телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсе для ремонта, строительства. Инструменты -30% Книги -30% Электроника, оргтехника -30%

все разделыраздел:Историяподраздел:Историческая личность

Адам Смит

найти похожие
найти еще

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
У творах Сміта дивовижно переплетені два погляди на цін­ність— суб'єктивний і об'єктивний. Суб'єктивний полягає в тім, що, на його думку, робітники оцінюють свою працю як жертву, як вимушену відмову від свободи й відпочинку. Водночас він оцінює працю об'єктивно як основу багатства. Проте саму працю він не аналізує як субстанцію вартості, а звертає головну увагу на мінову вартість, тобто на кількісний бік вартості. Отже, у трактуванні теорії вартості Сміт не був послідовним. Він заявляє, що трудова теорія справедлива лише для «раннього, примі­тивного» суспільства. Коли ще працю не було поділено, вона могла бути мірилом для обміну. З розвитком поділу праці ситуація змінюється. По-перше, обмін стає необхідним, тому що дає змогу одержувати найрізноманітніші товари. По-друге, як зазначає Сміт, багатство особи — це її можли­вість одержувати продукти чужої праці в обмін на свій продукт. За цих умов мінова цінність товару для товаровиробника буде визнача­тись кількістю чужої праці, яку він може одержати в обмін на оди­ницю свого товару. Товаровиробник, обмінюючи свій товар на якийсь інший, одер­жує, з власного погляду, більше праці, ніж віддає. Те саме відбуває­ться і з супротивною стороною. Тобто кожний учасник обміну одержує більше праці, відносно своїх можливостей щодо виробниц­тва одержуваного товару, ніж віддає. Тут ми знову маємо справу з поняттям суб'єктивної цінності, проте Сміт виводить його не з принципу корисності (австрійська школа), а з принципу праці. Отже, перше з поставлених питань Сміт розв'язує цілком одно­значно. Основу цінності товару становить праця, уречевлена в това­рах, які одержують з допомогою обміну на даний товар. Як же вирішує він питання про окремі складові ціни товару? На перший погляд, нелогічною є сама постановка такого питання. Які можуть бути складові ціни, якщо вона визначається працею? Річ у тім, що Сміт чітко бачив різницю між обміном товарів у первісному суспільстві і за умов простого товарного виробництва, коли виробники обмінювалися працею, уречевленою в товарах, і обміном за умов капіталізму, коли відбувається обмін живої та уре­чевленої праці. Робітники стають продавцями товару «робоча сила», а капіталісти — його покупцями. Щоправда, Сміт вважав, що робіт­ники продають свою працю, що, так само, як і інші товари, має «справжню й номінальну ціну»1 (номінальна й реальна заробітна плата). За цих умов, пише Сміт, порушується закон еквівалентного обміну. Робітник віддає більше живої праці, ніж одержує уречевле­ної. Цінність, яку робітник додає до матеріалів, складається з двох частин: заробітної плати і прибутку капіталіста, Третьою складовою цінності, за Смітом, є рента. Отже, як пише Сміт, «три першооснови будь-якого доходу, як і будь-якої мінової цінності, — це заробітна плата, прибуток і рента»2. Відтак цінність Сміт визначає доходами. Визначення цінності як суми доходів свідчить про те, що Сміт, проявивши геніальну непослідовність, заклав основи теорії факторів виробництва, яка в XIX ст. стала панівною. Щодо третього завдання, то воно зводиться до з'ясування причин відхилення ринкової ціни від природної.

У трактуванні «при­родного порядку» Сміт виходить з двох принципів: об'єктивної за­кономірності природи — дії об'єктивних законів природи — «невидимої руки» і «природної свободи» людини. Дія об'єктивних законів спрямована на благо людини. Проте благотворність дії об'єктивних законів не абсолютна. Вона передба­чає певні соціальні умови, а саме — природну свободу людини, яка проявляється в можливостях кожної людини (за умов дотримання нею «законів справедливості») вільно захищати власні інтереси. Лише за цих обставин природна поведінка людини збігатиметься з дією природних сил, «невидимої руки», тобто із законами природи. У концепціях наступників А.Сміта — Рікардо, Сен-Сімона й особливо К.Маркса — саме ця теза відсутня. У них залишилась ли­ше об'єктивна закономірність, що керує поведінкою людини. Ідею природного порядку Сміт поширює І на діяльність держави. Він є прихильником економічного лібералізму, вільної гри госпо­дарських сил, невтручання держави в економічне життя. Але разом з тим Сміт визнає роль держави у виконанні нею таких функцій, як оборона країни, правосуддя, народна освіта, утримання громадських установ тощо. Він також висловлювався за державне регулювання норми процента й мінімуму заробітної плати. Поділ праці і гроші. Свій твір А. Сміт починає з розгляду поділу праці. Це не випадково, адже він — економіст мануфактурного пе­ріоду. На відміну від меркантилістів, які вважали, що багатство по­роджується обміном, і фізіократів, які зв'язували Його із сільським господарством, Сміт чітко називає першоджерело багатства — пра­цю. Вступ до свого твору він починає так: «Щорічна праця кожного народу становить первісний фонд, який доставляє йому всі життєво необхідні предмети і зручності, що споживаються ним протягом ро­ку і складаються завжди або з безпосередніх продуктів цієї праці, або з того, що одержується в обмін на ці продукти в інших наро­дів»1. Але кількість цих продуктів, продовжує Сміт, залежить від кількості праці, що функціонує у виробництві, і від майстерності робітника, рівень якої є результатом поділу праці. Вирішальним фактором зростання багатства й «загального добробуту» Сміт вва­жає поділ праці, який веде до «величезного збільшення продуктив­ності всіх різнобічних занять і мистецтв» . Зростання продуктивності праці внаслідок її поділу зумовлюєть­ся: 1) збільшенням вправності робітника; 2) збереженням часу, який витрачається в процесі переходу від одного виду праці до іншого; 3) винаходом і застосуванням механізмів, які полегшують працю і дають змогу одному робітникові виконувати працю кількох. Надаючи величезного значення поділу праці, Сміт, проте, не ро­зумів його причин. Поділ праці в нього породжується схильністю до обміну. «.Схильність до обміну й була тим, що породило поділ праці»3. Насправді було навпаки: саме поділ праці є передумовою обміну. Не можна погодитись із зауваженнями критиків А.Сміта, що він, нібито, плутає поділ праці в мануфактурі і суспільстві. Справді, Сміт починає аналіз з поетапного поділу праці в мануфактурі з ви­робництва голок і через фаховий поділ, аналіз економічних функцій класів виходить на суспільний поділ праці.

Для короткого проміжку часу формула Сміта не має сенсу тому, що у вартості такого продукту завжди є частка, яка не розпадається на доходи цього року, а відшкодовує вартість засобів виробництва, які були на початку року. Зауваження цілком слушне, проте ця частка є відносно невели­кою порівняно з усім річним обсягом матеріальних витрат і її можна не брати до уваги. Відтак практичну цінність «догми Сміта» важко переоцінити, її широко використовують на Заході в багатьох видах економічного аналізу. Крім того, аналізуючи «догму Сміта», слід ураховувати, що він чітко розрізняє валовий і чистий дохід нації. Під валовим доходом він розуміє весь річний продукт країни. Чис­тий дохід — це нова цінність, яка лишається після відшкодування основного й оборотного капіталу. Отже, річний продукт праці й землі країни поділяється на фонд відшкодування капіталу і фонд доходів власників капіталу й землі. Праця продуктивних робітників оплачується з фонду відшкодуван­ня. Джерелом зростання капіталу стають прибутки. Сміт підрахував, що фонд відшкодування капіталу в багатих країнах є більшим і абсолютно, і стосовно частки валового продукту. Це означає, робить висновок Сміт, що більша частина валового продукту йде на утри­мання продуктивної праці, що, у свою чергу, веде до зростання багатства. У підсумку зазначимо, що заслуга Сміта полягає не лише в тім, що він започаткував систематизований виклад політичної економії. Сміт підкреслив значення особистого інтересу як рушійної сили прогресу за умов, коли всім забезпечено однакові можливості. Коли власний інтерес намагаються реалізувати за рахунок інших, він на­бирає несприятливого для суспільства характеру. Ринковий механізм створить гармонію лише тоді, коли його буде включено у від­повідні правові та Інституціональні рамки. Англійський історик економічної думки М. Блауг писав: «.Сміту немає рівних ні у XVIII, ні навіть у XIX ст. за глибиною І точністю проникнення в суть економічного процесу, економічної мудрості.» Література: 1. Смит А. Исследование о природе й причинах богатства народов. — Кн. I-— С. 148.-III. — М.1993.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Философия открытого мира

Theory of Moral Sentiments. - Indianapolis (ID). - 1982. P. 50. В современном мире мы наблюдаем не только обуржуазивание прежней культуры воителей и замену страстей интересами, но и растущую "одухотворенность" (spiritualization) экономической деятельности, наделение ее той соревновательной энергией, которая прежде питала жизнь политическую. Зачастую люди поступают не в соответствии с интересами разумного увеличения полезности в ее узком понимании, но вкладывают в хозяйственную деятельность морально-нравственные ценности, присутствующие в общественной жизни. 261 6.5. Проблема пределов рынка и переход к социуму, основывающемуся на созданной знанием стоимости Чарльз Хэнди в книге "Алчущий дух за гранью капитализма: поиск цели в современном мире" [1] обращается к проблеме пределов рынка. Ни Адам Смит, ни (за редким исключением) его последователи не считали, что задачи государства следует полностью отдать на откуп рынку. Тем не менее мода на приватизацию предполагает, что рыночная философия должна быть внедрена во все без исключения сферы жизни

скачать реферат Налогообложение в условиях рыночной экономики (на примере предприятия ООО "Служба быта")

Мы можем согласиться с четырьмя правилами, которые установил Адам Смит для политики налогов, первое содержит в себе указание на требования справедливости: согласно с этим правилом, поданные каждого государства должны уплачивать налоги соответственно со своими доходами. Второе правило гласит, что налог, который обязан уплачивать каждый гражданин, должен быть точно определён, а не произволен. Время, вид, способ, платежа, сумма которая должна быть уплачена, всё это должно быть ясно, как налогоплательщику, так и каждому третьему лицу. В соответствии с третьим правилом А. Смита; подчёркивает, что каждый налог взимается в то время и таким образом, когда и как плательщику легче всего его внести. И, наконец, четвёртое правило регламентирует тот факт, что каждый налог должен быть так упорядочен что бы разница общей его суммы и долей, поступающих в государственную казну была наименьшая.1 Если бы понятия о справедливости могло быть установлено абсолютно, то и требование к налогам удовлетворять справедливость в известной форме могло бы всегда сохранять свою пригодность.

Органайзер для зубных щеток "EasyStore", бело-голубой (большой).
Этот универсальный органайзер для большой семьи был создан с учётом всех особенностей хранения средств для поддержания гигиены полости
1450 руб
Раздел: Подставки, футляры для зубных щеток
Качели детские деревянные "Гномик".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
469 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (рисунок: машинки).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
 Политэкономия индустриализма - связь экономической модели и научной картины мира

Абстракция человека экономического была совершенно аналогична абстракции материальной точки в механике. Экономика была пpедставлена машиной, действующей по естественным, объективным законам (само введение понятия объективного закона было новым явлением, раньше доминировало понятие о гаpмонии миpа). Утверждалось, что отношения в экономике пpосты и могут быть выpажены на языке математики и что вообще эта машина пpоста и легко познается. Адам Смит пеpенес из ньютоновской механистической модели пpинцип pавновесия и стабильности, который стал основной догмой экономической теории. Метафора мира как равновесной машины (часы), приложенная к экономике, не была ни научным, ни логическим выводом. Это была метафизическая установка религиозного происхождения (см. о деизме Адама Смита). Равновесие в экономике не было законом, открытым в политэкономии, напротив - все поиски экономических законов были основаны на вере в это равновесие. Адам Смит, вслед за Ньютоном, должен был даже ввести в модель некотоpую потустоpоннюю силу, котоpая бы пpиводила ее в pавновесие (поскольку сама по себе pыночная экономика pавновесие явно не соблюдала)

скачать реферат Роль государства в экономике

В связи с этим они призывали поощрять экспорт и сдерживать импорт. б) Классическая теория. Следующей ступенью развития представлений о роли государства стала работа А.Смита "Исследование о природе и причинах богатства народов", в которой он утверждал, что "свободная игра рыночных сил"(принцип "laissez faire") создает гармоничное устройство" (Варга В. Роль государства в рыночном хозяйстве. МЭиМО 11, 1992г.,стр.131). В соответствии с классическим подходом государство должно обеспечивать безопасность жизни человека и его собственность, разрешать споры, иными словами, делать то, что индивидуум либо не в состоянии выполнить самостоятельно, либо делает это неэффективно. В своем описании системы рыночной экономики Адам Смит доказывал, что именно стремление предпринимателя к достижению своих частных интересов является главной движущей силой экономического развития, увеличивая в конечном итоге благосостояние как его самого, так и общества в целом. Главное заключалось в том, что для всех субъектов хозяйственной деятельности должны быть гарантированы основные экономические свободы, а именно свобода выбора сферы деятельности, свобода конкуренции и свобода торговли. в) Кейнсианская теория.

 Философия

В обществе воцаряются рыночные отношения как универсальный тип социальных отношений. Экономическая наука, изучающая эти отношения, естественным образом становится универсальной наукой об обществе. 507 Признание за экономикой ведущей роли в решении жизненных проблем подводит к необходимости определения тех фундаментальных человеческих целей, потребностей, желаний, которые могут быть исполнены только на пути тотальной экономизации жизни. Основной элемент экономической системы - рациональный индивид, способный максимизировать свою выгоду. Еще английский экономист и философ Адам Смит (1723-1790) полагал, что идея пользы сопровождает нас на протяжении всей жизни. "Экономическое поведение" основывается на принципе постоянного беспокойства о собственной выгоде, постоянного поиска оптимальных средств, ведущих к достижению целей. Экономический подход к человеческому поведению предполагает, что жизненная программа человека проста, носит универсальный и вневременной характер. "Жизнь" как стремление избегать страданий и получать удовольствие, как процесс самосохранения и самоутверждения нуждается в особой "целевыполняющей" рациональности - в оптимизации средств для достижения неизменных целей. "Стабильность предпочтений" наряду с принципом максимизации выгоды и минимизации затрат оказываются в рамках экономического подхода основополагающими принципами

скачать реферат Современные формы социального неравенства

Ведь бедность порождает бунт и преступления там, где нет среднего класса и бедных огромное большинство, возникают осложнения, и государство обречено на гибель. Аристотель выступал как против власти бедняков, лишенных собственности, так и против эгоистического правления богатой плутократии. Лучшее общество формируется из среднего класса, и государство, где этот класс многочисленнее и сильнее, чем оба других, вместе взятых, управляется лучше всего, ибо обеспечено общественное равновесие. По мнению социологов всех идейных направлений, никто в истории общественной мысли столь определенно как К. Маркс не подчеркивал, что источником социального развития выступает борьба между антагонистическими общественными слоями (классами). По Марксу, классы возникают и противоборствуют на основе различного положения и различных ролей, выполняемых индивидами в производственной структуре общества. Но сам К. Маркс справедливо отмечал, что ему не принадлежит заслуга открытия существования классов и их борьбы между собой. И действительно со времен Платона, но, конечно, особенно с тех пор, как буржуазия властно вступила в XVIII веке на сцену истории, многие экономисты, философы, историки прочно вводят в обществоведение Европы понятие социального класса ( Адам Смит, Этьен Кондильяк, Клод Сен - Симон, Франсуа Гизо,Огюст Минье и др.). Однако никто до Маркса не давал столь глубокого обоснования классовой структуры общества, выводя ее из фундаментального анализа всей системы экономических отношений.

скачать реферат Общественное производство и общественное богатство. "Богатство народов" - трактовка А. Смита

Даже отдельный ремесленник или фермер,полагая что он действует абсолютно независимо,на самом деле связан тысячами хозяйственных нитей с другими людьми. Общественное богатство выступает как результат процесса производства. Традиционное понимание общественного богатства,восходящее к основоположникам классической школы,характеризует его как вооплащенный в материальных благах накопленный прошлый труд предшествующих и настоящего поколений. Для того,чтобы определить факторы,повышающие эффективность производства и создания общественного богатства,обратимся к работе А.Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов». 2. «Богатство народов».Трактовка А.Смита. 2.1. Краткий очерк биографии А. Смита. Его главные работы Адам Смит родился в апреле 1723г. В городе Керколди в Шотландии. Сын таможенного чиновника. Получил образование в университетах Глазго (1737- 1740г.) И Оксфорда (1740 - 1746г.). В 1748г. Начал читать публичные лекции по литературе и естественному праву в Эдинбурге. В 1751г. Занимает кафедру логики в Глазговском университете, в 1752 г. - там же кафедру нравственной философии; знакомится с Дэвидом Юмом.

скачать реферат Проблема равновесия рыночной системы во взглядах классической школы

Если не вдаваться в более тонкий анализ, то вся так называемая классическая экономическая школа может быть представлена, по крайней мере, четырьмя именами: Адам Смит (1723-1790), Давид Рикардо (1772-1823), Томас Мальтус (1766-1834), Джон Стюарт Милль (1806-1873). Необходимо отметить, что наследие классической школы гораздо разнообразнее и может быть представлено еще добрым десятком имен теоретиков этого направления. Также необходимо отметить, что во второй половине XIX века единый поток экономической теории как бы разделился на два самостоятельных потока. С одной стороны, выделилось такое направление экономического анализа, которое впоследствии получило обобщенное название марксизма. С другой стороны, появляется так называемая маржинальная теория, которая затем превращается в крупнейшую неоклассическую школу. Первое течение классиков Первое течение старой классической школы представляют Адам Смит, Давид Рикардо и Жан Батист Сэй. Жан Батист Сэй Официальную экономическую науку во Франции в первой половине XIX в. представляла “школа Сэя”. “Школа Сэя” восхваляла предпринимателя-капиталиста, проповедовала гармонию классовых интересов, выступала против рабочего движения.

скачать реферат Экономическая наука до Адама Смита

Экономическая наука до Адама Смита Реферат по курсу “История экономических учений” выполнил студент III курса: Шепелев И.В. Санкт-Петербургский Международный Институт Менеджмента (ИМИСП) Санкт-Петербург 1998 Меркантилизм Термин “меркантилизм” впервые обрел свое значение в трудах Адама Смита. Он отмечал: “Различные пути развития благосостояния в различные времена и у разных народов дали повод для развития двух различных, с точки зрения приобретения людьми богатства, ветвей политической экономии: “торговой системы”, или “системы меркантилизма”, и “сельскохозяйственной системы”. Эти две системы не исходили из одних и тех же оснований. Кенэ и группа его последователей, кого потомки договорились именовать физиократами (“экономисты” – таково было их самоназвание), выступали единым фронтом и представляли собою отдельную школу экономической мысли. Но английские памфлетисты XVII и XVIII вв. Представляли себе достаточно ясно, какое из определенных течений мысли они развевали; менее всего это относилось к той традиции, которую Адам Смит критиковал под названием “меркантилизм”.

Настольная игра "Матрешкино".
Простая и понятная даже маленьким детям, она увлечёт и взрослых. Игроки наперегонки ищут нужную матрёшку, чтобы повторить её жест. Кто
357 руб
Раздел: Карточные игры
Багетная рама "Wendy", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
скачать реферат Теория предельной полезности

Так, страстный любитель футбола предпочтет дорогой билет на стадион дешевому билету в оперный театр. Человек, соблюдающий диету, может предпочесть дорогие фрукты дешевым кондитерским изделиям и т. д. Предпочтение людей есть их оценки товаров и услуг независимо от цен и собственного бюджета. Предпочтения изменяются со временем. Когда появились синтетические ткани, покупатели предпочитали одежду из них, поскольку ее легко стирать, она не сминается, и не требует глажки. Но по мере того как обнаружились отрицательные свойства синтетических тканей, люди стали предпочитать изделия из натуральных волокон, несмотря на более высокую цену. Очень сильно влияют на предпочтения новые технологии, изменяющие вид продукта или дающие возможность производить новый продукт, который становится преимущественным объектом спроса по сравнению с прежними товарами. Адам Смит в свое время обратил внимание на парадокс воды и алмаза. Вода жизненно необходима всем, но ее относительная цена очень низка. Алмаз же имеет очень ограниченное использование, не представляет предмет жизненной необходимости, но цена на него чрезвычайно высока.

скачать реферат Социальная философия Адама Смита

А между тем дело не только в том, что он был одним из самых своеобразных людей, но и в том, что его книги едва ли можно понять, если не иметь представления о нем как человек''. После Бэджгота смитоведение, конечно, продвинулось вперед. Тем не менее, в 1948 г. английский ученый Александр Грей говорит: ''Адам Смит был столь явно одним из выдающихся умов XVIII в. и имел такое огромное влияние в ХIХ в. в своей собственной стране и во всем мире, что кажется несколько странной наша плохая осведомленность о подробностях его жизни Его биограф почти поневоле вынужден выполнять недостаток материала тем, что он пишет не столько биографию Адама Смита, сколько историю его времени''. Потребности эпохи рождают нужного человека. Будучи обусловлена развитием самого капиталистического хозяйства, политическая экономия в Англии достигла такой стадии, когда возникла необходимость создания системы, необходимость упорядочения и обобщения экономических знаний. Смит был человеком и ученым, которому такая задача оказалась по плечу. Этот шотландец счастливо сочетал в себе способности абстрактного мышления с умением живо рассказывать о конкретных вещах.

скачать реферат Суть бюджетной системы

Бюджетная система в условиях экономики с централизованным планированием имела и другую характерную черту, про которую следует вспомнить. Речь идет о классификации бюджетных операций. Со стороны доходов этот подход характеризуется разделением между налогами, перерасчетом доходов и др. Однако со стороны расходов разделение происходило между продуктивными и непродуктивными расходами. Указанное разделение, которое в определенном значении может рассматриваться как расширенное дополнение разделения, которое поводил Адам Смит между продуктивным и не продуктивным трудом, относит расходы на промышленность, сельское хозяйство, транспорт и связь, затратами сектора производства, а затраты на социальные услуги, оборону и административные службы – относил к непродуктивным. Следует сказать, что с точки зрения национального расчета система экономики с централизованным планированием отделяет ту часть национального дохода, которая поступает в фонд накопления (материальное производство), от той части, которая предназначена для фонда потребления (непродуктивные затраты).

скачать реферат Кризис индустриальной цивилизации и политэкономическая модель производства

Все очевиднее, что продолжение политики перемалывания, растворения "отсталых" культур становится или не по силам, или сопряжено с опасностью мировых потрясений.) Вилли Брандт писал эти строки в момент подъема последней волны неолиберализма, на гребне которой и проявились самые тяжелы симптомы нынешнего кризиса индустриализма. Это - и время пересмотра очень многих положений послевоенной промышленной политики Запада, и время полного слома траектории промышленной политики стран социалистического лагеря (СССР - СЭВ). С некоторым запозданием это стимулировало изучение истории той науки, которая претендует на теоретическое осмысление самого промышленного способа производства - политэкономии. Науки, рожденной промышленной революцией (символично, что Адам Смит работал в одном университете с Джеймсом Уаттом). Вспомнить основные вехи базовой модели политэкономии нам необходимо и потому, что кризис в России носит характер цивилизационного столкновения (современное общество - против традиционного). Речь идет не о паллиативных изменениях промышленной политики, а о смене политэкономической модели промышленности, включая изменение целей производства, критериев оптимизации структуры техносферы, социальных ограничений в организации труда на фабрике.

скачать реферат Маркетинг как концепция управления

Современная концепция маркетинга состоит в том, чтобы все виды деятельности предприятия основывались на знании потребительского спроса и его изменений в перспективе. Более того, одна из целей маркетинга заключается в выявлении неудовлетворенных запросов покупателей, чтобы ориентировать производство на удовлетворение этих запросов. Система маркетинга ставит производство товаров в функциональную зависимость от запросов и требует производить товары в ассортименте и количестве, нужном потребителю. Когда Адам Смит в 1776 году сказал, что потребление есть единственная конечная цель производства, он фактически имел в виду то, что позднее стало называться маркетингом. При реализации концепции маркетинга центр принятия хозяйственных решений смещен от производственных звеньев предприятий к звеньям, чувствующим пульс рынка. Служба маркетинга является мозговым центром предприятия; она обрабатывает информацию, приходящую с рынка и с производственных звеньев предприятия, принимает решения на основе анализа информации, решает вопросы о необходимости, рентабельности, целесообразности производства того или иного товара. 3. Воздействие на рынок, на покупателя с помощью всех доступных средств, прежде всего рекламы.

Комплект постельного белья Perina "Ника" (цвет: бежевый, 7 предметов).
Комплект постельного белья Perina «Ника» обладает изысканным, утонченным и даже благородным дизайном. Он способен стать подлинным
5356 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Рюкзак для средней школы "Рассвет", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
скачать реферат Вегетарианство

Но любой, кто когда-нибудь держал у себя дома животное - будь то собака, птица или даже мышь, - знает, что эта теория - наглая ложь, выдуманная для того, чтобы оправдать жестокость" Сингер "Я не кисейная барышня. Я играл в хоккей, пока не лишился половины зубов. Я сражался на теннисных кортах. Но то, что я увидел на бойне, потрясло меня. Выйдя оттуда, я уже твердо знал, что не причиню никогда зла ни одному животному! Я уже раньше был знаком с экономическими, экологическими и психологическими доводами в защиту вегетарианства, но этот непосредственный опыт, открывший мне всю жесткость, проявляемую человеком по отношению к животным, стал прочной основой моего вегетарианства." Питер Бурваш, экс-чемпион мира по теннису "Очень сомнительно, что для поддержания жизни нам необходимо мясо убитых животных. Овощи и зерновые, молоко, сыр, сливочное масло дают нам полноценную, обильную, питательную, калорийную пищу. Никакие разумные соображения не требуют от человека, чтобы он питался убоиной". Адам Смит, экономист СТАТИСТИКА HА HАЧАЛО 90-х ГОДОВ. Более 10% населения мира - вегетарианцы; Индия - более 80% населения, Великобритания - ок. 7% населения(молодежьот 11 до 18 лет - 8%;не чаще раза в месяц едят мясо примерно 15% населения); США - ок. 5% населения и т.д. ВЕГЕТАРИАHСТВО И ДУХОВHО-РЕЛИГИОЗHЫЕ УЧЕHИЯ.

скачать реферат Внешнеэкономическая деятельность

Импорта следовало опасаться и потому, что в случае войны снабжение этими товарами могло прекратиться. Рикардо не был первым, кто бросил вызов господствовавшей меркантилистской идеологии. Уже Адам Смит в своем труде «Богатство народов» (1776) высмеивал боязнь внешней торговли, сравнивая нации с семейными хозяйствами. Поскольку каждое семейное хозяйство находит выгодным для себя производить лишь часть из необходимого, а остальное приобретать за счет продажи излишков, то же самое может быть отнесено к нациям. "Основное правило каждого благоразумного главы семьи состоит в том, чтобы не пытаться изготовлять дома такие предметы, изготовление которых обойдется дороже, чем при покупке их на стороне. Портной не требует шить себе сапоги, а покупает их у сапожника. То, что представляется разумным в образе действия любой частной семьи, вряд ли может оказаться неразумным для всего королевства. Если какая- либо чужая страна может снабжать нас каким-нибудь товаром по более дешевой цене, чем мы в состоянии изготовлять его, гораздо лучше покупать его у нее на некоторую часть продукта нашего собственного промышленного труда, прилагаемого в той области, в которой мы обладаем некоторым преимуществом".

скачать реферат Хорошо для бизнеса, хорошо для общества, или этика бизнеса

Хорошо для бизнеса, хорошо для общества, или этика бизнеса Дэвид Е. Шрадер, профессор философии, Колледж Вашингтона и Джефферсона, США Тема нашей лекции - положительное и отрицательное воздействие бизнеса на широкие слои общества, в котором он действует. В данном случае речь идет об этически приемлемых и неприемлемых методах ведения бизнеса. Говоря о бизнесе в современном мире, необходимо признать его уникальные отличительные черты по сравнению с более ранним периодом рыночного капитализма. Понимание бизнеса более раннего периода явно неадекватно пониманию бизнеса в современном мире. Поэтому для начала мне хотелось бы сказать несколько слов о современном бизнесе, его отличиях от более ранней практики. Это послужит основой для рассмотрения ряда конкретных ситуаций и поможет понять, какие методы деловой практики порождают этические проблемы. Думаю, все вы знаете, что первым великим теоретиком рыночной экономики был Адам Смит, написавший две важные книги. Первой его известной книгой был трактат, озаглавленный "Теория нравственных чувств". В 1776 г. спустя несколько лет после опубликования данного трактата Смит издал свою основополагающую работу по политической экономии, назвав ее "Исследование о природе и причинах богатства народов".

скачать реферат Стратегическое планирование

Добавим к этому, что понимание сложных взаимодействий между стратегией фирмы и экономическими силами на рынке позволяет оценить эффективность, с которой система конкурирующих частных предприятий обеспечивает благосостояния потребителей в целом. Основные понятия Микросреда фирмы. Макросреда фирмы. Потребитель. Роль государства в экономике. Миссия фирмы. Производственный профиль фирмы. Уровень занятости. Инфляция. Налогообложение Экономический рост Раздел 2 Конкурентоспособность фирмыГЛАВЫ: 1 Конкуренция: понятие, виды, политика 2 Основные теории конкурентного преимущества 3 Конкурентный статус фирмы Глава 3. Конкуренция: понятие,виды, политика 3.1. Конкуренция и рыночная структура Пожалуй, нет другой такой экономической категории как конкуренция. Однако сам термин «конкуренция» часто понимается экономистами в различных смыслах. Если вспомнить, какой смысл в это понятие вкладывал Адам Смит, то это будете поведенческая категория, когда индивидуальные продавцы, и покупатели соперничают на рынке за более выгодные продажи и покупки соответственно.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.