телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКниги -30% Образование, учебная литература -30% Товары для животных -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Банковское дело и кредитование

Аналіз доходів та витрат банку

найти похожие
найти еще

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
До таких основних функцій комер­ційного банку, що визначають його економічну суть, слід віднести: посередництво в кредиті, посередництво в роз­рахунках і платежах, випуск кредитних знарядь обігу. Сьогодні великі банки України пропонують своїм клієнтам близько 170 різноманітних банківських операцій і послуг. Банківські операції являють собою операції для залучення грошових коштів та їх вкладення у позички, цінні папери, випуску в обіг і вилучення з нього грошей, розрахунків, фінансування та кредитування капітальних вкладень, касового виконання державного бюджету тощо. У банківській практиці України, як правило, є дві основні групи банківських операцій, за допомогою яких залучаються банківські ресурси: активні та пасивні. До активних відносяться операції, здійснюючи які банки забезпечують клієнтові можливість одержання необхідних йому коштів, тим самим розміщуючи власний і залучений капітал. Це кредитні операції, пов'язані з наданням клієнтам різноманітних позичок та їх погашенням, інвестиційна діяльність банків, тобто вкладання коштів у цінні папери підприємств усіх форм власності на відносно тривалий час, формування касових залишків та резервів, лізингові та факторингові операції. Кредитування є основним видом активних операцій комер­ційних банків. Конкретні сфери застосування банківського кредиту визначаються залежно від його цільового призначен­ня та складу учасників кредитних правовідносин. Враховую­чи особливості позичкових операцій комерційних банків, прийнято виділяти: - кредитування поточної діяльності підприємств, по­в'язане із задоволенням їх потреб в оборотних коштах; - кредитування інвестиційної діяльності підприємств, призначене для збільшення основних фондів, рекон­струкції та розширення виробництва; - кредитування приватних осіб для задоволення різно­манітних потреб споживчого характеру; - кредитування держави для покриття бюджетного де­фіциту. Комерційні банки можуть також здійснювати інші види активних операцій: лізингові операції, факторинг і форфейтинг. До пасивних операцій банків відносяться такі операції, за допомогою яких банки формують свої ресурси для проведен­ня кредитних та інших активних операцій, а саме - депозит­ні операції, відкриття та ведення рахунків клієнтів, отримання позичок на міжбанківському ринку, продаж влас­них торгових зобов'язань (векселів і облігацій). Ефективна організація пасивних операцій банків сприяє забезпеченню нормальної банківської діяльності на комерційних засадах, регулюванню грошової маси в країні, успішному виконанню банками традиційних розрахунково-кредитних операцій, а та­кож розширенню діапазону банківських послуг. Активні й пасивні операції здійснюються банками від­повідно до визначених принципів із застосуванням тих чи інших засобів і методів, передбачених законодавством. Діяльність сучасних комерційних банків не обмежується традиційними банківськими операціями, а охоплює значно ширший діапазон банківських послуг відповідно до потреб своїх клієнтів. Банківські послуги є видом діяльності комерційних банків, які виконують різні банківські операції за дорученням клієнтів (юридичних і фізичних осіб).

Нестача платіжних засобів в економіці може також покриватись за рахунок розширення комерційного кредиту. Розподільча функція проявляється в процесі мобілізації та витрачанні централізованих і децентралізованих фондів кош­тів, у розподілі та перерозподілі національного доходу між суб'єктами господарської діяльності. Отже, в умовах ринко­вої економіки зазначена функція сприяє вдосконаленню кре­дитної політики з метою регулювання грошового обігу і здійснення ефективного впливу на економічні процеси в державі. Контрольна функція забезпечує нагляд за правильним і ефективним використанням коштів, що надаються клієнтурі панками, та їх поверненням в певні строки. Таким чином, кредит в Україні становить один із видів еко­номічних відносин, за допомогою яких здійснюються акумуляція державою кредитних ресурсів та їх використання на умовах повернення, забезпеченості, строковості та відплатності підприємствами, організаціями усіх форм власності та населення для задоволення потреб господарювання. У банківській практиці існує різна класифікація кредитів, багатогранність їх критеріїв. Так, кредит розподіляється на фінансовий, товарний та кредит під цінні папери, що засвід­чують відносини позики. У господарській діяльності використовуються такі форми кредиту: лізинговий, іпотечний, споживчий, бланковий, консорціумний, інвестиційний, податковий. При характеристиці кредиту найбільш поширеною є кла­сифікація кредитних операцій залежно від кредитора, у зв'язку з цим розрізняють державний, банківський і комер­ційний кредити. Державний кредит надається державою іншій державі, а також юридичним чи фізичним особам. При державному кредиті позичальником або кредитором виступає держава або місцеві органи влади. Формами державного кредиту є на­туральні позики (наприклад, хлібні, цукрові), державні пози­ки (облігації, казначейські зобов'язання) та інші кредитні документи. Кошти, які збирає держава за реалізовані цінні папери, становлять її борг. Після закінчення строку позики держава повинна розрахуватися з кредиторами. Призначен­ням державного кредиту є мобілізація державою коштів для фінансування державних видатків та покриття частки державного боргу. Банківський кредит надається суб'єктам господарської діяльності усіх форм власності у тимчасове користування на умовах, передбачених кредитним договором. Банківський кредит - це економічні відносини з акумуляції кредитних ресурсів за рахунок статутних та інших фондів банків, коштів на депозитних рахунках, коштів в обігу та в міжбанківських розрахунках та інших грошових ресурсів. Банківський кредит є основною формою кредиту, при якій грошові кошти на­даються банками у тимчасове користування. Банківський кредит — це надання банками грошей (готівкою, безготів­ково) в позику юридичним та фізичним особам, державі. Банківський кредит класифікується залежно від певних ознак та різних підстав. Зокрема, зважаючи на економічну сферу застосування, кредит розподіляється на внутрішній і міжнародний. В Україні дворівнева банківська система передбачає кредит центрального банку і кредит комерційних банків. Залежно від позичальників та мети використання кредити поділяються на виробничі, споживчі, інвестиційні, кредити на операції з цінними паперами, міжбанківські, імпортні та експортні.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Iнструкцiя про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України

Банки самостiйно визначають порядок формування аналiтичних рахункiв та х детальну характеристику за балансовими рахунками класу 6 внутрiшнього плану рахункiв вiдповiдно до затверджено облiково полiтики банку. За кредитом рахункiв проводяться суми доходiв, якi належать до звiтного перiоду. За дебетом рахункiв проводяться суми зменшення доходiв або суми збиткiв, що виникають за торговельними операцiями (група рахункiв 620), пiд час зарахування результатiв роботи за звiтний рiк, що облiковуються на рахунках 5040 "Прибуток звiтного року, що очiку затвердження" або 5041 "Збиток звiтного року, що очiку затвердження.PДоходи i витрати Усi доходи i витрати банку включаються до класу 6 i 7 незалежно вiд порядку оподаткування. Доходи це збiльшення економiчних вигод протягом звiтного перiоду у формi припливу або зростання активiв, або зменшення зобов'язань, що спричиняють збiльшення капiталу i не  внесками акцiонерiв. Витрати це зменшення економiчно вигоди у звiтному перiодi у формi вiдпливу або використання активiв, або виникнення заборгованостi, що ведуть до зменшення власного капiталу i не  розподiленням мiж акцiонерами

скачать реферат Прибыль комерческого банка (Winword, RTF)

Отриманий комерційними банками прибуток є базою для підвищення і онвлення основних фондів банку, приросту власного капіталу, який гарантує стіцкість фінансового положення і ліквідність балансу, забезпечення відповідного рівня дивідендів, розвитку і підвищення якості банківських послуг. Зрештою, як і в інших галузях, банківський прибуток стимулює діяльність керівництва з приводу поширення та улосконалення операцій, зниження витрат і підвищення якості послуг. Проте розглядаючи значення прибутку неможливо говорити про нього лише абстрактно. Тому в першому розділі також розглядається склад основних елементів прибутку комерційного банку — доходів і витрат. Згідно з новим планом рахунків доходи і витрати включаються до 6 і 7 класу відповідно і які класифікуються як банківські доходи і витрати і небанківські доходи і витрати. В свою чергу банківські доходи (витрати) включають процентні, комісійні, торгівельні та інші банківські операційні доходи (витрати). Небанківські доходи (витрати) складаються з адміністративних витрат та іншіх. (Додатки 1,2)Другий розділ роботи присвячений аналізу прибутку комерційного банку, виявляє напрямки зростання доходів банків, а також розглядаються принципи розподілу банківського прибутку.

Ручка-стилус шариковая "Людмила".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Много-Много", новая версия.
«Много-Много» — единственная в своём роде игра, в которой дети знакомятся с арифметической операцией умножения. С помощью специально
792 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Настольная игра "Живые картинки (Schau Mal)".
Рисунки на карточках настольной игры Живые картинки действительно оживают! Свет в окнах гаснет, щенок засыпает, рыбка выпрыгивает из
608 руб
Раздел: Внимание, память, логика
 Iнструкцiя про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України

Iншi нарахованi доходи облiковуються iншi нарахованi доходи та iншi простроченi нарахованi доходи. 5. Сумнiвна дебiторська заборгованiсть облiковуються iншi активи банку, щодо повернення яких iсну сумнiв i якi не облiковуються за аналогiчними рахунками першого i другого класiв. 6. Резерви на можливi втрати за сумнiвною дебiторською заборгованiстю банку облiковуються резервнi вiдрахування за сумнiвною заборгованiстю iнших дебiторiв, щодо яких iсну ризик неповернення. 350 Витрати майбутнiх перiодiв 3500 А Витрати майбутнiх перiодiв Призначення рахунку: облiк витрат банку, проведених у звiтному перiодi, але якi належать до наступних звiтних перiодiв. На цьому рахунку також потрiбно облiковувати витрати на купiвлю опцiонiв. За дебетом рахункупроводяться суми проведених витрат, якi належать до наступних звiтних перiодiв. За кредитом рахункупроводяться списання суми, що належать до витрат звiтного перiоду. 351 Дебiторська заборгованiсть за господарською дiяльнiстю банку 3510 А Дебiторська заборгованiсть з придбання господарських матерiалiв i малоцiнних та швидкозношуваних предметiв Призначення рахунку: облiк сум дебiторсько заборгованостi з придбання господарських матерiалiв, малоцiнних та швидкозношуваних предметiв

скачать реферат Аналіз діяльності комерційних банків

Цей коефіцієнт повинен врахувати лише активи і пасиви, до яких застосовуються процентні ставки. Аналізуючи процентну маржу, слід брати до уваги її призначення: маржа слугує для покриття витрат банку і ризиків, створення прибутку, покриття договірних угод. Розраховують її за формулою: Доходи від процентів — Витрати на проценти Чиста процентна маржа (%) = ————————————————————— (3.5) Середні загальні активи Оптимальним значенням даного показника є 4,5 %. Зменшення процентної маржі сигналізує про загрозу банкрутства. Основними причинами зменшення процентної маржі є зниження процентних ставок за кредитними операціями; подорожання ресурсів; скорочення питомої ваги активів, що приносять дохід, у загальному їх обсязі; хибна процентна політика банку. У нашому аналізі процентна маржа становить 0,70 %, тобто ефективність основної діяльності банку, пов’язаної із наданням кредитів, невисока. Наприкінці аналізу кредитної діяльності комерційного банку слід звернути увагу на практику складання кредитних договорів банку з клієнтами, яка має деякі вади.

 Демон Власти

На что Петр, топнув ногой, сказал очень недвусмысленно: — Я научу тебя, что я император и что мне надобно повиноваться. После чего повернулся и ушел». Небольшая историческая справка. Петру Второму, внуку Петра Первого было в ту пору двенадцать лет. Князь Меншиков — активный участник «перестройки и коренной экономической реформы», затеянной Петром Первым. Как и горбачевско-ельцинская, она принесла разруху стране и миллионные барыши ранее неизвестным личностям, в одночасье ставшим элитой России. Меншиков казнокрадством и мздоимством прославился еще при деде императора, через несколько лет его отдадут под суд и конфискуют пять миллионов рублей золотом, девять миллионов рублей в голландских и английских банках, девяносто тысяч крепостных, шесть городов, имения и деревни в России, Польше, Австрии, Пруссии. Бюджет страны равнялся примерно двум миллионам рублей. Страна, измордованная реформами, неуклонно нищала. При следующей после Петра Второго императрице Анне доходы снизились до ста восьмидесяти тысяч рублей вместо двух с половиной миллионов запланированных

скачать реферат Аналіз діяльності Приватбанку

На ринку корпоративного банківського обслуговування клієнтів Приватбанку – близько 200 тис. найбільших українських підприємств і корпорацій, підприємств малого й середнього бізнесу. Головні фахівці відділення: – заступник керуючого, в обов'язки якого входить прийняття управлінських рішень щодо поточного кредитування, касового обслуговування клієнтів, керівництво валютним, кредитним, вкладним відділами і секторами банку; – головний бухгалтер, відповідальний за правильність обліку всіх операцій, зв'язаних як із клієнтами, так і внутрішньобанківськими операціями; – головний економіст, у веденні якого знаходиться вся аналітична робота відділення – аналіз доходів, витрат, складання прогнозних планів, звітність Національному банку України у відношенні виконання обов'язкових нормативів і т. ін. Пакет «Точка доступу» містить у собі два види доступу до рахунку. Це I er e – та GSM-банкінг. Ці послуги є дуже перспективними та активно розвиваються завдяки активній позиції банку та розвитку I er е -технологій взагалі в Україні.

скачать реферат Нарахування операційних комісійних та процентних доходів та витрат від операцій з клієнтами

Типові форми вихідних документів наведені в Додатках А, Б, В, Д. Внутримашинне інформаційне забезпечення – це подання даних на машинних носіях у вигляді спеціальним способом організованих масивів (файлів), БД та їх інформаційних зв'язків. Внутримашинне інформаційне забезпечення системи АРМ «Операції по договорам» повинно створювати інформаційне середовище, направлене на виконання працівниками операційного підрозділу своїх професійних обов'язків в частині нарахування витрат та доходів, та їх своєчасне перенесення на рахунки прострочених нарахованих доходів. По змісту Внутримашинне забезпечення повинно відображати реальну роботу. Вся інформація, яка вводиться та переробляється, організується у вигляді сукупності БД. Внутримашинне інформаційне забезпечення повинно працювати в режимі реального часу, тобто всі розрахунки, здійснені працівником операційного підрозділу відразу повинні відображатись на відповідних рахунках класів, що дозволить працівникам фінансово-аналітичного відділу мати уяву про обсяги доходів та витрат банку (стосовно обслуговування клієнтів) на будь-який момент часу. 6. Автоматизована технологія розрахунку операційних доходів та витрат На рис. 1.2 представлена структурна схема автоматизованої технології розрахунку операційних доходів та витрат. Рис. 1.2 Структурна схема автоматизованої технології нарахування операційних доходів та витрат від операцій з клієнтами 7.

скачать реферат Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

П. П.Сидорова С. С. Статті звіту про фінансові результати, Головна книга, регістри щодо обліку доходів і витрат 06.01.2006 Перевірка аналітичних відомостей щодо доходів від реалізації продукції, вивчення документів відділу збуту, перевірка даних щодо обліку готової продукції та її реалізації Іващенко І. І.Петренко П. П.Сидорова С. С. Договори, відомості відвантаження продукції, ЖО №5, податкові накладні, рахунки-фактур 10.01.2006 Перевірка документів, які підтверджують одержання іншого операційного доходу (дохід від операційної оренди, дохід від операційної курсової різниці, отриманих штрафів, пенею і неустойок, ін. доходів від операційної діяльності) Іващенко І. І. Петренко П. П. Виписки банку, касові ордери, спеціальний реєстраційний журнал, ЖО №5 12.01.2006 1 2 3 4 5 2. Перевірка документів щодо реалізації необоротних активів, фінансових інвестицій, їхній переоцінці, і ін. Іващенко І. І.Петренко

скачать реферат Диплом по легкой промышленности

Збільшення частки витрат на оплату праці та відрахування на соціальне страхування значною мірою пов’язане із збільшенням обсягу виробництва, що склало 526 тис. грн. або 30,21 %. Збільшилася в структурі собівартості частка “Інших витрат”, якщо в 1999 році вони складали 565 тис. грн., то у 2000 році – 1103 тис. грн., тобто інші витрати збільшилися на 538 тис. грн. (95,2 %). Це відбулося за рахунок того, що в 2000 році підприємство сплачувало більші суми на відрядження, на оплату послуг сторонніх організацій, послуги банку, аудиторські послуги, страхові платежі, витрати на рекламу, витрати, пов’язані з профпідготовкою. Також з розрахунків видно, що питома вага елементів “Матеріальні витрати”, “Амортизація”, “Витрати на оплату праці”, “Відрахування на соціальні заходи” в загальній собівартості в 2000 році зменшилась в порівнянні з 1999 роком, що привело до зниження собівартості продукції. 2.4 Аналіз структури витрат за статтями калькуляції. Аналізуючи дані за статтями витрат слід враховувати, що деякі відхилення за статтями собівартості можуть бути наслідком одного і того ж самого фактору.

Подгузники Merries (S), 4-8 кг, 24 штуки.
Созданы специально для нежной кожи ребенка. У этих подгузников "дышащая" мягкая пористая вкладка, пропускающая в три раза больше
347 руб
Раздел: 6-10 кг
Кастрюля со стеклянной крышкой, 3 л.
Объем: 3 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 11,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
700 руб
Раздел: До 3 литров
Копилка "Свинка", с молотком, 15x15x14 см, арт. 223016.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
503 руб
Раздел: Копилки
скачать реферат Аналіз прибутковості

Оцінка роботи підприємства за використання можливостей збільшення прибутку та рентабельності; . Розробка заходів, що до використання виявлених резервів. В процесі аналізу господарської діяльності використовують наступні показники прибутку: балансовий прибуток, прибуток від реалізації продукції, робіт та послуг, прибуток від іншої реалізації, фінансові результати від позареалізаційних операцій, прибуток до оподаткування, чистий прибуток. Балансовий прибуток включає в себе фінансові результати від реалізації продукції, робіт та послуг, від іншої реалізації, доходи та витрати від позареалізаційних операцій. Прибуток до оподаткування – це різниця між балансовим прибутком та сумою прибутку, що обкладається податком на дохід, а також суми пільг за податком на прибуток, згідно з податковим законодавством, що періодично змінюється. Чистий прибуток – це прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства після сплати всіх податків, економічних санкцій та відрахувань до доброчинних фондів. Необхідно проаналізувати склад балансового прибутку, його структуру, динаміку та виконання плану за звітний рік. При вивченні динаміки прибутку слід враховувати інфляційні фактори зміни і суми.

скачать реферат Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

Тому й саме визначення прибутку зазнає певних змін. Не дивно, що в сучасних умовах серед вітчизняних та закордонних учених існують різні точки зору на це поняття. На думку вченого І.А. Бланка , прибуток — це втілений у грошовій формі чистий дохід підприємця на вкладений капітал, що характеризує його винагороду за ризик здійснення підприємницької діяльності та є різницею між сукупним доходом і сукупними витратами у процесі здійснення цієї діяльності. Якщо в результаті господарської діяльності збільшуються активи підприємства, то, виходячи з подвійного запису, збільшуються й пасиви, і якщо це не кредиторська заборгованість, то має місце приріст капіталу, або, іншими словами, прибуток. Останнє твердження грунтується на аналізі балансу підприємства, і прибуток розглядається як зростання капіталу. Прибуток як економічна категорія відображає кінцеву грошову оцінку виробничої та фінансової діяльності і є найважливішим показником фінансових результатів підприємницьких структур, їх фінансового стану. Він сигналізує про необхідність заходів щодо зменшення собівартості продукції, нарощування обсягів виробництва і реалізації, розширення асортименту виготовлюваних товарів, доцільність змін у ціновій політиці.

скачать реферат Договір франчайзингу

Необхідно оцінити і передбачувані витрати франчайзера, що містять у собі: повернення виплат (первісних внесків) за франчайзинг (можливо, будуть непередбачені випадки по контрактах на ранніх етапах розвитку системи, коли франчайзі зажадають повернення коштів. По оцінках закордонних експертів 10% від отриманих сум буде реальною цифрою), рекламу франчайзингу; витрати по підготовці юридичних документів, реєстрації торгової марки і т. д; Аналіз франчайзингу дозволить визначити, через який період часу (днів, місяців, років) буде досягнута крапка беззбитковості, самооплатності при різному співвідношенні проданих франшиз. Тільки після проведення попереднього аналізу передбачуваних доходів і витрат франчайзі і франчайзера може скластися оптимальний розмір плати за франшизу, що поставить у вигідні умови роботи обидві сторони, що співробітничають. Далі необхідно визначити, у якому вигляді установити плату за франшизу. Призначивши занадто високу ціну, франчайзер ризикує утратити свій бізнес через обмеження чи повну відсутність претендентів на місце франчайзі у своєму бізнесі.

скачать реферат Банки

Валовий доход банку залежить, насамперед, від обсягу його кредитних вкладень і інвестицій, розмірів процентної ставки по видаваних кредитах, від величини і структури активів банку. Основним джерелом доходів більшості комерційних банків є відсотки, стягнуті з позичальників за користування позичками. Це порозумівається тим, що банки є фінансовими посередниками, що здійснюють перерозподіл коштів між тими, у кого вони звільнилися і тими, у кого в них з'явилася тимчасова потреба. Розмір процентної ставки за користування кредитом визначається в процесі переговорів між банком і позичальником при висновку кредитного договору. Причому відсоток не однаковий у тім же банці стосовно різних клієнтів. При встановленні розміру процентної ставки також враховується: розмір базової процентної ставки, установленої НБУ; вартість залучення кредитних ресурсів на ринку позичкових капіталів; співвідношення попиту та пропозиції на кредит; ступінь ризику; розмір і термін погашення кредиту; рівень витрат банку; перспективи розвитку економіки і рівень інфляції.

скачать реферат Облік доходів підприємств

Мета ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності – надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. 1. Формування доходів діяльності Основні вимоги до визначення складу та оцінки доходів згідно П(С)БО 15 «Доходи» Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи від звичайної діяльності підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО 15 «Дохід». Дохід – збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, внаслідок чого збільшується власний капітал підприємства (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків власників). Під економічною вигодою розуміють потенційну можливість отримання підприємством Доходи і витрати відображають в бухгалтерському обліку та включають до Звіту грошових коштів від використання активів. Прикладом збільшення активів, а отже, про фінансові результати згідно з принципом нарахування й відповідності доходів і витрат. Принцип відповідності передбачає, що обов язку із останніми змінами в законодавчій базі обліку в Україні (семінари, курси) Дасть можливість працівникам бухгалтерії вільно реагувати на зміни, а також приведе до скорочення часу при переході на національні стандарти обліку 3 Впровадження управлінського обліку на підприємстві Створить належну інформаційну базу для аналізу і прийняття ефективних управлінських рішень Таким чином, з урахуванням вищезгаданих удосконалень ПАФ «Україна» зможе розширити свою діяльність, при збільшенні обсягів діяльності зможе зменшити рівень витрат, а разом з тим – і підвищити рентабельність своєї діяльності.

Набор цветных карандашей STABILO GREENcolors, 12 штук.
STABILO GREENcolors - цветные карандаши, сертифицированные FSC. • Изготовлены на 100% из возобновляемой древесины и покрыты лаком на
414 руб
Раздел: 7-12 цветов
Тележка, арт. 15-11017.
Удобная ручка и проходимые колеса помогут Вашему малышу с легкостью возить всё необходимое для строительства дворцов, замков, дорог и
325 руб
Раздел: Тележки
Багетная рама "Emma" (цветной), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 40x50
скачать реферат Облік та аудиту комерційних банках

Комерційні банки є суб'єктами підприємницької діяльності та функціонують згідно з наступними принципами. 1. Комерційний (господарський) розрахунок: доходи покривають витрати, відсутнє право на отримання державних субсидій; мета діяльності — отримання прибутку при розумному ризику. 2. Автономія: банки отримали право самостійно здійснювати ціноутворення банківських продуктів у межах діючих обмежень, тобто самостійно встановлюють відсоткові ставки за депозитами, за надані кредити, розрахунково касове обслуговування тощо. 3. Самоуправління: банки самостійно визначають стратегію і тактику свого розвитку, своєю діяльністю без втручання держави. Таким чином, важливішим показником оцінки діяльності банків стає прибуток. Однак запроваджене в Україні визначення прибутку, методика його розрахунку та відображення в бухгалтерській звітності сформувалися в межах адміністративно-командної системи управління і суттєво відрізняються від їх розуміння в умовах ринкової економіки. Отже, прибуток, відображений в системі бухгалтерського обліку, що базується на чинних національних стандартах, не може розглядатися як об'єктивний показник діяльності.

скачать реферат Теоретичні основи вивчення сутності грошей

Змiст Походження грошей. Роль держави у творенні грошей. Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал. Еволюція форм грошей. Причини та значення демонетизації золота. Поняття неповноцінних грошей та характеристика їх ризновидів – паперових і кредитних грошей. Роль держави в творенні кредитних грошей. Різновиди сучасних кредитних грошей. Характеристика банкноти, 20%). 1 із засобів мініміз. і запобігання ризиків є дотрим. банком нормативів ризику. Прибутковість як елем. банк. стабільн. залеж. від співвідн. доходів і витрат. Найпошир. показн. прибутк. банку: прибутк. банк. активів, прибутк. акціонерного капіт. та %на маржа. Мін-я р-ня ризику дає змогу отр. стабільн. приб., тому балансув. між прибутков. та ризиком - важл. і складне завд. управл. банком.

скачать реферат Аналіз економічної ефективності виробництва молока

ЗмістВступ 1. Теоретичні основи економічної ефективності виробництва 1.1 Суть економічної ефективності виробництва 1.2 Показники економічної ефективності виробництва 1.3 Фактори, що впливають підвищення ефективності виробництва 2. Аналіз стану розвитку виробництва продукції в господарстві на підприємстві 2.1 Організаційно - економічна характеристика господарства 2.2 Аналіз обсягу виробництва продукції 2.3 Аналіз собівартості виробництва продукції (молока) 3. Основні напрямки підвищення економічної ефективності виробництва продукції (молока) 3.1 Резерви збільшення виробництва продукції тваринництва 3.2 Резерви зниження собівартості продукції Висновки Літературні джерела Вступ Ефективність виробництва — найважливіша узагальнююча характеристика результативності виробництва, яка відображає відношення величини створених товарів і послуг до сукупних витрат праці. У масштабі народного господарства ефективність виробництва вимірюється відношенням розмірів створеного впродовж певного часу національного доходу до витрат суспільної праці; у масштабах галузі, об'єднання, підприємства — відношенням величини чистої продукції до витрат суспільної праці в кожній із цих ланок народного господарства.

скачать реферат Короткострокова і довгострокова рівновага фірми

Таким чином, умову рівноваги фірми, як в короткостроковому, так і в довгостроковому періоді можна сформулювати таким чином: МС=MR. Будь-яка фірма, що добивається прибутку, прагне встановити такий обсяг виробництва, при якому дотримується ця умова рівноваги. На ринку довершеної конкуренції граничний дохід завжди рівний ціні, тому умова рівноваги фірми набуває вид МС=Р. Співвідношення граничних витрат і граничного доходу – це свого роду сигнальна система, яка інформує підприємця про те, чи досягнутий оптимум виробництва або можна чекати подальшого зростання прибутку. Проте не можна точно визначити отримувану фірмою масу прибули на підставі динаміки граничних витрат, оскільки, як вже наголошувалося, вони не враховують постійних витрат. Загальний прибуток, що отримується фірмою, може бути визначений як різниця між валовою виручкою ( R) і валовими витратами (ТС). У свою чергу, валова виручка обчислюється як кількість продукції помножена на ціну ( R=Q AC). Таким чином, лише з'єднавши проведений раніше аналіз граничних витрат і граничного доходу з аналізом динаміки середніх витрат, можемо точно визначити обсяг отримуваного прибутку.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.