телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для хобби -30% Всё для дома -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30%

все разделыраздел:Физкультура и Спорт, Здоровьеподраздел:Здоровье

Вплив техносфери на навколишнє середовище

найти похожие
найти еще

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна Економічний факультет Кафедра безпеки життєдіяльності Реферат з дисципліни «Безпека життєдіяльності» На тему: «Вплив техносфери на навколишнє середовище» Виконав: студент групи ЕМ-21 Шеремет Руслан Анатолійович Зміст 1.Техносфера 2.Небезпеки техногенного характеру 3.Антропогенний вплив на навколишнє середовище 4.Забруднення атмосфери міст 5.Забруднення питної води в містах 6.Список використаної літератури: Техносфера Людина давно живе не в «природі», а мешкає в середовищі, антропо­генно зміненому, трансформованому під впливом своєї діяльності. В життєвому циклі людина і навколишнє середовище утворюють по­стійно діючу систему «людина — довкілля». Довкілля — навколишнє середовище людини, зумовлене в даний мо­мент сукупністю факторів, здатних чинити пряму або непряму, не­гайну або віддалену дію на людину, її здоров 'я і життя. З появою людей на Землі почався вплив їхньої діяльності на круго­обіг речовин та енергетичний обмін у біосфері, почалася трагедія біо­сфери. На шлях, який посилює конфронтацію з біосферою, предки су­часної людини ступили близько 1,5—3 млн років тому, коли підпоряд­ковуючись командам свого розумового апарату — головного мозку, який потребував все більшої кількості енергії для задоволення своїх потреб, вперше запалили вогнище в надрах Африки і Північної Якутії (у селищі Дирин-Юрях). З того моменту шляхи людини і біосфери остаточно розійшлися, почалося їх протистояння, наслідком якого може стати ко­лапс біосфери або зникнення людини. Людство, розростаючись чисельно і розповсюджуючись на планеті, автоматично і неминуче відтіснило інших мешканців природи. Та і саму природу воно відкинуло на задвірки біосфери, замінюючи останню вже не ноосферою Вернадського, а техносферою, або біотехносферою. Техносфера — це регіон біосфери в минулому, перетворений люди­ною за допомогою прямого або непрямого впливу технічних засобів з метою найкращої відповідності своїм матеріальним і соціально-еко­номічним потребам. Створюючи техносферу, людина прагнула до підвищення комфорт­ності довкілля, до зростання комунікабельності, до забезпечення захис­ту від природних негативних впливів. Усе це позитивно вплинуло на умови життя і в сукупності з іншими факторами (поліпшення медично­го обслуговування тощо) на тривалість життя людей. Але створення руками і розумом людини техносфери, призначеної максимально задовольняти її потреби в комфорті і безпеці, далеко не виправдувала надії людей. Нераціональна господарська діяльність, бага­торазово підсилена здобутками науково-технічного прогресу, призвела до пошкодження і вичерпання природних ресурсів, зміни регенерацій­них механізмів біосфери, деформації сформованого протягом багатьох мільйонів років природного кругообігу речовин та енергетичних по­токів на планеті, порушення динамічної рівноваги глобальної земної соціоекосистеми. У глобальній екосистемі, біосфері, яка є єдиним цілим, ніщо не може бути виграно або втрачено, не може бути об'єктом загального поліпшен­ня. Усе, що добуто з неї людською працею, повинно бути повернене.

Окрім того, в питну воду можуть потрапити інші токсичні речо­вини: іони важких металів, сполуки фосфору і сірки, пестициди, нітра­ти, нітрити. Про недостатню ефективність існуючої технології очистки води свідчить високий рівень захворюваності населення кишковими інфекціями. Взагалі ж на сьогодні відомо близько 100 хвороб, які «да­рує» нам питна вода. Яку ж воду треба пити, щоб бути здоровим? Одні спеціалісти радять пити воду кип'ячену та відстояну, інші наполягають на воді «срібній», через те що срібло вбиває мікроорганізми. Але срібло — це метал, який здатний накопичуватись в організмі людини, зокрема, в нирках. Сьо­годні можна сказати, що «срібна» вода є лікувальним засобом, який може допомогти при лікуванні деяких хвороб тільки у випадку її вжи­вання в певних дозах і нетривалий час. Як альтернативу питній воді використовувати її просто недопустимо. Згідно з розпорядженням Київської міської держадміністрації, в місті збудовано та введено в експлуатацію 25 павільйонів бюветної роздачі артезіанської води. Вода в них чиста, доброякісна, радіонукліди та важкі метали на таку глибину не потрапили. Але приблизно в 66% свердловин вода містить підвищену кількість заліза, марганцю, сірководню, сульфідів, сульфатів, хлоридів, карбонатів та інших домішок, що звичайно вимагає додаткового очищення цієї води. Нерідко артезіанська вода не відпові­дає вимогам щодо бактеріологічних показників. Наслідком неконтрольованого й довгострокового використання таких вод як питних можуть бути різні захворювання у людей — отруєння важкими металами, нітра­тами та ін. Як правило, артезіанська вода є умовно питною й може служити лише додатковим джерелом водопостачання. У торговельних закладах можна придбати різноманітні індивідуальні та колективні фільтри для водопровідної води, але лише деякі з них здатні зробити воду максимально безпечною. Універсальних фільтрів, здатних повністю очистити воду від усіх шкідливих домішок, просто не існує. Але в наш час фільтри стали предметом першої необхідності. Список використаної літератури: 1. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. 3-є видання /За ред. Є.П. Жалібо. –К.:Каравела, 2004. – 328 с.20 2. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. 2-е видання. – Львів: Львівський банківський коледж; К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. Харків 2007

Найбільшу небезпеку ста­новлять сполуки сірки та хлору, розчинена органіка. Досить значна кількість забруднювальних речовин потрапляє в природне се­редовище в процесі сільськогосподарської діяльності. Найбільших збитків завдає застосування пестицидів — щорічно у світі їх використовують 4 млн т, але врешті-решт лише один їх відсоток досягає мети, тобто впливає безпосередньо на шкідників сільськогосподарських культур. Решта впливає на інші організми, вимивається в грунти та водоймища, розвіюється вітром. Ефективність застосування пести­цидів постійно знижується через звикання до них шкідників, тому, щоб досягнути попередніх результатів, необхідна все більша їх кількість. При розкладанні пести­цидів в грунті, воді, рослинах часто утворюються більш стійкі і токсичні мета­боліти. Щорічно у світі стається 0,5 млн випадків отруєння пестицидами. Значне забруднення грунтів, а як наслідок — сільськогосподарських культур, пов'язане з використанням мінеральних добрив. Щорічно у світі на поля вносить­ся 400-500млн т мінеральних добрив. Великі забруднення дають тваринницькі комплекси: в навколишнє середовище потрапляють гній, залишки силосу і кормових добавок, в яких досить часто містяться сальмонели та яйця гельмінтів. Забруднення атмосфери міст Основними джерелами забруднення атмосфери міста є транспорт, енергетичні системи міста та промисловість. У містах зосереджена основна маса транспортних засобів. Це вантаж­ний, власний та громадський транспорт. Автотранспорт дає 70% усіх токсичних викидів в атмосферу. В Україні зареєстровано більше 1 млн. вантажних автомобілів та близько 3 млн легкових. Частка автотранспорт­ного забруднення атмосфери в загальній їх кількості становить в Ужго­роді - 91%, Ялті, Полтаві - 88%, Львові - 79%, Києві - 75%. За останній час в міському повітрі виріс об'єм оксидів вуглецю, вугле­воднів, оксидів азоту, сажі. Але найбільшу небезпеку, окрім оксидів азоту, становлять сірчані та свинцеві сполуки. їх вміст у міському повітрі значною мірою зріс. Міста не пристосовані до такої кількості автотранс­порту. Довжина пробігу без зупинок між світлофорами становить лише 400-600 м, внаслідок чого середня швидкість руху вдень в центрі міста (зокрема, Києва) і на великих автошляхах знижується до 12-20 км/год, а це збільшує витрати палива в 3-4 рази. Відповідно збільшуються й викиди. Автотранспорт також призводить до специфічних форм забруд­нення повітря. При русі стираються шини, і тисячі тон гуми у вигляді пилу потрапляють у повітря. Міський автомобільний транспорт не тільки забруднює повітря продуктами згорання палива, він призводить до зростання надходження свинцю в навколишнє середовище. В Україні поки ще використовують бензин із вмістом свинцю 0,36 г/л, тоді як в Англії, Німеччині та США - 0,013-0,15. Міста — основні споживачі енергії. Місто споживає енергію у різних формах. Досить широко використовується викопне паливо — кам'яне вугілля, нафтопродукти та природний газ. Це вже само по собі визначає забруднення міст продуктами згорання. До житлових будинків та ви­робничих приміщень енергія потрапляє у формі електрики, газу, паро­вого опалення. Зниження якості атмосферного повітря небезпечне для здоров'я міських мешканців.

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

 Перспективи Української Революції

Засада принципового вдокремлення себе сво дльности вд нших органзованих сил цьому суперечна. Клька практичних висновкв. Коли реалзумо напрямок спвд з ншими й впливу на них, то до свох успхв зараховумо не тльки безпосередн наш власн акц, але й вплив на нш середовища, якщо вони ставатимуть на правильн позиц вестимуть корисну для нац боротьбу. Натомсть з погляду монопартйницького чи прямо вузькогрупового еAозму таке навертання нших суперникв на правильн шляхи розцнються неAативно, бо воно скрплю х позиц й утрудню усування х з полтичного життя. З цього ж самого мотиву вони найгострше протиставляться ншим органзацям, як найближче спорднен дейно-програмовими постановами й полтичною роботою, бо це найближч конкуренти. Навпаки, з погляду нтересв цлости й спвд з ншими, до близьких ставимося як до близьких, з ними спвдмо найтснше, волмо, щоб вони мцншали, нж дальш вд нас противники. Партйний еAозм часто штовха людей групи до того, що вони волють, щоб нхто не зробив якогось корисного для загально справи дла, коли вони сам того зробити не можуть

скачать реферат Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

Одна з основних задач 1 етапу, періоду спаду і стабілізації перевезень - приведення технічних, кадрових і матеріальних ресурсів у відповідність з обсягами роботи. Планується вивільнення контингенту по основній діяльності в 1998 році - 17 тис. чоловік, усього до 2003 року - більш 52 тис. чоловік. Намічено закриття 49 малодіючих станцій, 60 роздільних пунктів (з перекладом на телекерування), 2 сортувальних станцій і переклад 2 сортувальних станцій у дільничні, скасування вантажного господарства на 49 станціях, закриття 4 локомотивних депо й об'єднання 10 попарно. 85 станцій переводяться на денний режим роботи. Одночасно саме на цьому етапі ведеться розробка і впровадження нових перевізних технологій, у першу чергу, у міжнародних перевезеннях, що мають великий потенціал росту і високу рентабельність. В даний час мається ряд передумов для переважного розвитку комбінованих автомобильно- залізничних перевезень (контейнерних і контейнерних). Це проблеми з пропускною здатністю автодоріг, підвищені, у порівнянні з залізничним транспортом, витрата енергоресурсів і шкідливий вплив на навколишнє середовище, собівартість перевезень.

Увлекательная настольная игра "Турбосчет Форсаж".
Продолжение самой "хитовой" игры "Турбосчет", еще больше карт с условиями, еще больше "прокачиваем" устный
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Настольная игра "Имаджинариум".
Каждый игрок выбирает себе слона и набор карточек для голосования того же цвета, что и слон. Карточек для голосования семь. Вам пригодится
1750 руб
Раздел: Карточные игры
Картриджи чернильные "Cartridge Quink", синие, 5 штук.
Картриджи подходят для всех перьевых ручек Parker. Картриджи с чернилами позволяют легко и просто заправить перьевую ручку, при этом не
309 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель
 Украдене ім'я: чому русини стали українцями

Пд впливом романтизму, що розбуджував любов до рдно старовини, народного побуту рдно природи, наприкнц XVIII сторччя в Малорос зявився укранофльський рух, першопочатково далекий вд полтики, який не йшов дал деалзац малоросйського народного побуту малоросйсько старовини. [295] Як зауважив О. Прiцак, саме пiд впливом романтизму в середовищах Харкiвського та Кивського унiверситетiв виникла як iнтелектуальна iдея новiтня концепцiя окремiшностi укранського народу. [296] Вважати неiснуючим народ, який створив понад триста тисяч пiсень, зробилось неможливим. Наша псня свдчить усьому свтов про високу духовну культуру нашого народу, вона свдчить про окремшнсть нашо нац та про вдмннсть вд сусднх народв, з чого виходить, що наш великий нард, будучи окремшним маючи власну високу культуру, ма повне право на сво власне державне життя. [297] Iз середини XIX ст. для не заслiплених офiцiйною пропагандою росiйських учених наростало розумiння, зокpема на тлi нових полiтичних подiй (дiяльнiсть Кирило-Мефодiвського товаpиства, укранофiльський pух), що малороси - це окремий народ, з власною iсторiю

скачать реферат Биогеохимические циклы

Національний Університет “Києво-Могилянська Академія”. Миколаївська філія. Департамент екології Перевірила: викладач Мітрясова О.П. Миколаїв-2000. Сторінки:1. Біогеохімічні .3. 2. Кругообіг речовин у 4. 3. Кругообіг .5. 4. Кругообіг .8. 5. Кругообіг .9. 6. Кругообіг .11. 7. Кругообіг .12. 8. Кругообіг .15. 9. Антропогенний вплив на навколишнє середовище.16. 10. Використана .18. 1. Біогеохімічні кругообіги. На відміну від енергії, котра використовувалася організмом, перетворилась у тепло і втрачається для екосистеми, речовини циркулюють у біосфері, що і називається біогеохімічними круговоротами. З 90 з зайвим елементів, що зустрічаються в природі, близько 40 потрібні живим організмам. Найбільш важливі для них і потрібні у великих кількостях: вуглець, водород, кисень, азот. Кисень надходить у атмосферу в результаті фотосинтезу та витрачується організмами при диханні. Азот витягається з атмосфери завдяки діяльності азотофиксирующих бактерій і повертається до неї іншими бактеріями. Кругообіг елементів і речовин здійснюються за рахунок саморегулюючихся процесів, в яких беруть участь всі складові екосистем. Ці процеси є безвідхоними.

 Золоті Ворота

Ми впевнен, що людина, як сукупнсть синтез проявв Свтового Життя, здатна розпзнати хворобу Босфери та очолити мпульси загального оздоровлення. Саме на це спрямована дея Альтернативно Еволюц, що пропону почати пд егдою ООН у всх кранах свту еволюцйн експерименти, як спрямован на трансформацю фауни флори Планети згдно з дею ґдност Життя. Наша нцатива дстала вдгук тльки вд Комтету ООН з захисту навколишнього середовища. Цлком зрозумло, що державн структури неспроможн позитивно динамчно реагувати на таку нцативу. Тому виршено було створити ¶Н¶Ц¶АТИВНУ РАДУ АЛЬТЕРНАТИВНО· ЕВОЛЮЦ¶· (м. Кив), доки не буде скликаний постйно дючий Координацйний Центр Альтернативно Еволюц при ООН. 2 Завдання ¶нцативно Ради: Pвсма доступними засобами (але достойно) поширювати де Альтернативно Еволюц так, як вони подан у Посланн ООН, серед населення нашо Планети; Pзалучення ентузаств до практичних дй щодо здйснення дей Альтернативно Еволюц (звязки з ученими, комтетами з захисту природи, особист експерименти тощо); Pподальша розробка дей Альтернативно Еволюц та контакт з цю метою з Комтетом з захисту навколишнього середовища при ООН (УНЕП), з тим, щоб наблизити час створення Свтового Центру Альтернативно Еволюц. 3 ¶нцативна Рада не структурною органзацю, вона не ма свого статуту, правил та н

скачать реферат Екологічна криза та форми її прояву

Перевірка обох гіпотез показала, що позитивний чи негативний вплив спостерігається на фоні різних рівнів доходу. З низьким рівнем корелює негативний вплив на навколишнє середовище. Після певної критичної точки доход позитивно впливає на нього. Цю взаємозалежність відбиває так звана екологічна крива Кузнеця, що описує траєкторію забруднення, за якою відбувається розвиток економіки різних країн у період, коли їхній валовий національний продукт (ВНП) зростає. Проаналізувавши цю криву, можна зробити такий головний висновок: рівні багатьох видів забруднення підвищуються із зростанням ВНП при низьких доходах, проходять через максимум при певному рівні доходу, а потім знижуються тим часом, як ВНП продовжує зростати. Цю гіпотезу підтвержує той факт, що у розвинутих країнах питомі викиди багатьох шкідливих речовин є сталими або скоротилися протягом останніх двох десятиліть. Екологічні платежі Екологічні податки Постає питання вибору ефективних економічних регуляторів екологічної безпеки, вихідною позицією якого є: хто платить? Принцип “жертва платить” випливає з того, що населення має платити певний екологічний податок, купуючи таким чином своєрідне благо-екологічну безпеку.

скачать реферат Забруднення ґрунту мінеральними добривами

Однак широкомасштабне безконтрольне застосування мінеральних добрив може призвести до негативного їх впливу на навколишнє середовище, рослинницьку продукцію, тваринний світ і здоров'я працюючих з добривами та населення. Негативні наслідки безконтрольного використання мінеральних добрив пов'язують з тим, що вони, крім поживних елементів в мінеральній формі , P, K, також можуть мати у своєму складі значну кількість шкідливих домішок та природних радіонуклідів. Небезпечними токсикантами мінеральних добрив і вапняків є важкі метали (Cd, Cu, Pb, i, Z , Mo, Co, Cr) та інші токсичні елементи (As, F, B). Визнаючи відносну безпечність мінеральних добрив щодо забруднення грунтів важкими металами, тим не менше існує реальна небезпека одержання вирощеної рослинницької продукції з підвищеним вмістом цих металів. Підвищення вірогідності даної небезпеки пов'язано із тим, що в деяких областях України (Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській) та поблизу великих міст (Київ, Харків, Одеса, Львів та ін.) спостерігається високе техногенне забруднення грунтів важкими металами в результаті газопилових викидів та стоків промислових підприємств, комунальних господарств, транспорту, полігонів промислових і побутових відходів та інших джерел.

скачать реферат НТР в будівництві

Кінцевий рік розрахункового періоду може визначатися плановими (нормативними) строками оновлення продукції за умовами виробництва та використання або строками служби засобів праці. 3. Вартісна оцінка результатів НТП визначається як сума основних - і супутніх - результатів. Вартісна оцінка основних результатів заходів НТП визначається: а) для нових предметів праці: де А - обсяг застосування нових предметів праці у -му році; У - витрачання предметів праці на одиницю продукції, що виробляється з їх виготовленням у -му році; Ц - ціна одиниці продукції, що виробляється з використанням нового предмета праці у -му році. б) Для засобів праці тривалого користування: Ц - ціна одиниці продукції, що виробляється з використанням нових засобів праці у -му році; А - обсяг застосування нових засобів праці у -му році; В - продуктивність засобів праці у -му році. Вартісна оцінка супутніх результатів () включає додаткові економічні результати у різних сферах народного господарства, а також економічні оцінки соціальних та екологічних наслідків реалізації заходів НТП. 4. Соціальні та екологічні результати здійснення заходів НТП визначаються при його оцінці за ступенем відхилення соціальних та екоголічних показників від цільових нормативів, що встановлені у централізованому порядку, і масштабів впливу на навколишнє середовище та соціальну сферу.

скачать реферат Гігієна спорту

Рішення цих найважливіших завдань і повинне бути головним змістом уроків фізичної культури й гігієни. Основними завданнями сучасної гігієни є наукова розробка основ попереджувального й поточного санітарного нагляду, санітарного законодавства, обґрунтування гігієнічних заходів щодо охорони й оздоровлення навколишнього середовища, умов праці й відпочинку, охорона здоров'я дітей і підлітків, участь у розробці гігієнічних основ раціонального харчування, а також санітарна експертиза якості харчових продуктів і предметів побутового побуту. Знання гігієни необхідно для правильного рішення питань по попередженню захворювань, підвищення працездатності й опірності організму до несприятливих впливів навколишнього середовища. Науковою основою гігієни служить розробка гігієнічних нормативів - гранично припустимих концентрацій і рівнів, орієнтовних безпечних рівнів впливу (ПДК, ПДУ, ВЗУВШИ й ін.) для повітря населених місць і промислових підприємств, води, продуктів харчування, одягу й взуття з метою створення найбільш сприятливих умов для збереження здоров'я й попередження захворювань, забезпечення високої працездатності й збільшення тривалості життя.2 1. Гігієна фізичної культури - предмет, завдання й методи Гігієна (hygiei os) - область медичної науки про збереження й поліпшення здоров'я шляхом проведення попереджувальних заходів.

Дополнительный набор "Что мне надеть".
Игра представляет собой традиционную и любимую многими поколениями девочек игру, позволяющую менять наряды на нарисованной кукле,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Коврик для сборки пазлов.
Специальный коврик для сборки пазлов удобен тем, что собираемый пазл не деформируется и не распадается. Коврик незаменим для хранения
565 руб
Раздел: Сопутствующие товары для пазлов
Бумага "IQ Color", А4, 80 г/м2, 5 цветов по 50 листов, цветная пастель.
Формат: А4. Плотность: 80 г/м2. Цвета: кремовый, желтый, розовый, зеленый, голубой. 250 листов в пачке (5 цветов по 50 листов). Прекрасная
595 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
скачать реферат Екологія людини

КУРСОВА РОБОТА На тему: «Екологія людини» ПЛАН Вступ. Екологія людини, її предмет і задачі. Зв'язок людини і природи. Залежність здоров'я людини від якості природного середовища. Демографія й обмеженість ресурсів і життєвого простору. Вплив хімічного, радіоактивного й інших забруднень навколишнього середовища на рівень захворюваності населення. Санітарно-гігієнічні і естетичні норми навколишнього середовища. Поняття ГДК. Антропоекологія - галузь медичної науки. Висновок. Всі процеси в біосфері взаємозалежні. Людство - лише незначна частина біосфери, а людина є лише одним із видів органічного життя - Homo sapie s (людина розумна). Розум виділив людину з тваринного світу і дав йому величезна могутність. Людина протягом століть прагнула не пристосуватися до природного середовища, а зробити його зручним для свого існування. Тепер ми усвідомили, що будь-яка діяльність людини впливає на навколишнє середовище, а погіршення стана біосфери небезпечно для всіх живих істот, у тому числі і для людини. Всебічне вивчення людини, її взаємовідносин із навколишнім світом призвели до розуміння, що здоров'я - це не тільки відсутність хвороб, але і фізичний, психічний і соціальний добробут людини.

скачать реферат Конституційні основи регулювання природокористування і охорони навколишнього середовища

Право громадян на сприятливе навколишнє природне середовище забезпечується: державним екологічним контролем за станом навколишнього середовища й дотриманням природоохранительного законодавства (у Республіці Башкортостан – Госкомэкология РБ, Башкирська природоохоронна міжрайонна прокуратура); плануванням і нормуванням якості навколишнього середовища; проведення державної екологічної експертизи; здійснення оцінки впливу на навколишнє середовище; здійснення державного моніторингу навколишнього середовища; проведення екологічного аудита; економічними методами регулювання в області охорони навколишнього середовища (установлення плати за негативний вплив на навколишнє середовище, установлення лімітів на викиди й скидання забруднюючих речовин, надання податкових пільг і т.д.)6 ; екологічна сертифікація; формування екологічної культури; розробка й твердження обов'язкових вимог в області охорони навколишнього середовища при здійсненні господарської й іншої діяльності; попередженню й ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійних лих; екологічне страхування; утворенням державних і суспільних, резервних і інших фондів допомоги; організацією медичного обслуговування населення.

скачать реферат Вопрос радиационной безопасности в экологическом образовании в средней школе

Постійна вирубка лісів також вносить вклад у парниковий ефект, оскільки зменшує поглинання атмосферного СО2 у процесі фотосинтезу. Вже в 1977 у звіті Національної Академії Наук США відзначалося, що основним обмежуючим фактором на виробництво енергії за допомогою органічного палива в наступних сторіччях може виявитися кліматичний вплив від викидів вуглекислого газу. Сьогодні це вже загальноприйнята точка зору. Глобальний кліматичний ефект від вмісту СО2, що збільшується, в атмосфері є сьогодні найбільш істотною відмінністю вугільної й атомної електроенергетики у впливі на навколишнє середовище. Глобальні викиди СО2 від спалювання органічного палива складають, приблизно, 25 мільярдів тонн у рік. З них, приблизно, 45 % від спалювання вугілля і 40 % від нафти. Кожна електростанція потужністю 1000 МВт, що працює на кам'яному куті, викидає в атмосферу, приблизно, 7 мільйонів тонн СО2 у рік. Якщо використовується буре вугілля, то кількість викидів набагато більше. При використанні ядерних реакторів таких викидів в атмосферу не відбувається взагалі. Тому для базисного виробництва електроенергії більш широке використання уранового палива є очевидним.

скачать реферат Практика на молочному заводі

Допускається включати додаткову інформацію по заповненню паспорта відповідно до вимог територіальних органів Мінекології чи за узгодженням з ними. 1.9. Гриф екологічного паспорта визначається керівництвом підприємства у встановленому порядку. Структура і зміст екологічного паспорта підприємства В екологічному паспорті підприємства відбиті його економічні, технологічні характеристики, питання використання природних ресурсів і впливу на навколишнє середовище. Коротка природнокліматична характеристика району розташування підприємства включає : . характеристику кліматичних умов; . характеристику стану повітряного басейну, включаючи фонові концентрації в атмосфері; . характеристику джерел водозабору і приймачів стічних вод, фоновий хімічний склад вод водяних об'єктів. Природнокліматична характеристика складається на основі даних Державних кадастрів і щорічників якості атмосферного повітря і поверхневих вод суші, а також базової інформації про відповідну біогеохімічну провінцію. Коротку характеристику виробництва, відомості про продукцію ілюструють балансовою схемою матеріальних потоків, що дозволяє оцінити потенційні джерела втрат, неповного використання сировини і забруднення навколишнього середовища.

скачать реферат Управление природопользованием

У системі управління природоохоронною діяльністю підприємства можна виділити планування, експлуатацію очисних споруд (включаючи технологічний процес) і контроль за викидами в навколишнє середовище. Проектування і планування дають змогу розробити комплекс необхідних заходів по охороні навколишнього середовища, їх виконання, серед яких нові удосконалені технологічні процеси, роботи, очисні споруди, що знижують або виключають шкідливий вплив на навколишнє середовище. Управлінські функції в області природоохоронної діяльності підприємства повинні сприяти вдосконаленню технології виробництва, ремонтно- експлуатаційних робіт, безаварійної роботи устаткування, виконання планово- попереджувального і поточного ремонту. Контроль включає в себе аналіз технології, лабораторний аналіз, контрольні пости, визначення концентрації шкідливих виділень, інформування керівництва про стан навколишнього середовища на підприємстві, дотримання законодавства в цій області.5. СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОГО АПАРАТУ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ Усі ланки народногосподарської середовищезахисної системи становлять єдине ціле і доповнюють одна одну.

Вспышка для селфи, черная, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 500 мл.
Заварочный чайник Mayer & Boch с металлическим фильтром изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла. Крышка и ручка из пластика,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Детский велосипед "Jaguar" трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
скачать реферат Права людини

Україна визначила даний принцип як право екологічно безпечного навколишнього середовища. “Конституційне право громадян України на екологічно безпечне для життя та здоров'я навколишнє середовище реалізується через інші суб'єктивні права громадян, окремі права на отримання повної та достовірної інформації про стан навколишнього середовища та його вплив на здоров'я людей; участь в обговоренні проектів законодавчих актів, матеріалів з питань розміщення, будівництва та реконструкції об'єктів, що можуть негативно впливати на стан довкілля, та на внесення пропозицій у державні та інші органи з цих питань; участь у проведенні громадської екологічної експертизи; подання до суду позовів до державних органів, установ, організацій та громадян з метою відшкодування збитків, заподіяних їх здоров'ю та майну внаслідок негативного впливу на навколишнє середовище тощо; здійснення контролю органами спеціальної компетенції (органами Мінекобезпеки) та прокурорського нагляду за дотриманням законодавства про охорону навколишнього середовища”. “Але порушені права громадян в галузі охорони навколишнього середовища мають бути відновлені, а їх захист здійснюваться в судовому порядку.” Важливим видом конституційних прав і свобод людини і громадянина в системі прав і свобод є культурні (духовні) права і свободи.

скачать реферат Технологія виробництва пива на прикладі заводу Оболонь

Можливі вдосконалення реалізуються з використанням найбільш досконалих технологій, беручи до уваги екологічні аспекти. 2. Використання найсучаснішого обладнання дозволяє мінімізувати шкідливі викиди в навколишнє природне середовище. 3. Впливи на навколишнє середовище, які спричинені впровадженням нових видів діяльності, продуктів та процесів, завжди оцінюються наперед та зводяться до мінімуму. 4. Планування використання тари та упаковки ґрунтується на принципі зменшення утворення відходів. Програма компанії передбачає впровадження пакувальних матеріалів, які піддаються переробці. 5. Ефективна корпоративна охорона навколишнього середовища може здійснюватися лише за умови активної участі всіх працівників підприємства. Виховання екологічної свідомості шляхом забезпечення довідкової інформації, інструкціями та навчальними матеріалами. 6. Підбір технологічного обладнання та складання апаратурно-технологічних схем. Пластинчаста охолоджувальна установка Бродильна установка Танк для головно зброджування пива Бродильний апарат для прискореного виробництва пива Циліндроконічний бродильний апарат 5.

скачать реферат Екологічна безпека виробничих процесів технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарських машин

Викиди шкідливих речовин від підприємств автомобільного транспорту надають дію на всі підсистеми навколишнього середовища, включаючи атмосферу, гідросферу, ґрунт, літосферу, флору і фауну, техносферу і ноосферу. Враховуючи важливість екологічних проблем, що стоять перед суспільством, необхідно розглянути основні вимоги, що пред'являються контролюючими органами до підприємств і виробничих процесів автомобільного транспорту. 1. Основні екологічні терміни і визначення Забруднююча атмосферу речовина — домішки в атмосфері, які можуть зробити несприятливий вплив на здоров'я людей і (або) на оточуючу середовище. Джерело забруднення атмосфери — об'єкт, що поширює забруднюючі атмосферу речовини. Гранично допустима концентрація (ПДК) — забруднюючої речовини в атмосферному повітрі — максимальна концентрація домішки в атмосфері, яка при періодичній дії або впродовж всього життя людини не надає на нього шкідливої дії, включаючи віддалені наслідки, і на оточуючу середовище в цілому. Максимальна разова гранично допустима концентрація (ПДКмр) — максимальна 20-30-хвилинна концентрація, при дії якій у людини не виникають рефлекторні реакції (затримка дихання, зміна біопотенціалів кори головного мозку, відчуття запаху, роздратування слизистих і т.п.), а при регламентованій частоті повторних дій (не менше 99 % проб) не розвиваються підгострі ефекти неспецифічного і специфічного характеру (збільшення обертається по медичну допомогу з приводу загострення захворювань легких, серця і т.п.). Гранично допустима середньодобова концентрація (ПДКсс) — концентрація забруднювача в повітрі, не надаюча на людину прямої або непрямої дії при цілодобовому вдиханні. Інвентаризація викидів — систематизація відомостей про розподіл джерел забруднення атмосфери на певній території, кількості і складі викидів.

скачать реферат Атомна енергетика України і РПС

Досягнення максимальної економічної вигоди Оскільки витрати на паливо щодо низькі, для загальної економічної життєздатності ядерної енергії дуже важливо скорочення сумарних витрат за рахунок зниження витрат на розробку, вибір площадки, спорудження, експлуатацію і початкове фінансування. Усунення непевностей і мінливості вимог ліцензування, особливо перед запровадженням в експлуатацію, дозволило б здійснити більш прогнозовані стратегії капіталовкладень і фінансові стратегії. 3. Досягнення максимальної екологічної вигоди Хоча ядерна енергія з погляду обсягів споживаного палива, викидів і відходів , що утворяться , має явні переваги в порівнянні з теперішніми системами, що використовують копальневі види палива, подальші заходи для зм'якшення відповідних екологічних проблем можуть зробити значний вплив на відношення громадськості. Порівняльні дані по паливу й відходам (тонн у рік для електростанції потужністю 1000 МВт) Атомна станція: паливо : 27 (160 т. природного урану в рік) Відходи : 27 високоактивні 310 середньоактивні 460 низькоактивні  Станція на розі: паливо: 2,600,000 Відходи: 6,000,000 CO2 44,000 SO2 22,000 O 320,000 приски (включаючи 400 т. важких токсичних металів) Оскільки загальний вплив ядерного паливного циклу на здоров'я людей і навколишнього середовища є невелика, увага буде спрямована на поліпшені методи в області радіоактивних відходів.

телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.