телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для животных -30% Всё для дома -30% Игры. Игрушки -30%

все разделыраздел:Математика

Методы обучения математике в 10 -11 класах

найти похожие
найти еще

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Скорочено це говорять наступним чином: похідна від координати за часом є швидкість. Це механічний зміст похідної. Миттєва швидкість може приймати довільні значення. Аналогічно кажуть про зміну швидкості: похідна від швидкості за часом є прискорення. . Тепер розглядаються приклади. Приклад 1. Розглянемо вільне падіння матеріальної точки. З фізики відомо, що при вертикальному падінні рух тіла задається формулою . Відшукаємо швидкість падіння точки в момент часу . Відшукаємо прискорення падіння точки: , прискорення є величина постійна. Приклад 2.Нехай залежність координати точки, що рухається по прямій, від часу виражена формулою: - константи. Відшукаємо швидкість і прискорення руху. Швидкість руху буде: . Так як нам відома швидкість руху як функція часу, то можемо знайти прискорення цього руху: . Бачимо що а – константа, і при а > 0 – це буде прискорений рух, а при а < 0 – рух сповільнений. Приклад 3. Судно В знаходиться на сході від судна А на відстані75 км і пливе на захід зі швидкістю 12 км/год. Судно А пливе на південь зі швидкістю 4 км/год. Чи буде в деякий момент часу відстань між ними мінімальною? Розв’язання Перш за все необхідно намалювати малюнок. З малюнку видно, що 2 судна В і А рухаються перпендикулярно один одному, тому відстань між ними можемо записати, за теоремою Піфагора, . А відстані ми можемо записати за відомими швидкостями: . Ми отримали функцію, яка характеризує зміну відстані між суднами в залежності від часу. Дослідимо цю функцію на мінімум. Знайдемо похідну . Відшукаємо критичні точки, проміжки зростання та спадання функції на цих проміжках та знайдемо точку екстремуму: ), - точка мінімуму функції l. В момент часу m= відстань між суднами буде мінімальною. В сильному класі, для розширення кругозору учнів, та розширення можливостей застосування похідної можна розглянути задачі геометричного та біологічного типу, при вивченні теми “Найбільше та найменше значення функції”. Приклад 1. Для будівництва будинку прямокутної форми зображеного на плані темним прямокутником з площею м2 відведено ділянку прямокутної форми, межі якої повинні знаходитись від будинку на відстані 36 і 16 метрів. Які розміри потрібно надати будинку, щоб площа ділянки ABCD була найменшою ? Розв’язання Позначимо розміри будинку через м2. Враховуючи відстані від будинку до межі отримаємо довжини меж: AD= м. Запишемо площу ділянки як функцію сторони х:. Для знаходження мінімальної площі ділянки скористаємося властивістю похідної для дослідження цільової функції на мінімум. . Прирівняємо до нуля і отримаємо значення: - бо сторона. Дослідимо знак похідної на проміжках: Похідна змінює знак з “–“ на “ ”, тобто буде точкою мінімуму. А значення функції в цій точці . Приклад 2. Швидкість зростання популяції x задана формулою y=0,001x(100-x) (час виражено в днях). При якій чисельності популяції ця швидкість максимальна ? Скільки особин повинна містити рівноважна популяція, щоб швидкість зростання її спала до нуля? Розв’язання В цьому прикладі y – це функція, яку необхідно дослідити на максимум. Тому знайдемо першу похідну: y(=0,1-0,002x. Знайдемо критичні точки, прирівнявши її до нуля: x=50. Ця точка є точкою максимуму функції. Тобто при чисельності 50 особин, швидкість зростання популяції буде максимальною.

Знайти область значень функції: ; в) інша відповідь. Розв’язання. Оскільки функція має значення, що містяться в проміжку (-1;1( , то враховуючи множник , та ще всі значення будуть збільшені на 1, тобто в кінцевому результаті отримаємо проміжок - вірна відповідь а). Висновки В дипломній роботі було розглянуто методи навчання математики викладені у підручнику Методика навчання математики З.І.Слєпкань. А саме: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемний виклад, частково- пошуковий, дослідницький, метод доцільних задач, абстрактно-дедуктивний і конкретно-індуктивний, програмоване навчання. Деякі з цих методів доцільно було б використати в молодших класах, інші в старших, деякі краще використовуються в дослідах чи експериментальних науках. В першому розділі було розкрито зміст кожного з методів навчання математики. Були розглянуті лише найпоширеніші методи навчання. Було розглянуто програмоване навчання, що відноситься до самостійної роботи учнів, але теж є методом закріплення математичних знань. В другому розділі розглянуто та пояснено використання методів навчання для пояснення та закріплення нового матеріалу в 10-11 класах при вивченні тем змістових ліній курсу “Елементарні функції”, “Похідна та її застосування”. Кожен з методів навчання ілюструється відповідним практичним викладом частини уроку на конкретну тему. Додаток Розробка уроку на тему: “Застосування похідної до дослідження функцій” Вивчення починається з пригадування геометричного змісту похідної, лише потім можна перейти до вивчення нової теми. Учень: Геометричний зміст: Похідна функції f(x) в точці х0 дорівнює тангенсу кута нахилу дотичної до кривої з додатним напрямом осі ОХ у точці з абсцисою х0. Тангенс кута нахилу дотичної називають кутовим коефіцієнтом Функція може зростати або спадати на деякому проміжку (можна намалювати малюнок). Вчитель: Означення. Функція f(x) – називається зростаючою на проміжку ((, якщо для довільного x((а; b) , що x1( x2 виконується нерівністьf (x1) ( f (x2). Означення. Функція f(x) – називається спадною на проміжку ((, якщо для довільного x((а; b) , що x1( x2 виконується нерівністьf (x1) ( f (x2). Далі в звичайних класах формулюються ознаки зростання та спадання функції. При доведенні ознак використовується формула Лагранжа, тому в класах з поглибленим вивченням математики можна спочатку довести теорему Лагранжа. Теорема Лагранжа. Якщо функція f(x) неперервна і диференційовна на (а; b(, та існує точка с((а, b), то f(а)-f(b)=f /(с)(b-а). Доведення Розглянемо функцію f(x) що визначена на проміжку (а, b( та візьмемо ( точку с, що с((а, b). Дотична до графіка функції f (x) утворює кут ( з додатнім напрямком осі ОХ. Кут ( - подібний куту (ВАD. ?ВАD – прямокутний, тому = g(()=f /(x). Так як ВD=f(b)-f(а), а АD=b-а, томуf /(c)= - отримали формулу Лагранжа. Вчитель: Яким же чином за заданою функцією ми можемо визначити зростає вона чи спадає в даному інтервалі? Розглянемо ознаки зростання та спадання функції. Ознака зростання функції: Якщо функція f(x) неперервна і диференційовна в кожній точці інтервалу (x1; x2) і f /(x) ( 0 на цьому інтервалі, то функція зростає ні цьому інтервалі.

РОЗДІЛ 2 Використання методів навчання при вивченні деяких змістових ліній курсу алгебри і початків аналізу. „Елементарні функції”, “Похідна та її застосування” §1. ПОЯСНЮВАЛЬНО-ІЛЮСТРАТИВНИЙ МЕТОД Пояснювально-ілюстративний метод можна використовувати на будь-якому уроці, а не лише при поясненні нового, складного матеріалу. Цей метод сприяє розвитку просторового уявлення і через наочність покращує розуміння матеріалу. Розглянемо застосування методу при вивченні понять “Парні та непарні функції”. Розглянемо функції, область визначення яких симетрична відносно початку координат. Означення. Функція з її області визначення . Вчитель пояснює, що для довільних значень х , додатних чи від’ємних, знак самої функції не змінюється. Означення. Функція називається непарною, якщо для довільного . Тобто для довільних значень х , знак функції залежить від знаку аргументу. Для закріплення розуміння понять, на дошці малюються відповідні малюнки, чи демонструються готові намальовані на плакаті. Мал. 1 Мал. 2 Після цього наводять приклад парних та непарних функцій. – непарні. Дійсно, область визначення кожної з них симетрична відносно початку координат, та виконуються рівності: f(-x) = f(-x)2 = f(x)2 = f(x) – парність, та для g(-x)=g(-x)2 1= –g(x)2 1= –g(x) – непарність. Графіки цих функцій варто продемонструвати на плакаті чи намалювати на дошці. Розглянемо функції у=х4 та у=х3. Мал. 3 Мал. 4 Після побудови графіків функцій потрібно акцентувати увагу учнів на те, що вітки графіка парної функції симетричні відносно осі ординат, а вітки графіка непарної функції симетричні відносно початку координат. Це варто довести до учнів як властивості парної та непарної функції, що допоможе їм при побудові графіків. При поясненні нового, дещо складнішого матеріалу варто користуватись наочністю, це найкраще відображає саму суть теми, всі процеси, пов’язані з утворенням певних понять. Розглянемо використання наочності та ілюстрацій при вивченні теми “Похідна та її застосування” при дослідженні функцій на екстремуми. Учні вже вивчили і знають геометричний зміст похідної, ознаки зростання і спадання функції, тому просто варто пригадати це на початку урока. Геометричний зміст похідної: Похідна функції f(x) в точці х0 дорівнює тангенсу кута нахилу дотичної до кривої з додатним напрямом осі ОХ у точці з абсцисою х0. Тому, коли f ((x)(0, то учням потрібно пояснити, що - тангенс кута нахилу дотичної до кривої з додатнім напрямком осі ОХ більший нуля, тобто ). Продемонструємо це на малюнку (мал. 5).З малюнку видно, що на проміжку (а; b( дотична може займати положення, при якому кут ) і функція на цьому проміжку зростає. Мал. 5 Мал. 6 Якщо ж f((x)(0, то g() , значить функція спадає. Показуємо це на малюнку (мал. 6). В першому випадку функція f(x) є зростаючою на проміжку (а; b(, в другому - спадною. Потрібно спитати учнів, а яким же чином веде себе функція, коли f((x) при переході через деяку точку х0 змінює свій знак. Це буває лише тоді, коли в точці х0 функція приймає своє найбільше або найменше значення. Якщо похідна змінює свій знак з “ ” на “-” (спочатку функція зростала, а при переході через точку х0 почала спадати), то х0- є точкою максимуму, значення функції в цій точці є максимумом функції. Інакше, якщо при переході через точку х0 похідна змінила свій знак з “-” на “ ”, то х0 - є точкою мінімума, а значення функції в цій точці – мінімумом функції.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Искусство философствования

Думаю, что есть и другие, более пригодные для успешного широкого применения, методы обучения математике. На начальном этапе всякое обучение математике должно начинаться с практических проблем; это должны быть легкие проблемы, которые могли бы заинтересовать ребенка. В моей юности (возможно, ничего в этом плане и не изменилось с тех пор) предлагали решать такие проблемы, что никто в принципе не пожелал бы их решать. Например: A, B, C едут из X в Y. A пешком, B на лошади. C-на велосипеде. A всегда засыпает в нечетные моменты времени, у B захромала лошадь, а у велосипеда C лопнула шина. A понадобилось бы в два раза больше времени, чем понадобилось бы B, если бы у него не захромала лошадь, а C приехал бы на полчаса позже A, если бы тот не заснул и т. д. Даже наиболее ревностным студентам наскучили подобные задачи. Самый лучший способ в преподавании математики это экскурс в раннюю историю математики. Этот предмет был изобретен потому, что существовали практические проблемы, которые люди на самом деле хотели решить из-за любопытства или по неотложным практическим причинам

скачать реферат О полноте систем упражнений по математическому анализу

В задачниках отсутствуют упражнения на принадлежность к категории, на дополнение условий, на построение функций с экстремумами заданных типов и значений, на обобщение. В результате анализа можно сделать следующий вывод: коллекции упражнений по теме "Экстремум функции", содержащиеся в рассматриваемых задачниках, не полны в целом ряде отношений и, следовательно, нуждаются в пополнении. В дальнейших публикациях нами будет предложен ряд способов конструирования упражнений по данной теме, позволяющих частично устранить указанные недостатки и существенно расширить систему упражнений. Список литературы Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа. М.: Гос.изд-во физ.-мат.лит., 1963. 443 с. Виленкин Н.Я. и др. Задачник по курсу математического анализа / Под ред. Н.Я. Виленкина. М.: Просвещение, 1971. Ч.1. 350с. Виноградова И.А. и др. Задачи и упражнения по математическому анализу/ И.А. Виноградова, С.Н.Олехник, В.А.Садовничий. Под общ.ред. В.А.Садовничего. М.:Изд-во Моск.ун-та, 1988. 416с. Гузеев В.В. Образовательная технология: от приема до философии. М.: Сентябрь, 1996. 112с. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу. М.: Наука, 1990. 624с. Иванов А.П., Фоминых Ю.Ф. Использование тестов для повышения системности знаний учащихся по математике // Содержание и методы обучения математике в школе и вузе на рубеже столетий: исторический и методологический аспекты.

Качели детские подвесные "Вятушка".
Подвесные качели "Вятушка" станут необходимым атрибутом активного отдыха. Качели имеют цельный, жесткий трубчатый каркас с
557 руб
Раздел: Качели
Набор эмалированных кастрюль "Mayer & Boch" (3 предмета).
Набор эмалированных кастрюль с крышками из термостойкого стекла. Кастрюли - 3 штуки, стеклянные крышки - 3 штуки. Материал: углеродистая
844 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Асборн - карточки. Дорисуй, найди, раскрась.
В этом наборе вы найдёте 50 многоразовых двусторонних карточек с яркими добрыми картинками животных, а также фломастер на водной основе.
389 руб
Раздел: Прочие
 Богатый ребенок, умный ребенок

Она с отличием окончила Университет штата Флорида по специальности бухгалтерский учет. Работала в одной из восьми крупнейших на тот момент финансовых компаний, затем финансовым директором компаний в компьютерном, страховом и издательском бизнесе, но все это время не прекращала выполнять обязанности присяжного бухгалтера. По мере того как росли ее дети, она со всей своей энергией взялась за их образование, превратившись со временем в активного борца за внедрение передовых методов обучения математике, чтению, письму и компьютерной грамотности. В силу этих причин Шэрон с огромным удовольствием взялась помогать изобретателю первой электронной говорящей книги в деле продвижения производства электронных книг на многомиллионный международный рынок. По сей день она остается пионером развития новых технологий, призванных возродить у детей былой интерес к образованию. Современная система образования не в силах идти в ногу с глобальными и технологическими переменами, происходящими сегодня в мире. Мы должны дать подрастающему поколению те общеобразовательные и финансовые знания, которые понадобятся им, чтобы не только выжить, но и процветать в реальном, окружающем их мире

скачать реферат Математическая логика в младших классах

Содержание.Введение. Глава I. Исторические и психолого-педагогические основы темы «Математические слова и предложения. Развитие логического мышление при изучение элементов алгебры и математической логики.» § 1. История возникновения математической логики и алгебры. § 2. Математический язык. Понятие о математических словах и предложениях. § 3. Анализ заданий школьного учебника второго класса. Система дополнительных упражнений на развитие логического мышления учащихся. Глава II. Методика изучения элементов алгебры и математической логики. § 1. Методика изучения числовых выражений, выражений с переменными, числовых равенств и неравенств, уравнений. § 2. Различные трактовки введения понятий алгебры и математической логики. § 3. Разработка конспектов уроков по теме. § 4. Материал для внеклассной работы. § 5. Эксперимент. Заключение. Литература. Введение Наука алгебры и алмукабалы – это наука о правилах, По которым узнают числовые неизвестные по соответствующим им известным. Ал-Каши. В последние годы в связи с дифференциацией обучения, появлением школ различной профильной направленности, в том числе гуманитарных, технических, экономических, естественно-математических и других по-новому встают вопросы о целях, содержании формах и методах обучения математике в школе, о месте и роле каждого школьного предмета.

 Большой энциклопедический словарь (Часть 2, ЛЕОНТЬЕВ - ЯЯТИ)

В гидросамолетах шасси служат корпус или поплавки. 3) Панель из листового металла (напр., алюминия) или изоляционного материала (напр., гетинакса), на которой крепятся детали аппаратуры (радиоприемника, выпрямителя и т. п.). ШАТАЛИН Станислав Сергеевич (1934-97) - российский экономист, академик РАН (1991; академик АН СССР с 1987). Труды по теории и методологии системного анализа, его использованию для решения социально-экономических и научно-технических проблем. Государственная премия СССР (1968). ШАТАЛОВ Виктор Федорович (р. 1927) - украинский ученый-педагог, народный учитель СССР (1990), преподаватель математики ряда школ. На педагогической работе с 1951. С 1987 заведующий лабораторией проблем интенсификации учебно-воспитательного процесса НИИ содержания и методов обучения АПН СССР в Донецке. Разработал систему обучения с использованием опорных сигналов взаимосвязанных ключевых слов, условных знаков, рисунков, формул с кратким выводом. Практическая деятельность основана на педагогике сотрудничества. ШАТАЛОВ Владимир Александрович (р. 1927) - российский космонавт

скачать реферат Методы обучения математике

Но если эвристические приемы могут быть представлены в виде определенной логической схемы, т. е. могут быть описаны математическим языком, то эвристическая деятельность на современном этапе развития науки не имеет своего математического выражения. Начало применения эвристического метода как метода обучения - математике можно найти еще в книге известного французского педагога - математика Лезана "Развитие математической инициативы". В этой книге эвристический метод не имеет еще современного названия и выступает в виде советов учителю. Вот некоторые из них: Основной принцип преподавания - "сохранять видимость игры, уважать свободу ребенка, поддерживая иллюзию (если есть таковая) его собственного открытия истины"; "избегать в первоначальном воспитании ребенка опасного искуса злоупотреблением упражнениями памяти", ибо это убивает его врожденные качества; обучать, опираясь на интерес к изучаемому. Лезан приводит множество примеров, наглядно показывая, как сделать обучение математике более эффективным, опираясь на явную заинтересованность учащихся процессом обучения.

скачать реферат Профессиональная подготовка учителя математики: стандарты, учебные планы и программы

В последние десятилетия была создана целая наука о мастерстве профессиональной деятельности человека, его профессионализме - акмеология. В рамках этой науки был выделен ряд общих признаков профессионализма в разных профессиях: владение специальными знаниями о целях, содержании, объектах и средствах труда; владение специальными умениями на подготовительном, исполнительском, итоговом этапах деятельности; овладение специальными свойствами личности и характера, позволяющими осуществлять процесс и получать искомые результаты. В соответствии с этим взглядом в профессионализме учителя математики можно выделить три аспекта: содержательный (наличие специальных математических знаний), технологический (владение методами обучения математике), личностный (владение некоторыми чертами личности). Наибольшее внимание ученых привлек содержательный аспект профессионализма учителя математики. Большинство из них признало, что математическое образование в педвузах имеет специфические особенности и должно коренным образом отличаться, например, от образования в классических университетах.

скачать реферат Современные проблемы и концепции математического образования учителя физики

Эти идеальные объекты являются основными для формирования других абстракций: свертка функций, обобщенная производная - распределение, мера, преобразование Лапласа и т.д. Поэтому опоры для внутренних действий обучаемых в процессе наглядного обучения математике следует искать не только во внешних действиях учителя, но и среди остаточных фреймов - следов предыдущих знаний в памяти обучаемых. В процессе выделения основных компонентов наглядного обучения мы пришли к следующему выводу: в процессе обучения математике студентов-физиков важно предварительно провести подготовку обучаемого к восприятию, четко поставить цель, затем не только предъявить объект изучения, но и организовать деятельность обучаемого при работе с объектом адекватно модели организованного набора математических знаний. Применение наглядно-модельных методов обучения математике для студентов-физиков может выражаться как в специфических критериях отбора математического содержания, так и в технических единицах дидактического материала. Принцип фундирования.

скачать реферат Гуманитарная роль математики в процессе подготовки учителя

Одной из ведущих задач педагогического процесса подготовки учителя математики средней (полной) школы является преобразование личности студента в учителя-профессионала, способного решать все многообразие задач, связанных с обучением и воспитанием школьников. Улучшение профессиональной подготовки учителя математики требует не только новых, более эффективных путей организации учебно-воспитательного процесса в педвузе, но и пересмотра структуры и содержания математической подготовки студентов, поднятия ее на технологический уровень преподавания и учения. В немалой степени эта тенденция коснулась преемственности содержания математического образования в среднем и высшем звене, равно как и авторского подхода к развитию теорий, концепций и методов обучения математике. Индивидуализация обучения, дифференцированный подход, использование новейших исследований в психологии, физиологии человека, педагогике для совершенствования процесса обучения, поиск оптимальных условий для усвоения сложного математического содержания требуют от учителя математики не только высокой компетентности в предметной области, но и достаточной подготовленности к самообразованию, к проявлению творческой активности на основе профессиональной идентичности личности учителя и требований профессии.

Устройство для контроля над питанием "Хрюшка-диетолог".
Вы стараетесь придерживаться определенной диеты и не есть вечером после шести? Тогда «Хрюшка-диетолог» станет дополнительным средством,
324 руб
Раздел: Прочее
Набор мисок "Mayer & Boch", 10 предметов.
Набор салатниц выполнен из качественного прочного стекла и включает в себя 5 круглых салатниц различного диаметра. Изделия сочетают в себе
358 руб
Раздел: Наборы
Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: голубой, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
скачать реферат Логические методы познания

После исследования этого класса моделей (построения алгоритма для решения любого уравнения этого класса) с помощью конкретизации (подстановки в формуле корней вместо а, b, с конкретных коэффициентов) решаем исходное и другие уравнения этого класса. Процесс- абстрагирования в математике во многом отличается от аналогичного процесса в других науках, поскольку способы абстрагирования зависят от природа изучаемых объектов, характера и целей их изучения. Поэтому естественно, что характеристические особенности абстрагирования в математике неизбежно должны находить некоторое отражение и в методах обучения математике. Наиболее распространенные в математике виды абстракций - обобщающая абстракция (или абстракция отождествления), идеализация и различные абстракции осуществимости - используются и в школьном обучении математике. Однако методически формирование этих абстракций не разработано. Поэтому часто эти и другие математические абстракции вызывают серьезные затруднения, с ними связаны и многие допускаемые учащимися ошибки.

скачать реферат Развитие логического мышления учащихся при решении задач на построение

Таким образом, тезис В. И. Ленина о том, что «диалектика вещей создает диалектику идей.», имеет отношение, но только к анализу природы абстракции, но и к методам обучения математике. Говоря о том, что в процессе обучения математике необходимо развивать абстрактное мышление школьников, мы, в частности, имеем в виду широкое использование методических приемов, аналогичных вышеприведенному. В состав математического мышления включаются мыслит ильные умения, адекватные известным методам научного познания. В практике обучения математике от выступают не столько как методы математической деятельно­сти, сколько как комплекс средств, необходимых для усвоения учащимися математики и развития у них качеств, присущих ма­тематическому мышлению. Эти мыслительные умения могут проявиться (и формироваться) в обучении на уровнях эмпириче­ского и научно-теоретического мышления. Наряду со спецификой математического мышления справедливо P3Дичать специфику физического, технического, гуманитарного и других видов мышления. Именно в силу этой специфики в про­цессе познания конкретных наук (и обучения конкретным учебным предметам) активизируется развитие того или иного компонента мышления вообще, усиливается роль того или иного приема мы­слительной деятельности, того или иного метода познания.

скачать реферат Развитие элементарных математических представлений у детей 4-5 лет в свете современных требований

Если в первом случае усвоение счёта происходит попутно, то во втором- работа по счёту носит самостоятельный характер. В работе с детьми указанные пути перекрещиваются и применяются в каждой возрастной группе детского сада. Так же Ф.Н.Блехер разработала основной дидактический материал, необходимый на занятиях по формированию элементарных математических представлений для всех возрастных групп. Таким образом, на основе изученного материала, можно сделать вывод, что наука по проблеме формирования математических представлений у детей имела довольно долгий путь развития, а именно:! I этап- историческое  развитие: - выдвижение и обоснование идей математического развития передовыми отечественными и зарубежными педагогами (К.Д.Ушинский, В.АЛай и другие); - представление классической системы сенсорного воспитания (М.Монтессори,Ф.Фребель); - влияние методов обучения математике в школе (монографический и вычислительный методы) на становление методики математического развития дошкольников (Л.Волко-вский); - математическое развитие дошкольников средствами весёлой занимательной математики (вторая половина XVIII-ХIХ в.в.) Монографический метод-это метод, по которому изучали числа с помощью графических изображений, т.е. метод целостного восприятия чисел. Д.Л.Волковский "Детский мир в числах (5), включил систему освоения чисел на основе монографического метода.

скачать реферат Изучение элементов современной алгебры, на примере подгрупп симметрических групп, на факультативных занятиях по математике

Если школа имеет классы с небольшой наполняемостью, то группы учащихся для факультативных занятий можно комплектовать по параллелям или из учащихся смежных классов (8-9 классы, 10-11 классы). Запись учащихся на факультативные занятия производится на добровольных началах в соответствии с их интересами. Требования к учащимся, участвующим в работе факультатива, такие же, как и в отношении любого учебного предмета: обязательное посещение занятий, выполнение домашних заданий, собранность, дисциплинированность в учебе . Учитель математики несет полную ответственность за качество факультативных занятий; факультативные занятия вносят в расписание и оплачиваются учителю. Основными формами проведения факультативных занятий по математике являются в настоящее время изложение узловых вопросов данного факультативного курса лекционным методом, семинары, дискуссии, решение задач, рефераты учащихся как по теоретическим вопросам, так и по решению цикла задач и так далее . Факультативные занятия представляют собой одно из проявлений новой формы обучения математике – дифференцированного обучения. По существу факультативные занятия являются наиболее динамичной разновидностью дифференциации обучения. 2.2.3. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ГРУПП НА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ 2.2.3.1. ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕОРИИ ГРУПП В ПРОГРАММУ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ КУРСОВ В настоящее время очень часто приходится обсуждать вопрос: нужно ли вообще изучать элементы современной математики в курсе средней школы.

скачать реферат Построение графика функции различными методами (самостоятельная работа учащихся)

Их компонентами являются умения вычленять некоторые взаимосвязи, вытекающие из условия задачи, составлять план решения, осуществлять решение, привлекая в случае необходимости справочный материал, оценивать результат, проверять правильность решения. Несмотря на то, что вопрос о самостоятельной работе стоит перед школой давно, этот метод обучения не находит и сегодня должного применения, Анализ школьной практики показал, что на самостоятельную работу учащихся отводится не более 13% всего времени урока, причем и это время на уроке мало эффективно. Проводя ту или иную самостоятельную работу учащихся, учителя рассматривают её как самоцель, не обращая внимания на то, способствует ли она активной мыслительной деятельности ученика или нет. Часто большое число самостоятельных работ направленно лишь на выполнение заданий по образцу, среди которых мало заданий творческого характера. Один из недостатков в методике проведения самостоятельных работ состоит в однообразии их видов, используемых учителем. Абсолютное большинство самостоятельных работ на уроках математике приходится на закрепление изложенного учителем материала непосредственно после его изучения и на проверку знаний учащихся.

Корзина "Лягушонок", 45х45 см.
Предназначение: для игровых целей на открытом воздухе и в помещении. Материал: нейлон.
322 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Набор полотенец Whitex Mimicoco "Лошадки", цвет: черный, 2 штуки.
Подарочный набор оформлен вышивкой лошадок, напоминающих имбирные пряничные фигурки. Полотенца, изготовленные из высококачественного
352 руб
Раздел: Наборы
Инвертор автомобильный Pitatel "KV-M120Smart.12" (12 В/220 В, модифицированный синус, 120 Вт).
Инвертор Pitatel KV-M120Smart.12 предназначен для обеспечения качественного электропитания, он отличается простотой эксплуатации и
1103 руб
Раздел: Прочее
скачать реферат Криминалистика как наука и как учебная дисциплина

В первом случае речь идет о проявлении общего закона интеграции научного знания. С этой точки зрения, использование в криминалистике положений логики, психологии, математики принципиально ничем не отличается от использования, например, данных этих наук в криминологии. Однако не такая форма использования достижений иных наук составляет содержание рассматриваемого специфического знания, применения его в криминалистике. Активное, творческое приспособление средств и методов естественных, технических и других наук для решения задач криминалистического характера (а не в целях криминалистических научных исследований) и создание на их базе криминалистических методов обучения является качественно иным процессом, нежели обычный процесс интеграции научного знания, процесс взаимопроникновения наук, ибо его итогом является создание рекомендаций для практики борьбы с преступностью, т. е. знание, качественно отличное от исходного как по содержанию, так и по целям применения. Все сказанное относится к творческому приспособлению криминалистической дисциплиной тех научных положений иных наук, которые не могут быть использованы в процессе обучения прямо, непосредственно, помимо криминалистики.

скачать реферат Разработка системы рейтинг-контроля уровня усвоения знаний студентов

Перестроенные на указанных принципах отдельные курсы по физике, химии, биологии, математике, русскому языку и ряду других дисциплин позволили сократить объем подлежащего усвоению содержания в два-три раза (см. работы Н.Ф. Талызиной, 3.А. Решетовой, И.А. Володарской, 0.Я.Кабановой, И.П. Калошиной, И.И. Ильясова, А.И. Подольского, Н.Н. Нечаева и др.). 1.2 КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ Методы обучения в их традиционных вариантах иногда подразделяют на методы преподавания (лекция, рассказ, показ-демонстрация, объяснение, беседа и др.), методы учения (слушание, осмысление, упражнение, изучение учебников и первоисточников, моделирование, в том числе практические работы, учебное исследование и др.) и методы контроля (опрос, контрольная, коллоквиум, зачет, экзамен, защита проекта и др.) (Низамов Р.А. - 1975; Харламов И.Ф. - 1990 и др.) По источникам и способам передачи информации выделяют словесные, наглядные и практические методы. В зависимости от характера дидактических задач выделяют методы приобретения знаний, методы формирования умений и навыков, методы формирования творческой деятельности и методы контроля знаний, умений и навыков (Педагогика - 1988).

скачать реферат Обобщающее повторение по геометрии /на примере темы "Четырехугольник"/

Только через повторение можно приходить к логическим выводам. Без повторения невозможно, раскрыть сущность вещей и явлений, их развитие. Не даром говорят: «Повторение — мать учения». 2. Повторение математики необходимо как для учащихся с целью углубления, упрочнены и систематизации своих знания, так и для самого учителя в чётности совершенствование методов обучения и поднятия эффективности своей работы. 3. Повторение математики должно систематически проводиться на уроках, органически сочетаясь с основным содержанием урока. При сообщении нового материала одновременно надо повторять ранее изучаемый материал. Учащиеся должны чувствовать потребность к повторений. Это достигается тем, что при изучении нового материала учитель сравнивает его, сопоставляет со старым, устанавливает аналогии между ними, проводит обобщение, углубление и систематизацию. 4. Перед началом учебного года или четверти необходимо тщательно спланировать материал для повторения, указать виды повторения, через которое оно может проводится, т.е. устанавливается, какой материал будет проводится параллельно с изучением новой темы и какой на специально отведенных уроках повторения. 5. Необходимо систематически практиковать текущее повторение.

скачать реферат Планирование межпредметных связей

Обсуждение планов позволяет предупредить ошибки в использовании знаний из других предметов, устранить нетоности в формулировке вопросов, в трактовке понятий смежных курсов, определить единые подходы в объяснении сущности изучаемых процессов и явлений, избрать наиболее рациональные методы обучения. Таким образом, планирование составляет необходимое и существенное звено подготовки учителя к эффективному осуществлению межпредметных связей и является одним из средств их реализации в практике обучения школьников. ФУНКЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ. Межпредметные связи выполняют в обучении математики ряд функций. Методологическая функция выражена в том, что только на их основе возможно формирование у учащихся диалектико-материалистических взглядов на природу, современных представлений о ее целостности и развитии, поскольку межпредметные связи способствуют отражению в обучении методологии современного естествознания, которое развивается по линии интеграции идей и методов с позиций системного подхода к познанию природы. Образовательная функция межпредметных связей состоит в том, что с их помощью учитель математикии формирует такие качества знаний учащихся, как системность, глубина, осознанность, гибкость.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.