телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАВидео, аудио и программное обеспечение -30% Всё для хобби -30% Бытовая техника -30%

Берия

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Підприємництво

Без легалізації такі документи приймаються нотаріусами у тих випадках, коли це передбачено законодавством України, міжнародними договорами, в яких бере участь Україна. Порядок зносин нотаріусів з іноземними органами юстиції визначається законодавством України, міжнародними договорами. Нотаріуси забезпечують докази, необхідні для ведення справ в органах іноземних держав. Дії для забезпечення доказів провадяться відповідно до цивільного процесуального законодавства України. Якщо міжнародним договором встановлено інші правила про нотаріальні дії, ніж ті, що їх містить законодавство України, то при вчиненні нотаріальних дій застосовуються правила міжнародного договору. Якщо міжнародний договір відносить до компетенції нотаріусів вчинення нотаріальної дії, не передбаченої законодавством України, нотаріуси вчиняють цю нотаріальну дію в порядку, встановлюваному Міністерством юстиції України. Органи РАГСу Акти громадянського стану - це засвiдченi державою факти народження, смертi, одруження, розiрвання шлюбу, встановлення батькiвства, перемiни прiзвища, iменi, по батьковi.

Проблема праворозуміння (Проблема правопонимания)

Міра свободи членів класового суспільства не є рівною, а визначається їх належністю до певного класу. Відношенням класів до засобів виробництва визначається міра їх свободи, їх класове право. Зміст цього права складають претензії класу на певну долю матеріальних і духовних благ, які виробляються суспільством, на участь у політичному житті суспільства, в управлінні справами держави і на вільне вираження свого ставлення до соціального ладу, а також самовираження в літературі і інших сферах мистецтва. Отже, в суспільстві, розділеному на класи з їх суперечливими інтересами, не існує єдиної міри свободи, єдиного права. Кожний клас має власне право, яке не тільки відрізняється від права інших класів, але й антагоністичне по відношенню до нього. Колізія прав вирішується тим, що економічно пануючий клас – власник засобів виробництва – бере в свої руки державну владу і проводить своє право у формі законів, надає йому всезагального характеру і вимагає обов’язкового виконання встановлених ним законів від всіх членів суспільства під страхом державного примусу. Ідея багатоаспектного, багатостороннього підходу до права зараз, мабуть, найбільш точно відображає спільні зусилля вчених по його вивченню.

Проблема праворозуміння (Проблема правопонимания)

Велике значення у визначенні поняття права мають також політичні, ідеологічні причини. Але сучасний рівень методології наукового пізнання, розвинутість права в сучасному суспільстві, накопичена правознавством система теоретичних знань свідчить про те, що теорія права вже стоїть на порозі дійсного усвідомлення сутності права і подолання невизначеності у цьому питанні. Деякі вчені вважають, що ця задача буде розв’язана вже наступним поколінням. Заключення Проблема праворозуміння заключається в тому, що досі не виробилося єдине поняття права. Право ніколи не мало єдиного визначення. Різні мислителі висловлювали самі різноманітні думки, відповідаючи на питання “що таке право?” Вчення мислителів мали вплив на формування сучасних правових концепцій. В залежності від того, що розглядається в якості джерела правоутворення, - держава чи природа людини, розрізняють природно-правову і позитивістську теорії права, а від того, що береться за основу права – норма, правосвідомість чи правовідносини – сформувались нормативістська, психологічна і соціологічна теорії права.

Основные правовые нормы, регулирующие ввоз товаров на территорию России

Впрочем, поручиться за такой прогноз я не берусь: не исключено, что к тому времени в России не будет ни Думы, ни свободного предпринимательства. Или наоборот: демократическая и процветающая Россия не будет нуждаться ни в каких таможенных барьерах. Твердо сказать можно только одно: предпринимательству капиталу чужд любой национализм. И чтобы ни делали политики, торговля пусть с трудом, но будет развиваться, пока странам есть, что предложить друг другу. И как бы ни были сильны интересы отдельных групп, стоящих за усиление таможенных барьеров, будущее-за общеевропейской интеграцией: и Россия, и Эстония являются членами Совета Европы, решается вопрос о присоединении к другим европейским организациям. А “философия” европейской интеграции теснейшим образом связана со свободой торговли. Чем глубже будут идти демократические процессы в России, тем более либеральным будет становиться ее таможенное законодательство. Другого пути нет. ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 1. Россия как торговый партнер Эстонии (по материалам Банка Эстонии) //”Купеческая гавань”, 19.05.95 2. И. Тетерин. Как торговать с Россией//”Эстония”, 31.03.93 3. Таможенный кодекс РФ//Россия.

Правоохранительная деятельность таможенных органов

Трудный этап становления отечественной таможенной системы уже пройден. Теперь стоит задача создать необходимые условия, чтобы страна могла полноценно включиться в сложную систему правовых и мирохозяйственных отношений. Поэтому в апреле 1996 года была представлена целевая программа развития таможенной службы РФ на 1996 - 1997 годы и на период до 2000 года. Создание системы таможенной службы, оснащенной современными средствами связи и транспорта, будет способствовать максимальному снижению контрабанды. Одно из заключительных особенностей российской таможни является ее державный характер. Эта традиция идет из глубины российской истории. Таможня всегда играла большую роль в утверждении русской государственности. Известная всем крылатая фраза "таможенника" Верещагина: "Я мзду не беру. За державу обидно !" стала символом государственно- мыслящего человека. Но к сожалению не все российские таможенники помнят об этом. Опыт работы большинства из таможенников чуть больше 2 лет, за количеством упустили качество. В отдельных случаях это привело к разболтанности кадров, правонарушениям и служебным преступлениям.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Берия. Судьба всесильного наркома. Соколов Б.В.
На протяжении более полувека фигура Лаврентия Берии остается одним из самых мрачных символов сталинской эпохи. Само его имя стало
268 руб
Раздел: Биографии государственных и общественно-политических деятелей
Искусство экстаза. Желанная женщина. Тетерников Л.И.
В книге "Искусство экстаза. Желанная женщина" рассказывается, что такое Тантра, почему именно сейчас это учение необходимо
31 руб
Раздел: Прочие издания
Спецбригада. Кровавые метры. Чергинец Н.И.
Жертвой афериста в наше время может стать любой - преступники не признают ни бывших, ни настоящих заслуг. Так герой афганской войны Денис
123 руб
Раздел: Современный криминальный детектив
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.