телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАТовары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Товары для детей -30% Бытовая техника -30%

cтраница: 12345..

все разделыраздел:Иностранные языки

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

Typical student Typical student

Typical student


Painting in our Life Painting in our Life

Painting in our Life


Ґрунти України Ґрунти України

Утворення гумусу здійснюється під впливом мікроорганізмів з рослинних і тваринних решток. До складу ґрунтів входить 45 різних елементів, але найпоширенішими є вуглець, кисень, водень, азот, кремній, алюміній, залізо, кальцій, натрій, сірка, фосфор, титан і марганець. Найчастіше рослини зазнають нестачі азоту, фосфору, калію. Значна частина мінеральних речовин міститься в ґрунті у формі мінеральних сполук. Більшість поживних речовин засвоюються рослинами з ґрунтового розчину, який утворюється водою, що, проникаючи у грунт, вилучає з нього розчинні речовини. Зональне розміщення ґрунтотворних факторів, насамперед клімату і рослинності, зумовлює і зональність ґрунтів, яка полягає в тому, що кожній географічній зоні відповідають властиві їм зональні типи ґрунтів. У зоні Полісся переважають дерново-підзолисті ґрунти. Тут випадає значна кількість атмосферних опадів, які більш-менш рівномірно розподіляються за порами року, не дуже високі літні температури, тому й невелике випаровування. Дерново-підзолисті ґрунти під лісовою рослинністю весь час вологі і систематично промиваються атмосферними опадами, внаслідок чого з активного шару ґрунту в нижні горизонти вимиваються поживні речовини.

Переводческие трансформации. Опыт собственного перевода стихотворений английских авторов Переводческие трансформации. Опыт собственного перевода стихотворений английских авторов

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 4 c углубленным изучением отдельных предметов Секция: Язык. Речь. Текст. Опыт собственного перевода английских стихотворений. Переводческие трансформации. Исполнитель: Красикова Дарья, ученица 9 Б Руководитель: Ветрова О.А., учитель русского языка, литературы и английского языка г. Екатеринбург. 2010 г. Содержание Введение Глава 1. Переводоведение как научная дисциплина. Виды перевода Глава 2. Основные виды переводческих трансформаций (приемов) Глава 3. Опыт перевода стихотворений различных английских авторов, анализ этапов работы над переводами и использованных приемов перевода 3.1 Работа над переводом «Moder Beau y» Артура Саймонса 3.2 Анализ переводческих трансформаций, использованных в стихотворении « Красота» 3.3 Работа над переводом « he Moo » Уильяма Давиеса 3.4 Анализ переводческих трансформаций, использованных в стихотворении « Луна» 3.4 Работа над переводом «Adieu, Farewell Ear h's Bliss» Томаса Нэша 3.5 Анализ переводческих трансформаций, использованных в стихотворении «Adieu, Farewell Ear h's Bliss» 3.6 Работа над переводом «So we Грамматические замены ( hough he hear s ill be as lovi g, A d he moo s ill be as brigh - Мы восклицаем: «Ради Бога, Луна, не прекращай светить!»).

Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему

Місце фонетики та орфоепії в національно-мовному просторі особистості. З історії української фонетики. Знать од Бога І голос той, і ті слова. Т. Шевченко Не кожний написаний текст добре сприймається, коли його озвучують, і, навпаки, є чимало прикладів, коли навіть блискучі усні виступи у надрукованому вигляді втрачають свою привабливість. Від чого це залежить: від голосу, інотації, правильного наголошування слів? У чому секрет ефективного усного мовлення? Обговоріть цю проблему у класі. Завдання додому. Напишіть твір-мініатюру «Живе слово» за поданим початком. У дитинстві нас дуже вабило заглянути до старої скрині, де зберігались давні речі, такі несхожі на ті, що оточували нас. Вони були з іншого світу, мали свою біографію.

Жизнь и научная деятельность Ивана Александровича Бодуэна Де Куртенэ Жизнь и научная деятельность Ивана Александровича Бодуэна Де Куртенэ

Реферат по русскому языку на тему: Русский лингвист Иван Александрович Бодуэн Де Куртене.С. Корсаково 2010 год СодержаниеВступление 1. Московская лингвистическая школа 2. Иван Александрович Бодуэн Де Куртене (Ян Игнаций) (1845-1929) 2.1 Биография 2.2 Научная деятельность Вывод Использованная литература ВступлениеЯЗЫКОЗНАНИЕ (лингвистика) - наука о естественном человеческом языке и вообще обо всех языках мира как индивидуальных его представителях, общих законах строения и функционирования человеческого языка. Различают наиболее общие и частные разделы языкознания. Общий, один из крупных разделов языкознания, занимается свойствами, присущими любому языку, и отличается от частных языковедческих дисциплин, которые выделяются в языкознании по своему предмету - либо по отдельному языку (русистика), либо по группе родственных языков (романистика). Научное языкознание зародилось в начале 19 века в форме общего и сравнительно-исторического языкознания. Основные направления в истории языкознания: логическое, психологическое, младограмматическое, социологическое и структурная лингвистика.

Аustrаliаn Lаbor Pаrty Аustrаliаn Lаbor Pаrty

Граматичні категорії при перекладі Граматичні категорії при перекладі

Таким чином, при перекладі цього речення довелося вдатися як до граматичних, так і до лексичних трансформацій. Як відомо, англійська мова є мовою аналітичною і тому відносини між словами виражаються в ній, в основному, порядком слів, тобто синтаксичними засобами, а морфологічний початок грає в ньому підпорядковану роль. Такий пріоритет синтаксису виявляється в цілому ряді явищ, що не завжди мають свої відповідності в російській мові і тому викликаючи різні трансформації при перекладі. Тут можна вказати на відомі особливості в розташуванні синтаксичних одиниць в англійській мові, наприклад: об'єднання однорідних членів, логічно несумісних; своєрідне вживання вступних пропозицій, що розривають логічний хід; особливості у виражені підметом головного і підрядного речення і т. п. he Jus ice Par y i urkey has ake par i a coali io , a d o a o her occasio i s leader has bee asked – bu failed– o form a gover me . (« he imes») Партія справедливості в Туреччині один раз брала участь у коаліційному уряді, а в інший раз лідеру партії було запропоновано сформувати уряд, але це йому не вдалося.

Темы по английскому языку (English topics) Темы по английскому языку (English topics)


J. B. Priestley J. B. Priestley

J. B. Priestley


Проблемы переводов поэтических текстов Проблемы переводов поэтических текстов

Для достижения цели данной работы были поставлены следующие задачи: Рассмотреть понятие поэтического текста и его особенности Рассмотреть Основные трудности при переводе Рассмотреть понятие многозначность Рассмотреть лексический аспект в поэтическом тексте на примере текстов Тютчева Рассмотреть перевод поэтического текста с точки зрения многозначности Произвести анализ переводов, выбранных для данного исследования. Материалом исследования послужила поэзия Ф.И. Тютчева и её перевод Структура и объем исследования. Работа состоит из введения, трёх глав, заключения и библиографии. Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формулируется цель и задачи исследования. В первой главе . М., 1975 Bybee J. L. Perki s. R. Pagliuca W. he evolu io of grammar: e se, aspec a d modali y i he la guages of he world. Chicago. 1994. Empso . W. . Y. 1963 www.krugosve .ru

Топики по английскому языку за 11 класс Топики по английскому языку за 11 класс


Essay on the article "Tobacco and Tolerance: Blowing smoke" (о вреде курения) Essay on the article "Tobacco and Tolerance: Blowing smoke" (о вреде курения)

A o Ma yukhi , ICEF, group 3, E glish group 1, Eco omics eacher Yulia Schve s. Международный институт экономики и финансов,1 курс, Высшая Школа Экономики. o he ar icle

Seasons Seasons

Seasons


Moscow Moscow

Moscow


Языковые изменения конца 20-го века Языковые изменения конца 20-го века

Языковые изменения конца 20 века.Характернейшая особенность текстов конца XX в. – интертекстуальность (мозаичность, цитатность). Это явление распространяется и на обычный повседневный язык, и на язык массовой коммуникации, и на тексты художественной литературы. Цитаты – это дословные выдержки из какого-либо произведения. Устойчивые выражения типа пословиц и поговорок, не составляющие часть какого-либо произведения, а также клишированные фразы иного характера не являются цитатами. Для их названия я применяю термин инкрустация. Цитирование и включение инкрустаций – высокохарактерная черта современного функционирования языка. Обычно цитаты и инкрустации вводятся в текст без всяких отсылок. Адресат должен уметь их вычленить, понять их происхождение, их первоначальный смысл и тот смысл, который они получают в новом окружении. Для современного языка характерно два способа применения цитат и инкрустаций: дословное использование, при этом само включение чужеродной единицы выступает как средство экспрессии; изменение формы устойчивого выражения или слова, так что трансформация формы служит рождению нового содержания.

Malevich, Kasimir: Suprematist Compositions Malevich, Kasimir: Suprematist Compositions

Malevich, Kasimir: Suprematist Compositions


Choosing a career (на английском языке) Choosing a career (на английском языке)


Marc Shagall Marc Shagall

Marc Shagall


Окказиональная лексика в произведениях В. Хлебникова Окказиональная лексика в произведениях В. Хлебникова

Хлебникова с целью нахождения новых словообразований. Подводя итоги исследования, могу сказать, что окказиональное словообразование обладает неоспоримой пальмой первенства в творчестве данного автора. Потенциальных словообразований в текстах встречается тоже очень много, но все же меньше, чем окказионализмов. Адекватной оценке произведений В. Хлебникова помогла теоретическая база знаний о словообразовании, основанная на работах Земской Е.З. С помощью них мы дали определение термину «окказионализм», научились разграничивать окказиональное словообразование и потенциальное, узнали, какие бывают модели и способы словообразования. Все это в практической части работы помогло понять, какие способы словообразования предпочитает использовать автор. Определить, почему были избранны именно эти способы, очень трудно. Это связанно с личным восприятием мира В. Хлебниковым. Его тексты изобилуют словообразовательными, фонетическими новообразованиями. Зачастую невозможно определить значение какого-либо из новообразований, не обратившись к исследовательским работам, изучающим творчество Хлебникова.

Семиотические аспекты политического дискурса Семиотические аспекты политического дискурса

В исследование включалась платная реклама партий-лидеров в форме телевизионных роликов, выходившая в эфир на центральных каналах телевидения – ОРТ, РТР, НТВ в период с 19 ноября по 18 декабря 1999 года. Это такие партии, как «Единство», ЛДПР, НДР, ОВР, СПС, «Яблоко». Анализировались их рекламные ролики продолжительностью от 10 до 90 секунд, обладающие определенным сюжетом, динамической организацией повествования. Известно, что сегодня телевидение – самый мощный и массовый информационный канал, а значит, и канал политической коммуникации. Это подтверждают данные всероссийского опроса РОМИР в октябре 1999 года, согласно которому большинство российских граждан ведущую роль в получении информации о российских политиках отводят телевидению (94,5%). Значение других источников оказывается существенно меньшим: 38% респондентов узнают о политике из радиопередач; 34,9% - из газет и журналов; 0,9% - из листовок, брошюр, плакатов; 0,2% - из Интернет. Естественно, что через телевидение в предвыборный период и проходит основной поток политической рекламы. В соответствии с целью нашего исследования мы поставили следующие задачи: на основании изучения литературы, посвященной проблеме политического дискурса, определить состояние вопроса на современном этапе; применить методологию семиотического анализа к содержанию платной телевизионной рекламы партий и общественно-политических движений в форме роликов, демонстрировавшихся во время предвыборной кампании в Государственную Думу РФ 1999 года; с помощью методологии семиотического анализа: выявить знаковую структуру политической телевизионной рекламы; выявить типологию знаков рекламного сообщения; проанализировать и классифицировать знаковые средства, используемые в рекламном политическом дискурсе; провести динамический анализ последовательности знаков рекламного сообщения.

Структура, основні поняття і закони екології Структура, основні поняття і закони екології

Контрольна робота №1 Планета Земля – унікальне утворення у всесвіті. Будова оболонок Землі – літосфери, атмосфери, гідросфери. Сучасні уявлення про біосферу та її межі. Планета Земля – унікальне утворення у всесвіті Космонавт Юрій Гагарін, що першим із людей побачив рідну планету з висоти космічної орбіти, не міг стримати свого захвату, вигукнувши: «Яка прекрасна наша Земля!» Окутана тонким блакитним серпанком атмосфери, як коштовний діамант, сяє вона на фоні чорного вакууму Космосу. Ось там, біля полюсу, видно білі крижані поля, ось за ілюмінатором космічного корабля пропливають вершини Гімалаїв, потім потяглись нескінченні океанічні простори, вкриті білими спіралями циклонів. Ось корабель перетнув межу дня і ночі — термінатор — і все вкрила оксамитова чорнота. Та за хвилину очі пілота призвичаїлись до темряви, і він бачить далеко внизу палахкотіння тропічної грози, а потім, як жар перегорілого багаття, скупчення вогнів великого міста. І знову корабель наближається до термінатора, спалахує райдужна смуга атмосфери, з-за Землі виринає кошлате сліпуче Сонце.

Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА ТА ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ СЛОВНИК ІНШОМОВНИХ СЛІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ПОЛТАВА 2003 Словник іншомовних слів для студентів економічного факультету / Укл. Ю.О. Єщенко Відп. за вип. – канд.іст.наук, доцент Н.К.Кочерга Полтава: ПНТУ, 2003 – 33 с. Затверджено радою університету Протокол № 4 від 29.12.2002 р. Науковий редактор Н.В.Жигилій Коректор - ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! Якщо ви хочете знати зміст слів іншомовного походження із обраного фаху – цей словник для вас. Підготовлений викладачами кафедри українознавства та гуманітарної підготовки спільно із студентами, словник допоможе вам при вивченні багатьох дисциплін економічного профілю – обліку і аудиту, менеджменту, фінансів і кредиту та ін. Укладачі словника ставили своїм завданням відокремити із величезної кількості слів іншомовного походження терміносистеми економічного змісту, дати можливість студентам-економістам працювати з ними під час занять із – правознавець) – постійний консультант з правових питань в установах, на підприємствах, в організаціях.

Navruz - A Celebration of Life. Public holidays in Uzbekistan Navruz - A Celebration of Life. Public holidays in Uzbekistan

Navruz - A Celebration of Life. Public holidays in Uzbekistan


cтраница: 12345..

Поильник-непроливайка "Малыши и малышки", со сменным носиком (с 4 месяцев), 150 мл.
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки" идеально подойдет в качестве первого поильника для Вашего Малыша. Силиконовый носик
393 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 50х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 50х70 см.
321 руб
Раздел: Прочее
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: зеленый).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.