телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсе для ремонта, строительства. Инструменты -30% Красота и здоровье -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30%

все разделыраздел:Экономика и Финансыподраздел:Банковское дело и кредитование

Банки на валютному ринку України

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Міністерство освіти України Київський національний економічний університетУДК 336.71БАНКИ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ Спеціальність 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукБоришкевич Олена ВолодимирівнаКиїв - 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі банківської справи Київського національного економічного університету Міністерства освіти України Науковий керівник: Доктор економічних наук, професор Мороз Анатолій Миколайович, Київський національний економічний університет, завідувач кафедри банківської справи. Офіційні опоненти: Доктор економічних наук, професор Осадець Семен Степанович, Київський національний економічний університет, професор кафедри фінансів підприємств і страхової справи. Кандидат економічних наук Важеєвська Тетяна Анатоліївна, заступник директора департаменту валютного регулювання Національного банку України. Провідна установа: одного господарства Міністерства освіти України, кафедра грошового обігу і кредиту, м. Тернопіль. Захист відбудеться на фінансові потоки між Україною і закордоном, але й також і в його стримуючому психологічному ефекті. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ВІДОБРАЖЕНІ У НАСТУПНИХ ПУБЛІКАЦІЯХ1. Боришкевич О.В. Євроринок і його основні фінансові інструменти // Вісник Національного банку України. - 2005. - №5 - с.26-30. - 0,8 др. арк. 2. Боришкевич О.В. Тенденції розміщення депозитарних розписок. // Вісник Національного банку України. - 2005. - №11 - с.46-48. - 0,6 др. арк. 3. Боришкевич О.В. Валютне кредитування в Україні: проблеми та перспективи. // Банківська справа. - 2005. - №2 - с.43-46. - 0,5 др. арк. 4. Боришкевич О.В. Проблеми формування ринку валютних кредитів. // Економіка та підприємництво. Збірник наукових праць молодих вчених та аспірантів. Вип.1. К.: КНЕУ, 2005. - с.151-154. - 0,2 др. арк. АНОТАЦІЯБоришкевич О.В. Банки на валютному ринку України. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.04.01. - Фінанси грошовий обіг і кредит, - Київський національний економічний університет, Київ, 2007. Дисертація присвячена питанням діяльності банків на валютному ринку. Коло питань, які розглядаються у роботі включає аналіз сучасного стану валютного ринку України та види операцій, які на ньому проводяться, питання формування валютного курсу. Значна увага приділена валютному регулюванню і валютному контролю, як елементам макроекономічних перетворень в Україні. Проаналізовано перший досвід використання фінансових інструментів з метою забезпечення управління валютними ризиками. Ключові слова: валютний ринок, валютна позиція, хеджування, валютний курс, валютне регулювання. АННОТАЦИЯБоришкевич Е.В. Банки на валютном рынке Украины. - Рукопись. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.04.01 -финансы, денежное обращение и кредит. - Киевский национальный экономический университет, Киев, 2007. Диссертация посвящена вопросам деятельности банков на валютном рынке, а также проблемам развития и функционирования самого валютного рынка. В странах с переходной економикой существует опасность недооценки валютного рынка как такового, которое определяется теми функциями, которые он выполняет в общей системе рыночных отношений.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 З історії грошей України

Грошова реформа в Україні мала прозорий і безконфіскаційний характер. При виборі типу грошової реформи виходили з необхідності забезпечення таких завдань: •повна довіра населення до нової національної валюти; •утримання стабільності на грошовому, споживчому і валютному ринках України, недопущення інфляційного сплеску, що міг негативно вплинути на життєвий рівень населення; •запобігання спекулятивним операціям при обміні карбованців на гривні; •недопущення посилення психологічної і соціальної напруги в суспільстві. Успішне виконання цих завдань забезпечував тільки безконфіскаційний тип реформи, який передбачав здійснення обміну карбованців на гривні без обмежень. Це було повністю підтверджено самим ходом реформи. Були проаналізовані також основні негативні наслідки, які могла мати грошова реформа в разі запровадження конфіскацій заощаджень населення і коштів підприємств, установ і організацій. Серед них: •виштовхування карбованця в тіньову сферу, розвиток спекулятивних операцій; •порушення пропорцій на макроекономічному рівні і стабільності на споживчому і валютному ринках

скачать реферат Валютное регулирование на Украине

Національнй банк контролює своєчасне надання звітів i документації про валютні операцiї за встановленими ним єдиннми формами i публікує звіти про власні операції уповноважених банків. Згідно з статтею 68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування можуть мати позабюджетні цільові валютні кошти, які перебувають на спеціальних рахунках в банках. § 2. Операції з Іноземною валютою, що дозволяються законодавством України. Законодавство дозволяє проведения поточних валютних oпepaiцій i операцій з рухом капіталу, тобто експорт капіталу в іноземну економіку та імпорт іноземного капіталу в Україні. Природно, що держава зацікавлена в тому, шоб якомога краще обслуговувати торговельні поточні експортні операції. Наша країна заохочує вкладення іноземних банків, підприємців у нашу економіку i не заохочує участь наших банків та юридичних i фізичних oci6 у капіталі закордонних фінансово-кредитних установ. Купувати i продавати валюту на внутрішньому валютному ринку України резидента можуть тільки через уповноважені банки. Резидента доручають цим банкам продавати валюту на міжбанківському валютному ринку.

Набор "Грибочки".
Игра используется в качестве пособия в предметной деятельности. В комплект входит деревянная платформа и 15 грибочков разной формы и
571 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Набор первоклассника, для мальчиков, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Коврик массажный "Микс ежики" от 5 лет.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики
 Договорное право. Книга первая. Общие положения

При этом таможенным органам и участникам внешнеторговых сделок предписано исходить из того, что обязательное зачисление на счета в уполномоченных банках валютной выручки от экспорта товаров в установленном порядке является требованием таможенного режима экспорта товаров в соответствии со ст. 98 Таможенного кодекса Российской Федерации (п. 7 Указа). Эти положения Указа открыли возможность для таможенных органов применять жесточайшие штрафы за нарушения таможенного режима, предусмотренные ст. 273 Таможенного кодекса Российской Федерации, к российским организациям, экспортирующим товары, работы, услуги, в том числе и в случаях просрочки оплаты проданных товаров, выполненных работ, оказанных услуг со стороны их иностранных контрагентов по внешнеторговым контрактам. Нетрудно заметить, что при этом нарушаются принципиальные основы правового регулирования внешнеторгового оборота. Вмешательство государства в договорные отношения, регулируемые международным частным правом, вряд ли послужит стимулом для развития внешней торговли

скачать реферат Дипозитные счета

З поточного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням фізичної особи-резидента чи за його дорученням проводяться такі операції: a) в іноземній валюті: - перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України відповідно до Правил переказу іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів фізичних осіб – резидентів і нерезидентів; - виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України, що встановлюється Національним банком України); - виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України); - перерахування на власний поточний рахунок в іншому уповноваженому банку України чи вкладний рахунок; - перерахування у межах України на рахунок іншої фізичної особи-громадянина України – резидента; - продаж на міжбанківському валютному ринку України для подальшого зарахування на рахунок у національній валюті; . у грошовій одиниці України: - виплата готівкою в грошовій одиниці України (при здійсненні операції продажу іноземної валюти, Банком використовується курс Національного банку України); - перерахування коштів до сплати юридичній особі за продаж товару чи надання послуг на території України (при здійсненні операції продажу іноземної валюти використовується курс Національного банку України).

 Географическая картина мира Пособие для вузов Кн. I: Общая характеристика мира. Глобальные проблемы человечества

Особую проблему для России представляет вывоз (отток) капитала из страны, который во второй половине 1990-х гг. находился на уровне 2530Pмлрд долл. вPгод, а в 1997Pг. составил даже 50Pмлрд долл. Всего же за 1990-е гг. за границу «ушло» не менее 300Pмлрд долл. Это в основном капиталы частных фирм, переведенные в офшоры. 144.PМировые финансовые центры Формирование мирового рынка предпринимательского и в еще большей мере ссудного капиталов, расширение рынков золота, кредитов, валюты, ценных бумаг привело к усложнению их структуры и образованию целого ряда специальных финансовых учреждений. Это государственные и коммерческие банки, валютные и фондовые биржи, кредитные учреждения, инвестиционные фонды, различного рода финансовые компании и т.Pд. Они образуют, можно сказать, инфраструктуру мировой финансовой системы. Особое значение среди них имеют банки и биржи. Банки, возникшие в Европе еще в эпоху первоначального накопления капитала, получили особенно большое развитие в новейшее время, когда они заняли господствующее положение на рынке ссудных капиталов

скачать реферат Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання

Невиконання уповноваженими банками обов’язків продажу надходжень в іноземній валюті на міжбанківському валютному ринку України на користь резидентів, порушення термінів продажу іноземної валюти або термінів видрахування коштів в валюті України, отриманих уповноваженими банками від виконання вказаних операцій на рахунок резидента, або відмова придбати та продавати іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України за дорученням і за рахунок резидентів, або ухилення від здійснення функцій валютного контролю, тягне за собою штраф у вигляді суми, еквівалентній сумі 15 тисяч доларів США, перерахованої в валюту України по обмінному курсу НБУ на день викриття порушення. Порушення порядку організації розрахунків в іноземній валюті між резидентами та нерезидентами, тобто використання в межах торговельного оборота іноземної валюти як засобу платні без участі уповноважених банків та отримання індивідуальної ліцензії тягне штраф, котрий перераховується в порядку, вказаному вище. Несвоєчасне подання, приховування або перекручення звітності про валютні операції тягнуть за собою штраф в розмірі суми еквівалентній сумі 1,5 тисяч доларів США, перерахованій в валюту України по обмінному курсу НБУ на день викриття порушення.

скачать реферат Поняття про банківський рахунок

Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається підприєм ству для проведення розрахунків у безготівковій та готівковій іно земній валюті у разі здійснення поточних операцій. Розподільчий рахунок призначений для попереднього зарахування коштів у іноземній валюті. Кошти, які були зараховані на розподільчий рахунок і не підлягають продажу на міжбанківському валютному ринку України, розподіляються за призначенням. Гривневий еквівалент коштів в іноземній валюті, які були зараховані на розподільчий рахунок і згідно з чинним законодавством України підлягають продажу на міжбанківському валютному ринку, у встановленому порядку зараховується на поточний рахунок. Для відкриття поточного рахунка в іноземній валюті підприємство подає в банк ті самі документи, що і для відкриття поточного рахунка в національній валюті. Якщо поточний рахунок в іноземній валюті відкривається в тому самому банку, де відкрито поточний рахунок у національній валюті, підприємство подає тільки заяву про відкриття рахунка та картки зі зразками підписів і відбитком печатки.

скачать реферат Валютний ринок Украіни

Удосконалення системи заходів щодо валютного регулювання протягом останнього періоду (кінець 1994 — серпень 1996 р.) сприя­ли позитивним тенденціям, які визначилися на валютному ринку в Україні: значно зросла роль УМВБ як центру проведення валютних опе­рацій, активізувалися валютні операції не тільки на біржовому, а й на позабіржовому валютному ринках;. змінилося співвідношення між попитом та пропозицією інозем­них валют на користь останньої та стабілізувався курс українського карбованця відносно ключових іноземних валют; НБУ спромігся без залучення 1,5 млрд. дол. США, які обіцяв на­дати МВФ як кредит розширеного фінансування (ЕFF), створити значні валютні резерви в іноземній валюті; було розроблено систему заходів, котрі вплинули на переведен­ня коштів з валютного та кредитного ринків на ринок державних цін­них паперів. Так, за даними НБУ, підписка на ОДВП тільки нерези­дентами досягла 300 — 370 млн. грн. Всі ці фактори разом з повним контролем НБУ над фінансовою ситуацією в країні, різким зниженням темпів інфляції створювали сприятливі передумови для проведення грошової реформи в Україні, яка і була здійснена у вересні 1996 р. 2. СУЧАСНА СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ Операції з іноземною валютою на території України здійснюються відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання та валютного контролю» та інших документів, які визначають, що учасниками валютного ринку в Україні є: Національний банк України; уповноважені комерційні банки; кредитно-фінансові установи, які отримали ліцензію НБУ на пра­во проведення валютних операцій; юридичні особи, які уклали агентські угоди на відкриття пунктів обміну іноземних валют; кредитно-фінансові установи-нерезиденти, які одержали індиві­дуальні ліцензії НБУ на право проведення операцій на валютному ринку України.

скачать реферат Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства

Він представляє інтереси держави у відносинах з центральними банками інших країн, у міжнародніх фінансових установах. Найважливішою задачею банку виступає налагодження системи міжнародних міжбанківських розрахунків і в першу чергу з країнами СНД. НБУ встановлює правила і проводить реєстрацію комерційних банків на території України. Як банк-банків, він веде рахунки комерційних банків, установлює правила функціонування міжбанківського кредитного ринку в Україні. НБУ організує касове виконання бюджету банковскої системи України, надає кредити урядові України. На нього покладене виконання операцій по розміщенню державних цінних паперів, обслуговування внутрішнього боргу держави. Видача кредитів урядові здійснюється згідно рішення Верховної Ради України. НБУ заборонено фінансувати дефіцит державного бюджету, крім того на НБУ покладене виконання операцій, зв'язаних з функціонуванням валютного ринку України. Він, за згодою з кабміном України, установлює функціональний валютний курс національних грошей, створює валютні резерви организацій, операції з монетарними металами.

Игра "Моя первая монополия".
Динамичная игра в торговлю недвижимостью! Играй и учись зарабатывать! Считай деньги, копи наличные и побеждай! Ты можешь стать владельцем
1418 руб
Раздел: Классические игры
Трамвай.
Детский трамвай незаменимый подарок для каждого мальчика. Доставит удовольствие как юным искателям приключений, так и взрослым любителям
720 руб
Раздел: Автобусы, троллейбусы, трамваи
Настольная игра "Выдерни морковку".
Игра позволит вам интересно провести время в кругу семьи и друзей! Зайцы устраивают соревнования за морковкой, которая растет на верху
1790 руб
Раздел: Игры с фигурками
скачать реферат Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

При написанні роботи був проведений аналіз зовнішньоторговельних операцій підприємств, зокрема суб'єктів ЗЕД; описані головні способи і методи страхування валютних ризиків на вітчизняному ринку й у світовій практиці; показаний взаємозв'язок діяльності підприємств ЗЕД безпосередньо з банківськими установами і їхньою діяльністю на міжнародних валютних ринках і з підприємствами ЗЕД; запропоновані порівняльні характеристики методів страхування валютних ризиків у залежності від специфіки операцій з іноземною валютою. ВАЛЮТНИЙ РИНОК, ВАЛЮТА, ВАЛЮТНА ПОЗИЦІЯ, КУРС ВАЛЮТИ, ВАЛЮТНИЙ РИЗИК, ХЕДЖУВАННЯ, ЕКСПОЗИЦІЯ, ФОРВАРДНИЙ КОНТРАКТ, Ф'ЮЧЕРСНИЙ КОНТРАКТ, «СВОП», ВАЛЮТНИЙ ОПЦІОН, ФОРФЕЙТИНГ, ТЕНДЕР, ПРЕМІЯ, ДИСКОНТ, МАРЖА, СПРЕД. ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ ЗТФ – зовнішньоторговельна фірма МВФ – Міжнародний валютний фонд ЄВС – Європейська валютна система США – Сполучені штати Америки ЦП – цінні папери СДР – Special Drawi g Righ s, спеціальні права запозичення LIFFE – Lo do I er a io al Fi a cial Fu ures Excha ge, Лондонська міжнародна біржа фінансових ф’ючерсів CF C – Commodi y Fu ures radi g Commissio , Комісія по ф’ючерсній торгівлі IMM – I er a io al Mo e ary Marke , Міжнародний валютний ринок BBA – Bri ish Brokers Associa io , Асоціація британських банкірів FRA – Forward ra e agreeme s, погодження про форвардну відсоткову ставку р. – рік т.д. – так далі т.п. – тому подібне ін. – інше грн. – гривна дол. – долар США нім.м. – німецька марка фр.ф. – французький франк швейц.ф. – швейцарський франк ф.ст. – фунт стерлінгів млрд. – мільярд табл. – таблиця % -- відсотки $ -- долар ВСТУП Поглиблення економічних реформ, розвиток фінансово-кредитної і банківської систем, успішне проведення грошової реформи 1996 р. сприяли становленню і зміцненню валютного ринку України.

скачать реферат Вплив російської кризи на економіку України

Сладне становище склалося в Україні по обслуговуванню зовнішних та внутрішніх боргів, яких на сьогодні накопичено близько 37 млрд. гривень, з них 15 млрд. – внутрішній і 22 – зовнішній. Це критичні показники, як і те, що в першому півріччі 1998 року на обслуговування боргу пішло близько 90% усіх бюджетних надходжень. На 1 вересня 1998 року в обігу знаходиться ОВДП на суму близько 10,3 млрд. гривень, тоді як на початок року цей показник не перевищував 8,8 млрд. гривень. Тільки за три дні (10-13 серпня 1998 року) було розміщено ОВДП на суму 928млн. гривень. Фінансова криза в Росії може і надалі негативно впливати на економічну безпеку України. Незважаючи на зусилля Президента, Уряду та НБУ, зберігаються слабкість бюджетного ланцюга щодо збирання податків, погашення заборгованості з платежів до бюджету, недоїмки до Пенсійного фонду і фондів для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення. Податкові платежі за перший квартал 1998 року становили всього 62% планової величини. Останнім часом загострилася ситуація на валютному ринку України. ЇЇ головною причиною став масовий вихід іноземців з ринку ОВДП. Їх частка на ринку становила за різними оінками 50-80%, а на сьогодні не перевищує 10%.

скачать реферат Шпоры по международной экономике

Однією з галузей, де Україна плідно кооперується з російськими підприємствами, є авіаційна (вир-во літаків Ан-70, авіадвигунів для російських літаків і гелікоптерів). Зважаючи на офіційно проголошений курс інтеграції України до ЄС досить складним у сучасних умовах буде завдання встановлення і пожвавлення коопераційних відносин із західними підприємствами. У цьому напрямку можна використати кооперацію з колишніми партнерами по РЕВ як “трамплін” на захід, оскільки такі країни, як Польща, Чехія, Угорщина є одними з найреальніших кандидатів до вступу до ЄС. Правда, ці країни самі змушені вирішувати схожі проблеми, адже європейська економіка прагне до дедалі більшої замкнутості, насамперед у сфері виробничої кооперації.132. Валютний ринок України і особливості його функц-ня. Валютний ринок (ВР) – це офіційні центри, де відбувається купівля-продаж іноземних валют на основі попиту та пропозиції. 1. Формування валютного ринку України (ВР) пов’язане з процесами трансформування укр економіки. Функціонування купону на початк етапі форм- ня ВР розглядається не як обіг національної валюти, а як заміна готівкового рубля. Відсутня система національного регулювання ВР, курс відносно інших валют визначався через крос-курс стосовно російського рубля, який відігравав також роль ключової резервної валюти. 2. Другий етап розпочався з виходу Укр з рублевої зони в кінці 1992 р.У 1993р головною ознакою ВР стало запровадження ел-тів системи його регулювання.

скачать реферат НБУ-финансовый агент правительства

Заходи грошово-кредитної та валютно-курсової політики на 2002 рік: . запровадити дієву систему гарантування вкладів населення; . регулювати грошово-кредитний ринок за допомогою відповідних монетарних інструментів; . прийняти Закони України “Про фінансові операції”, “Про іпотеку” та “Про кредит”; . продовжити співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями та отримати кредити від них, в т.ч. за програмою EFF; . вирішити проблеми реструктуризації зовнішньої заборгованості; . акумулювати всі валютні надходження Уряду (від міжнародних фінансових організацій, закордонних держав та приватизації від нерезидентів) на окремому банківському рахунку (для уникнення конвертації їх у гривні та створення при цьому додаткової гривневої ліквідності) і здійснення з цього рахунку зовнішніх проплат Уряду, інвестиційної діяльності та структурних реформ; . викуповувати надлишкову пропозицію валюти на ринку з метою забезпечення стабільності валютного ринку і поповнення золотовалютних резервів. Стратегічними завданнями грошово-кредитної та валютно-курсової політики України є створення монетарного середовища, сприятливого для сталого соціально-економічного розвитку шляхом удосконалення правового регулювання банківської діяльності, посилення процесу приватизації банківських установ, забезпечення стабільності гривні, створення необхідних умов для виконання банками своєї основної функції – кредитування суб’єктів господарювання та громадян.

скачать реферат Вексель и его атрибуты

Порядок здійснення функцій розрахункових палат визначається: V для органів Державного казначейства України - Кабінетом Міністрів України; V для установ банків - Національним банком України за погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Вексель, опротестований нотаріусом (виконавчий напис нотаріуса) у встановленому законом порядку, є виконавчим документом. Резиденти можуть видавати та індосувати векселі, як переказні, так і прості, в іноземній та національній валюті для розрахунків з нерезидентами за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) відповідно до валютного законодавства України. Умови проведення розрахунків між резидентом та нерезидентом із застосуванням векселів обов'язково відображаються у відповідному зовнішньоекономічному договорі (контракті). Придбання резидентом векселя в іноземній валюті та проведення розрахунків між резидентами за таким векселем здійснюються відповідно до валютного законодавства України. Векселедавець зобов'язаний вести реєстр виданих векселів у порядку, затвердженому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Платіж за втраченим векселем може бути здійснений за умови встановлення права власності на нього в порядку, визначеному законом.

Уничтожь меня! Уникальный космический блокнот для творческих людей. Смит Кери
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, серебристая.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: серебристый. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Набор бутылочек для кормления Avent "Natural" (2 штуки по 260 мл), от 1 месяца.
Бутылочка помогает легче совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Благодаря инновационному дизайну малышу теперь легче
916 руб
Раздел: Бутылочки
скачать реферат Крива IS. Сутнiсть, графiчна побудова. Фактори, що впливають на кут нахилу кривоi IS

Наступний елемент валютної системи - режим валютного ринку. Валютне законодавство України встановило, що операції на валютному ринку можуть здійснюватися тільки через уповноважені комерційні банки, що мають ліцензію НБУ. Але провідне місце посідає УМВБ. Крім національної, існують і вищі рівні валютної системи: європейська та світова валютні системи. Європейська валютна система (ЄВС) почала функціонувати з 13 березня 1979 р.у складі 8 країн “Спільного ринку” (Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Італія, Ірландія, Данія). Механізм ЄВС утворюють три елементи: європейська валютна одиниця - ЕКЮ; режим спільного коливання валютних курсів - “суперзмія”, Європейський фонд валютного співробітництва. ЕКЮ - складна валюта, її підтримує кошик національних валют країн Співтовариства, причому частка кожного учасника залежить від питомої ваги країни в сукупному валовому продукті и взаємній торгівлі. Щодня визначається розбіг між ринковим і центральним курсами кожної валюти в ЕКЮ.Ринковий курс валюти може досягти “порогу” відхилень по відношенню до ЕКЮ, не виходячи за межі допустимих коливань по відношенню до національних валют країн-членів ЄВС.

скачать реферат Банківська система

Декретом Кабінету Міністрів України "ПРО систему валютного регулювання і валютного контролю" від 9 лютого 1993 р. було передбачене впровадження стовідсоткового продажу експортного валютного виторгу. Це, по досвіду країн - членів МВФ (таких, як Кіпр, Чехія, Словаччина, Греція, Ірландія, Південна Корея, Норвегія, Польща, Португалія), дозволяє значно збільшити обсяг пропозиції валюти на валютному ринку і створює більш ґрунтовну базу для визначення курсу національної грошової одиниці і рівні умови для всіх підприємств, оскільки банки повинні продавати валюту всім імпортерам. Але одержання зазначеного ефекту можливо за певних умов: існуванні налагодженого ринкового механізму функціонування економіки і розвиненості інфраструктури валютного ринку. У реальних умовах функціонування економіки України, що характеризується скорочення обсягів виробництва на грані його колапсу, повсякденним дефіцитом сировини вітчизняного виробництва і, отже, підвищення попиту на валюту для його імпорту, малими обсягами вітчизняного експорту, обумовленими неконкурентноздатністю продукції, упровадження стовідсоткового продажу експортного виторгу підприємствами дає протилежний ефект.

скачать реферат Вплив тіньової економіки на оподаткування

Це фінансово-кредитна система, паливно-енергетичний комплекс, контрабанда, виробництво та реалізація підакцизних товарів, сільське господарство, зовнішньоекономічна діяльність, сфера приватизації, кіно-, відеобізнес. За даними Нацбанку України, в тіньовому обігу знаходиться 3,65 млрд. грн., що перевищує 43% загальної грошової маси. Лібералізація валютного ринку, розширення мережі кореспондентських відносин українських банків з нерезидентними банківськими установами та включення їх у систему електронних міжбанківських міжнародних розрахунків були використані для формування мережі підставних рахунків комерційних структур, що займаються незаконною конвертацією безготівкової гривні юридичних осіб різних форм власності у готівкову валюту, створення механізмів переказу резидентами України валютних коштів на неконтрольовані державою рахунки у закордонних банках під прикриттям зовнішньоекономічної діяльності. Комерційні банки через законодавчу неврегульованість функціонують без необхідного контролю. Мають місце непоодинокі випадки, коли банківські посадові особи діють в інтересах правопорушників, унаслідок чого існуюча банківська система активно використовується для вилучення коштів з легального обігу в тіньовий сектор економіки та ухилення від сплати податків.

скачать реферат Шпаргалка по предмету Деньги и кредит (Гроши та кредит)

Вони перевищують декілька (колективних) валютах відрізняються ступенем трильйонів доларів США і (євро, СДР та ін.) і ліквідності. швидко збільшуються, що формуються на підставі 59. Сутність, призначення свідчить про величезні міждержавних угод та та види фін. посередників розмахи валютних потоків світових традицій. гр. ринку. на світовому ринку. Формування в. с-ми К. сис-ма – совокупність Валютний ринок можна України розпочалося фін. посередників гр. ринку класифікувати і за іншими одночасно з формуванням та сам гр. ринок, тобто критеріями: нац. Грошової с-ми, фін. посередництво. Гр. за характером операцій: складовоїю якої вона є. ринок за хар-ром зв’язку ринок конверсійних Уже Законом України “Про між кредиторами та операцій; ринок банки і банківську взаємодії забеспечують депозитно-кредитних діяльність”, ухваленому можливість вільно операцій; 1991р., були сформовані продати-купити національну за територіальним деякі правові норми щодо та іноземну валюту на розміщенням: європейський, організації валютного основі попиту та північноамериканський, регулювання і контролю в пропозиції. азіатський та ін.; Україні: установлено В.р. має всі атрибути за видами конверсійних ліцензування НБУ звичайного ринку: об”єкти і операцій: ринок ф»ючерсів, комерційних банків на суб”єкти, попит і ринок опціонів тощо; здійснення операцій в пропозицію, ціну, особливу за формою валюти, якою іноземній валюті, інфраструктуру та торгують: ринок дозволено НБУ купувати і комунікації тощо. безготівкових операцій, продавати іноземну Об”єктом купівлі-продажу на ринок готівки. валюту, представляти цьому ринку є валютні Ринок конверсійних інтереси України у цінності, іноземні – для операцій є найтиповішим відносинах з резидентів, коли вони для валютного ринку центральними банками купують чи продають їх за взагалі, його ключовим інших країн та у нац.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.