телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАОдежда и обувь -30% Электроника, оргтехника -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30%

Гуманітарна аура нації або дефект головного дзеркала

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Культорологічні теорії

Шлейермахера (1768—1834). Цілком у кантіанській традиції мислитель починає пошуки підстави цілісності по-знаючого розуму, органічної відповідності апостеріорного змісту науки з основними апріорними (трансцендентальними) принципами розуму, без розрізнення наук на природні і гуманітарні. Вийшовши до визнання прикордонного положення теоре-тичного і морального розуму, Шлейермахер виявився перед проблемою обґрунтування науки як форми культури. Єдність пізнающого розуму, а також включенність науки в культуру забезпечують, згідно Шлейермахеру, спеціальний спосіб побудови системи наукового знання — розуміння. “Також і вище знання цілком зрозуміле, лише коли особливе, підлегле йому, цілком зрозуміло”, — формулює філософ перший постулат своєї герменевтики. Важливо при цьому, що в Шлейермахера зовсім у дусі Канта розуміння укладає в собі елемент конструктивної активності свідомості. “Усе зрозуміло, де не упадає в око ніякий нонсенс, — пише він. — Нічого не зрозуміло, якщо не сконструйовано”Наступним логічно необхідним кроком до трактування культури як цілого за допомогою методу розуміння було дослідження співвідношення розуму і природи.

Лекції з української та зарубіжної культури

Ці інститути досліджували інфекційні хвороби людини і тварин, створювали медичні сироватки - вакцини. Дослідники (Д.Заболотний, А.Карпинський, В.Бардах) вивчали мікробіологічні процеси, що відбувалися в земному грунті, воді, повітрі. Був зроблений значний внесок у розвиток теорії і практики боротьби з інфекційними захворюваннями. Розвиток фізіології в Україні зв'язаний з ім'ям російського натураліста І.Сєченова, котрий якийсь час працював в Одеському університеті та Маріїнській гімназії. З Україною зв'язана чимала частина життя анатома і хірурга М. Пирогова. Значний розвиток у 19 ст. в Україні одержали гуманітарні науки - історія України, етнографія, археологія, мовознавство, фольклористика й ін. Всесвітньо відомі імена українських істориків М.Грушевського, М.Костомарова, Д.Яворницького; археологів В.Хвойко, М.Веселовського, етнографа Ф.Вовка, сходознавця А.Кримського, мовознавців А.Потебні, М.Сумцова та ін. Контрольні запитання. 1. Історичне значення діяльності та наукового доробку М.Максимовича. 2. Яке значення мало створення бактеріологічної станції в Одесі? 3.

НСБУ

На субрахунку 474 «Забезпечення інших витрат і платежів» ведеться облік забезпечення інших наступних витрат, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунка 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів». Аналітичний облік забезпечення наступних витрат і платежів ведеться за їх видами, напрямами формування й використання. Рахунок 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» кореспондує за дебетом з кредитом рахунків: за кредитом з дебетом рахунків: 20 «Виробничі запаси» 15 «Капітальні інвестиції» 23 «Виробництво» 23 «Виробництво» 24 «Брак у виробництві» 39 «Витрати майбутніх періодів» 25 «Напівфабрикати» 68 «Розрахунки за іншими операціями» 31 «Рахунки в банках» 81 «Витрати на оплату праці» 63 «Розрахунки з постачальниками і 82 «Відрахування на соціальні заходи» підрядчиками» 84 «Інші операційні витрати» 65 «Розрахунки за страхуванням» 91 «Загальновиробничі витрати» 66 «Розрахунки з оплати праці» 92 «Адміністративні витрати» 68 «Розрахунки за іншими операціями» 93 «Витрати на збут» 71 «Інший операційний дохід» 94 «Інші витрати операційної діяльності» Рахунок 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» На рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» ведеться облік та узагальнення інформації про наявність та рух коштів, отриманих для здійснення заходів цільового призначення (в тому числі отримана гуманітарна допомога).

Социально-психологические и ресурсно-экономические проблемы в системе непрерывного образования

Гуманітарна освіта: фактор світової інтеграції /Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. –Частина ІІІ. – Чернівці: “Рута”-“Митець”, 1998. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.127. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2001.

Суверенітет України

Незадовільний стан здоров'я молоді ускладнить у недалекому майбутньому і ситуацію з трудовими ресурсами України.Країна зазнає величезних збитків через значне поширення інфекційних захворювань. Останніми роками у декілька разів збільшилася професійна захворюваність, особливо у промислових регіонах. Зростає травматизм. Щорічно реєструється понад 3 млн травм. Хоча переважна частина з них - побутові, проте рівень травматизму на виробництві є надто високим. Щорічно кожний десятий працівник отримує травму, що призводить до втрати працездатності, до значних матеріальних і моральних збитків. Медицина як галузь ще й досі перебуває у правовому вакуумі.Загострення соціальних проблем завдало відчутного удару освіті, науці, культурі. Складнощі, породжені перехідним періодом трансформації суспільства, утруднюють перетворення, що проводяться в кожній з перелічених галузей. Однак, як зазначалося в доповіді Президента України Л. Д. Кучми на урочистих зборах з нагоди 5-ї річниці незалежності України, "ми визначилися із стратегічними підходами до реформування усіх складових гуманітарної сфери.

страницы 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Большая медицинская энциклопедия в 35 томах. Том 9. Дефект - Желток. Н.А. Семашко
Большая Медицинская Энциклопедия ставит перед собой задачу быть не только научным справочником по всем вопросам медицины и смежных
1414 руб
Раздел: Справочники, энциклопедии и междисциплинарная тематика
Большая медицинская энциклопедия в 35 томах. Том 10. Желтуха - Зрачок. Н.А. Семашко
Большая Медицинская Энциклопедия ставит перед собой задачу быть не только научным справочником по всем вопросам медицины и смежных
1882 руб
Раздел: Справочники, энциклопедии и междисциплинарная тематика
Большая медицинская энциклопедия в 35 томах. Том 11. Зрелища - Ихтиол. Н.А. Семашко
Большая Медицинская Энциклопедия ставит перед собой задачу быть не только научным справочником по всем вопросам медицины и смежных
1503 руб
Раздел: Справочники, энциклопедии и междисциплинарная тематика
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.