телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсе для ремонта, строительства. Инструменты -30% Рыбалка -30% Одежда и обувь -30%

cтраница: 12345..

все разделыраздел:Иностранные языки

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

Вавілонське царство Вавілонське царство

У його руках знаходилося близько 30-50 відсотків усіх земель. Ці землі він іноді здавав в оренду. Волю царя і виконання царських законів виконував царський суд. Фінансово-податкове відомство займалося збором податків, що бралися сріблом і натурою з врожаю, худоби, продуктів ремесла. Царська влада спиралася на армію, що формувалася з загонів важко- і легкоозброєних воїнів - редум і баирум. Воїни одержували за службу земельні наділи, іноді із садом, будинком, худобою. За це воїн повинний був справно нести службу. Величезний бюрократичний апарат, що контролював цар, виконував воля царя на місцях. При цьому царські чиновники - шакканакку вступали в тісний контакт із представниками місцевої адміністрації: общинними радами і старостами громад - рабіанум. Головним богом Вавілонського царства став бог міста Вавилона - Мардук, що став вважатися верховним богом, творцем людей і тварин. Загострення внутрішніх протиріч, масове розорення селян, воїнів, зовнішньополітичних труднощів стали позначатися вже в правління сина Хаммурапі - Самсу-илуни (1749-1712 р. до н.е.). На півдні вавілонян тіснять еламіти, що захоплюють шумерські міста.

Мова і мислення Мова і мислення

Подібна думка висловлена Альбертом Ейнштейном: «Слова або мова, як вони пи­шуться або вимовляються, не відіграють жодної ролі в моєму механізмі мислення. Психічні реальності, які служать елементами мислення, — це деякі знаки або більш чи менш ясні образи, що можуть бути за бажан­ням відтворені й скомбіновані. Вищезгадані елементи в цьому випадку носять зоровий і мускульний харак­тер. Звичайні й загальноприйняті слова дуже важко підбираються лише на наступній стадії, коли згадана асоціативна гра достатньо відстоялась і може бути від­твореною за бажанням» . Ототожнювали мову і мислення німецькі лінгвісти Вільгельм фон Гумбольдт і Макс Мюллер. На думку Мюллера, мова і мислення — «лише дві назви однієї й тієї ж речі». До тієї групи належать і вчені, які розгля­дають мову як форму мислення (А. Шлейхер, Е. Бенве-ніст), бо форма і зміст завжди стосуються одного й того самого явища. У наш час обидві крайні тенденції продовжують існувати в різних варіантах. Так, зокрема, різні відно­шення до мислення і його зв'язку з мовою лежать в основі двох різних напрямів — менталістичного, в якому чітко виявляється прагнення до ототожнення мови і мислення, приписування мові тієї ролі в психіці людини, яка належить мисленню, і механістичного (біхевіористського), який відриває мову від мислення, розглядає мислення як щось позамовне (екстралінг-вальне) і вилучає його з теорії мови, оголошуючи мислення фікцією (див.: ). Однак переважна більшість мовознавців і філосо­фів не сумнівається в наявності зв'язку між мовою і мисленням.

Порівняльні конструкції у творах В. Симоненка Порівняльні конструкції у творах В. Симоненка

Львів Львів

Львів практично зберіг забудови усіх історичних періодів.Ніде більше в Україні не було ні таких величних готичних і ренесансних  кам’яниць,ні таких ренесансних і барокових храмів. Протягом сторіччя Львів був одним з найбільших за кількістю населення містом України,осередком ремесел,промислів,і,звичайно, центром культури. В середині 13 століття на місці давнього поселення на Замковій горі Галицько-Волинський князь Данило Галицький заснував місто,назвавши його Львовом.Тогочасний Львів складався із двох частин: на горі – укріплений замок(“град”),а в низу – торгово - ремісниче місто(“посад”). Поступово місто розбудувалось і в 1272 р. стало столицею Галицько-Волинської держави. На південь від найдавнішої частини міста виростає новий район – Середмістя,який згодом став центром середньовічного Львова.Нове місто було оточене мурами. Більшість пам’яток архітектури середньовічного Львова до наших років не дійшли,їх поглинуло полум’я  пожеж 1381 і 1527 рр.Так,від пожежі 1527 року повністю згоріло готичне місто. Приблизно в 1360 році поряд з площею Ринок закладено Кафедральний (Латинський) собор за планом архітектора Петра Штехера.Будівництво собору розтягнулося на довгий час,і лише в 1479-1481роках його закінчили вроцлавські архітектори Йоахім Гром і Амбросій Робіш.

Английский язык Английский язык

В именном склонении имелось не менее 25 форм множественного числа с перегласовкой, из которых до наших дней дошли только семь: fee 'ноги', geese 'гуси', ee h 'зубы', me 'мужчины', wome 'женщины', lice 'вши' и mice 'мыши'. Было распространено так называемое «слабое склонение» (с основой множ. числа на - ), подобно современным английским словам bre hre 'братия', childre 'дети' и oxe 'волы'. Еще более широкое распространение такое слабое множественное число получило в южном диалекте среднеанглийского языка, где были вполне обычны формы типа ree вместо rees 'деревья' и даже house вместо houses 'дома'. Если бы основой литературного английского языка стал этот диалект, а не восточно-центральный (т.е. лондонский), то формы на -e могли бы быть сегодня регулярными формами множественного числа. Однако в действительности одержали верх наиболее употребительные в древнеанглийском формы сильного склонения мужского рода на -s типа s a – s a as 'камень – камни' (ср. совр. англ. s o e – s o es). В то время как имя существительное склонялось по «слабому» или «сильному» образцу в зависимости от типа своей исконной основы, имя прилагательное могло выступать в обеих формах – сильной и слабой – в зависимости от своей функции и позиции во фразе (как в современном немецком языке); слабые формы, весьма частые еще у Чосера, после 15 в., за редким исключением, не сохранились.

3 биографии выдающихся людей на иностранном языке /english/ 3 биографии выдающихся людей на иностранном языке /english/


Билеты по английскому для юристов Билеты по английскому для юристов


You are old, Father William You are old, Father William

You are old, Father William


A Farewell to Arms A Farewell to Arms

A Farewell to Arms


Стилистика русского языка Стилистика русского языка

Вариант № 2 Задание 1 Прочитайте приведенные отрывки и определите, к каким функциональным стилям они принадлежат. Докажите принадлежность текста к данному стилю (перечислите основные особенности данного стиля примерами из текста). Расставьте знаки препинания. А. Бежать с помощью водки и наркотиков нынче не модно. Зато тысячи парней и девушек вечера, и даже ночи напролет, проводят в обнимку с компьютером. На его экране они видят то, что хотят, а не то, что им навязывает общество в образе телевизора, молочного магазина или родного института. Одна из самых любимых фишек молодежи - хакерство. Можно забраться в Интернет и скачивать оттуда рефераты, курсовики, дипломные работы. Час работы в Интернете стоит от доллара до пяти, зато сколько кайфа! И еще. В мире компьютерных грез никто не задает вопросов типа: «А какая идея тебе близка?» 1. Стиль текста – публицистический. 2. Сфера применения – средства массовой информации. 3. Жанр - статья. 4. Цель – информационное воздействие. 4. Лексика: а) общеупотребительные слова: не модно, тысячи парней и девушек, вечера, ночи, с компьютером, на экране, видят, хотят, и т.д; б) разговорные слова: водки, нынче, напролет, в обнимку; в) жаргонизмы: фишка «что-либо особенное, характерное для чего-кого-нибудь», кайф «удовольствие, наслаждение, приятные эмоции», хакерство «получение доступа к секретной информации», скачивать «копировать что-либо», курсовик «курсовая работа»; г) изобразительно-выразительные средства: эпитеты родного института, любимых фишек; метафора забраться в Интернет; перифраза компьютерные грёзы; олицетворение проводят в обнимку с компьютером.

Типы модификации эмотивных фразеологизмов в художественном тексте Типы модификации эмотивных фразеологизмов в художественном тексте

Рассмотрим эти преобразования на материале художественных текстов. Фонетические модификации Вариативность компонентов на фонетической основе не связана с семантикой ЭФЕ, а отражает особенности произношения персонажей или рассказчика (разговорное, просторечное, диалектное произношение, иностранный акцент и т.п.): А шчоб вас язвило, мало вам мученья, ишшо и от табаку и по табаку мучаетесь (Астафьев, Прокляты и убиты, т. 2, 240). И все бедствия, все горе горькое нашей семьи тогда я и узнал, и отчего капитан наш, командир батареи, горюнился и зубами скрыпел, известно мне сделалось только теперь (Астафьев, Повести, 575). Вечером поздно явился один из братов и, тыча в меня пальцем, захлебываясь смехом, сообщил публике: – Он! он он руку Аньке цюлував Сначала качнулась и грохнула наша палата, потом перекатилось по всему госпиталю: «Го-о-о-о, г-о-о-о-о-го-го-о-о!», «Ой, мамочка ридна!» «Ой, нэ можу!» (Астафьев, Повести, 321). Словообразовательные модификации Словообразовательные модификации аналогичны языковым словообразовательным вариантам: сердечко ёкнуло, мотать (помотать) душу, травить (растравлять) сердце и др.

Italy, the late Gothic Italy, the late Gothic

Italy, the late Gothic


Londan underground Londan underground

Londan underground


Terrorism in Europe Terrorism in Europe

Terrorism in Europe


Синтаксические функции герундия в испанском языке. Проблема атрибутивного герундия Синтаксические функции герундия в испанском языке. Проблема атрибутивного герундия


Особенности перевода юридических текстов Особенности перевода юридических текстов


Діалектизми у творі Марії Матіос "Солодка Даруся" Діалектизми у творі Марії Матіос "Солодка Даруся"

English Predicate and its Translation Properties into Uzbek English Predicate and its Translation Properties into Uzbek

English Predicate and its Translation Properties into Uzbek


What I dislike in my school What I dislike in my school

What I dislike in my school


Вордлисты из учебника "Oxford Intermediate English Course" Вордлисты из учебника "Oxford Intermediate English Course"

Poland and Hungary are in Transition Poland and Hungary are in Transition

Poland and Hungary are in Transition


Rechtsmittel Rechtsmittel

Rechtsmittel


Влада і право Влада і право

На деятельность в определенной сфере государственной и общественной жизни и т.п. Во всех этих случаях речь идет о праве в субъективном смысле, т.е. о праве. Принадлежащему отдельному лицу – субъекту права; термин «право» используется для обозначения системы всех правовых явлений, включая естественное право. Право в объективном и субъективном смысле. Здесь его синонимом выступает термин «правовая система». Например, существуют такие правовые системы, как англосаксонское право, романо0германское право, национальные правовые системы и т.д. В каком смысле употребляется термин «право» в каждом случае следует решать, исходя из контекста. Что обычно не вызывает затруднений. Право классифицируется на естественное и позитивное. Под естественным правом понимается совокупность прав и обязанностей, вытекающих из самой природы человекакак разумного социального существа, т.е. те права и обязанности, которые стали справедливыми нормами поведения людей в обществе. Позитивное право представляет собой систему норм, содержащие определенные права и обязанности, исходящих от государства и общества, выраженных (закрепленных) в нормативно-правовых документах (законах, судебных прецедентах, актах исполнительной власти).

Дієслово як центральна частина мови Дієслово як центральна частина мови


cтраница: 12345..

Набор детской мебели "Растем вместе" (цвет: орех).
Качественная детская мебель всегда отличается от взрослой, так как производится с учетом строения тела малыша и того, что он быстро
4541 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мисок Mayer & Boch "Земляника".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы
Дневник школьный "Наушники на мятном".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
349 руб
Раздел: Для младших классов
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.