з іншими гуманітарними науками, не розчиняючись у них. Спід звернути увагу на те, що політика виступає об'єктом вивчення багатьох гуманітарних дисциплін. У чому ж полягає специфіка політології як науки? Щоб відповісти на це запитання потрібно розрізняти політику у вузькому і широкому розумінні. Загальне визначення предмета політології можна було б запропонувати таке: політологія у більш вузькому розумінні (загальна теорія політики) вивчає специфічну групу закономірностей відносин соціальних суб'єктів з приводу влади. 2. Політологія як наука, її об”єкт та предмет. Існує цілий комплекс наук, що вивчають політику, які виникли на межі власне політологічних та інших суспільствознавчих знань: політичної філософії, політичної соціології, політичної історії, теорії держави і права, політичної психології тощо.

скачать реферат Основи теорії держави і права

РОЗДІЛ I. . Тема 1. Загальні положення про державу і право Держава є формою організації суспільного життя, системою соціального управління, що забезпечує цільність суспільства, його нормальне, стабільне функціонування. В теорії держави і права існують різноманітні концепції виникнення держави (теологічна, патріархальна, договірна, психологічна, органічна, космічна, теорія насильства). Термін єктами екологічного права є український народ, держава, органи влади, екологічні, громадські організації, юридичні особи і громадяни. Важливу роль в регулюванні екологічних відносин мають принципи екологічного права. Це загально правові (гласність, демократизм та інші), а також спеціальні (гарантії якості природного середовища, узгодження інтересів та ін.). Усі екологічні права громадян захищаються і відновлюються у судовому порядку. Тема 2. Управління в галузі охорони навколишнього середовища. Загальне державне управління охорони навколишнього природного середовища здійснюють державні органи загальної (Верховна Рада, Президент, Кабінет Міністрів, Державний комітет земельних ресурсів) і спеціальної компетенції (міністерства, відомства).

скачать реферат Політично-правова теорія Жана Бодена

Вступ Розділ 1. Історичні передумови становлення культури Відродження Розділ 2. Загальна характеристика правової та політичної думки у середні віки. Особливості політичних та правових вчень епохи Відродження і Реформації Розділ 3. Жан Боден Висновки Вступ Актуальність теми дослідження. Безумовно, політичні і правові ідеї епохи Ренесансу та Реформації лягли в основу всіх подальших державно-правових розробок теорії держави і права. Отже, актуальність теми полягає у необхідності глибше вивчити тему, яка винесена в заголовок даного реферату. Обє - унікальним є історичний феномен ренесансного мистецтва, яке дало людству найвеличніші твори. Література Бодуен Ж. Вступ до політології. – К., 1995. Брегеда А. Ю. Політологія : Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. – К., 1999. Гаєвський Б. Філософія політики. – К., 1993. Гелей С.Д., Рутар С.М. Основи політології. Навч. посібник. – К., 1999. Пірен M.I. Етнополітика. – К., 1997.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.