телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАОбразование, учебная литература -30% Товары для дачи, сада и огорода -30% Всё для дома -30%

Аудит: конспект лекций

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Облік у закордонних країнах

МІНІСТЕРСТВО УТВОРЕННЯ Й НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Фартушняк Ольга Вікторівна Пасичник Інна Юріївна КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ за курсом «ОБЛІК У ЗАКОРДОННИХ КРАЇНАХ» для студентів спеціальності 7.050106 всіх форм навчання Відповідальний за випуск Маляревский Ю.Д. Харків, ХГЭУ, 2003 УДК 657 Рецензент: начальник кафедри бухгалтерського обліку й аудита НУВД В.А.Лукин Затверджено на засіданні кафедри БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. Протокол № 13 від 20.06.02 О.В. Фартушняк, И. Ю. Пасичник, В.И. Шулік . Облік у закордонних країнах. Конспект лекцій. - Харків: Изд. ХГЭУ, 2003. - 82 с. (Русск. яз.) Конспект лекцій «Облік у закордонних країнах» коротко знайомить читачів з теоретичними основами організації обліку в західних компаніях. Особлива увага приділяється проблемним питанням закордонного обліку з метою адаптації до умов України. Конспект розрахований на студентів всіх рівнів підготовки. © Харківський державний економічний університет © Фартушняк О.В. Пасичник И.Ю. ВВЕДЕННЯ Зміни в політичному й економічному житті країни вимагають нових підходів до керування, пошуку форм, які відповідали б ринковим відносинам.

Техногенные месторождения

(конспект лекций) ОГЛАВЛЕНИЕ 1. Понятие техногенное месторождение (ТМ), особенности и перспективы разработки 2. Способы образования и классификация ТМ 3. Состав и строение ТМ 3.1. ТМ топливно-энергетического комплекса 3.2. ТМ угольной подотрасли 3.3. ТМ цветных и редких металлов 3.4. ТМ черных металлов 4. Методика и техника геолого-экономической оценки ТМ 4.1. Основные этапы исследования ТМ 4.2. Аппаратурно-методическое обеспечение аналитических исследований ТМ 4.3. Метрологическое обеспечение качества полевых и лабораторных анализов состава отложений ТМ 5. Формирование банка данных (БД) и мониторинг ТМ 5.1. Технология формирования банка данных по техногенным месторождениям (БД ТМ) 5.2. Мониторинг ТМ 6. Геоэкологическое картирование и составление эколого-геологических карт (ЭГК) по техногенным месторождениям Использованная литература Перечень вопросов к зачету по всему курсу Практические работы Работа 1 Работа 3 1. Понятие техногенное месторождение (ТМ), особенности и перспективы разработки Техногенные месторождения представляют собой класс месторождений, сформировавшихся в последние столетия в районах горнорудной промышленности (Северо-запад и Юго-восток европейской части Росси, Урал, Юго-восток и Восток азиатской части, Центр Сибири).

Апеляційний процес

Завдання 1. Завдання розраховане на знання процесуальних норм щодо процедури забезпечення позову. Як відомо, забезпечення позову – це сукупність процесуальних дій, які гарантують виконання рішення суду у випадку задоволення позовних вимог. Точне й неухильне дотримання судами України норм чинного законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову є необхідною умовою здійснення завдань цивільного судочинства, які полягають в справедливому, неупередженому та своєчасному розгляді й вирішенні цивільних справ з метою захисту порушених прав, свобод або інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Кому із практикуючих юристів не відомі проблеми, пов язаний зупинрити виконання рішення на строк розгляду відповідної заяви Амурова. Список використаної літератури Цивільно-процесуальний кодекс України. – Х, 2005. Науково практичний коментар до Цивільно-процесуального кодексу України. – К., 2007. Тертишніков В. І. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. – Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2007. – 576 с. Цивільне процесуальне право / Опорний конспект лекцій. – Х., 2005. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – Т. 1. Загальна частина. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 520 с. Кравчук В.М. Стратегія і тактика цивільного процесу. – К.: Атіка, 2005. (Вища освіта ХХІ століття). Цивільний процес. За ред. Штефана М.Й. – К, 2001,

Особенности применения норм гражданского права

Источники экологического права обладают всеми характерными признаками, свойственными источникам права. 12. Что необходимо отражать в протоколе об административном правонарушении? Несмотря на обязательность указания в протоколе об административном правонарушении наряду с другими сведениями, перечисленными в части 2 статьи 28.2 КоАП РФ, конкретной статьи КоАП РФ или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающей административную ответственность за совершенное лицом правонарушение, право окончательной юридической квалификации действий (бездействия) лица КоАП РФ относит к полномочиям судьи. Список литературы Конституция Российской Федерации. М.: Юридическая литература, 1993. Гражданский кодекс Российской Федерации. М.: Юридическая литература, 2004. Гражданское право России. Курс лекций. Часть первая / Под ред. О.Н. Садикова. М.: Юридическая литература, 1996. Гражданское право. Том 1. Учебник / Под ред. Ю.К. Толстого. М.: «Проспект», 1999. Гражданское право. Часть 1. Конспект лекций / Под ред. С.П. Гришаева. М.: Юристъ, 2002. Толкунова В.Н. Трудовое право. Курс лекций. – М.: ТК Велби, 2004.

Политико-правовое учение Ж.Ж. Руссо

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Казахский национальный технический университет имени К.И.Сатпаева Естественно-гуманитарный институт им. Аль-Машани Кафедра общественных дисциплинКурсовая работа на тему: «Политико-правовое учение Ж.Ж. Руссо» № Качество выполнения работ Диапазон оценки Получено % 1 Не выполнено. Отсутствие на занятиях без уважительных причин. 0% 2 Выполнение и активность обучающегося 0-50% 3 Оформление работы. 0-20% 4 Умение пользоваться справочниками, технической литературой, учебно-методическим комплексом дисциплины, конспектами лекции. 0-5% 5 Умение пользоваться техническими средствами 0-5% 6 Защита работы. 0-20% Итого: 100% Проверил: ст. преподаватель: Абдиева Г.И. Выполнил: Студент: Ковбаско Д.В. группа ВПб-06-3р Алматы 2009 План Введение Глава 1 Политико-правовое учение Руссо 1.1 Политический радикализм 1.2 Теория естественного права 1.3 Понятие общественного договора Глава 2 Социально-политическая философия 2.1 Происхождение неравенства 2.2 Религиозное мировоззрение Заключение Список использованных источников ВведениеЭпоху Просвещения в Западной Европе предваряет широко развернувшийся в XVII веке общественный прогресс реальных знаний, необходимых для нужд материального производства, торговли, мореплавания.

страницы 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Администрирование Red Hat Enterprise Linux. Учебный курс. Конспект лекций и практические работы v. 1.10. Войтов Никита Михайлович
Эта книга позволит читателям получить знания и навыки, необходимые для успешного системного и сетевого администрирования операционной
564 руб
Раздел: Unix, Linux, FreeBSD...
Русский балетный театр. Западноевропейский балетный театр. + флеш-карта (+ ). Красовская Вера Михайловна
Преимущества электронного издания по сравнению с обычной бумажной книгой очевидны: возможность выбора читателем удобного для него размера
1546 руб
Раздел: Балет
Программа самовосстановления организма. Хван Юрий
Юрий Енович Хван - выдающийся целитель современности. Его оздоровительная система помогла более чем двум миллионам человек! Древние
41 руб
Раздел: Нетрадиционные и народные практики лечения
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.