телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАБытовая техника -30% Электроника, оргтехника -30% Красота и здоровье -30%

Акціонерний капітал та дивіденти

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Статистика фінансів

Адже вона не являє собою показник вартості капіталу, який, як уже зазначалося, і є тим рівнем дохідності, на який погоджується інвестор, купуючи цінні папери, оскільки стосується лише частини капіталу. Пригадаємо, що капітал фірми включає: Позичений позичені кошти (у тому числі під капітал облігації з фіксованим процентом); привілейовані акції; Власний 3) залучені кошти (акціонерний капітал тал); 4) нерозподілений прибуток за звітний період. Зрозуміло, що необхідний рівень дохідності для кожної частини капіталу буде різний, а тому і вартість капіталу являтиме собою осереднений показник. Розглянемо розрахунок і зміну вартості капіталу докладніше на умовному прикладі. Для позиченого капіталу необхідний рівень дохідності відомий позичальнику наперед і записаний на самому цінному папері. Для нашого прикладу це 6% за облігаціями і 10,3% за привілейованими акціями. Для простих акцій фірми це ставка R, яка в нашому прикладі, за розрахунками методом МОКА, дорівнює 13,4%. Той самий рівень дохідності керівництво фірми має гарантувати і щодо нерозподіленої частини прибутку. Адже інакше акціонери вимагатимуть отримати його весь за дивідендами на акції, щоб уже самим шукати шляхи використання цих грошей з не меншою віддачею, ніж за акціями фірми. 372 Капітал фірми розподілений так: • позичені кошти — 754 млн грн., або 45%; • привілейовані акції — 40 млн грн., або 2%; • власний капітал — 896 млн грн., або 53%. Виходячи з цього обчислюємо таку середньозважену вартість капіталу: Це і є той рівень дисконтної ставки, який бажано використовувати при розрахунках реальної ціни акцій.

Грошовий потік - використання для оцінки проектних рішень

За даними звітності про доходи, дивіденди, виплачені акціонерам, дорівнюють 103 грн. Для того, щоб дізнатися, скільки нових акцій у чистому вигляді було придбано, треба розглянути загальний акціонерний капітал і додаткові кошти, сплачені на користь фірми. Ця стаття показує, скільки акціонерного капіталу компанія продала. Протягом року цей рахунок зріс на 40 грн., тобто отримано 40 грн. від продажу чистих нових акцій. Грошовий потік акціонерам підприємства ЛОД за 2004 рік дорівнює 63 грн.: виплачені дивіденди103 мінус придбані чисті нові акції40 грошовий потік акціонерам63 І останнє, що треба зробити, це перевірити, що цифра грошового потоку з активів співпадає з сумою грошового потоку кредиторам та акціонерам. Як було розраховано вище, грошовий потік з активів становив 87 грн., грошовий потік кредиторам та акціонерам становить 24 63 = 87 грн. На рис.1 подається підсумок двох методів розрахунку грошового потоку. Рис. 1. Розрахунок грошового потоку 1.2 Проектний грошовий потік та його розрахунокРезультатом впровадження проекту є зміна загальних грошових потоків фірми сьогодні та в майбутньому.

Зміст і еволюція поняття мотивації

Суть процесу контролю виражають такі його характеристики: організаційна, змістовно-технічна і узагальнюючо-коригуюча. Організаційна характеристика включає в себе вибір об'єкта контролю, організаційно-методичну підготовку і відповідає на запитання: хто і в якому порядку здійснює контроль? Змістовно-технологічна характеристика — це розробка плану і вибір методу вивчення контрольованого об'єкта. Вонаї відповідає на запитання: що робиться у процесі контролю і як робиться? Узагальнюючо-коригуюча характеристика включає узагальнення, а при необхідності — обговорення в колективі результатів контролю, розробку рішень і оцінку їх виконання. Тобто ця характеристика повинна дати відповідь на питання: як реалізуються результати контролю? Для оцінки стану справ, виявлення тенденцій і можливих відхилень від плану чи розробленої програми діяльності використовується певна кількість показників. У зв'язку з переходом економіки України до ринкових відносин виникає потреба використовувати в процесі контролю нові відносні, вартісні і натуральні показники, що характеризують розвиток підприємств (фірм) і перспективи розширення їх діяльності: прибутковість з точки зору власників акціонерного капіталу, об'єм продажу, сума активів, об'єм інвестованого і акціонерного капіталу, прибутковість акцій, кількість сегментів ринку, доля ринку, конкурентні позиції і перспективи, зміцнення ринкових позицій, впровадження нової продукції, мінімізація фінансового ризику, ріст суми дивідендів, ліквідність підприємства, соціально-психологічний клімат в трудовому колективі тощо.

Розподіл прибутку

В Україні цей тип дивідендної політики декларували деякі новостворені акціонерні товариства, але зростання дивідендних виплат забезпечувалось ними не приростом виробничої діяльності (і, відповідно, приростом суми та рівня прибутку), а приростом акціонерного капіталу (тобто за принципом дії так званої ”фінансової піраміди). Така політика призвела до банкрутства більшості таких акціонерних товариств, а решта їх відмовилася від цього типу дивідендної політики . Для оцінювання ефективності дивідендної політики застосовується коефіцієнт дивідендних виплат, який характеризує частку чистого прибутку підприємства, що спрямована на дивідендні виплати. Розраховується цей показник за такою формулою: де КДВ — коефіцієнт дивідендних виплат, %; ФДВ — сума фонду дивідендних виплат, сформованого в процесі розподілу прибутку за обраним типом дивідендної політики; ЧП — сума чистого прибутку підприємства, отриманого в звітному періоді, який підлягає розподілу. Кошти прибутку, спрямовані на розвиток підприємства в наступному періоді, розподіляються за окремими фондами і напрямками відповідно до умов діяльності і конкретних потреб цього розвитку.

Портфель власних акцій

Кафедра міжнародної економіки РЕФЕРАТ з дисципліни: «Облік зовнішньоекономічної діяльності» ПОРТФЕЛЬ ВЛАСНИХ АКЦІЙ Корпорація може випускати акції для акціонерів, а потім часто знову купувати їх, наприклад, з метою одержання акцій, необхідних для преміювання робітників, збільшення суми прибутку на одну акцію або для того, щоб мати в наявності акції при придбанні інших компаній. Такі акції при утриманні корпорацією-емітентом не мають права голосу, дивідендів та інших акціонерних прав1. Коли корпорація купує власний акціонерний капітал, активи (як правило, гроші) корпорації зменшуються на величину цього капіталу. При реалізації власних акцій виникає протилежний ефект. Придбання власних акцій відображають по дебету рахунка , 2002. Міхалкович АЛ. Бухучет в зарубежных стратах - Мінск: ООО «Мисанта»: ООО «ФУ Аннформ», 2003. Парфенов К.Г. Международные стандарти финансовой отчетности. М.: «Парфенов.ру», 2003 Завгородний В.П. Настольная книга бухгалтера малого бизнеса. - К.: ВиРАР, Дакор, 2000. - 608 с. C.Ф. Голов, В.М. Костюченко. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник. – К.: Лібра, 2001. – 840с. Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку / Пер. З англ. О.Мінін, О.Ткач. – К.: Основи, 1997. – 943с.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Та сторона, где ветер. Крапивин Владислав
В жизни каждого человека случается беда. И порой кажется, что справиться с ней совершенно невозможно. Но несчастье отступает, если рядом
205 руб
Раздел: Современная литература XX-XXI веков
Тайная схватка. Матвеев Герман
В повести "Тарантул" рассказывается, как ленинградские подростки - Миша Алексеев и его приятели - помогли советским
201 руб
Раздел: Проза о войне
Тарантул. Матвеев Герман
В повести "Тарантул" рассказывается, как ленинградские подростки - Миша Алексеев и его приятели - помогли советским
205 руб
Раздел: Проза о войне
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.