телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАТовары для дачи, сада и огорода -30% Всё для хобби -30% Канцтовары -30%

Гуманітарна аура нації або дефект головного дзеркала

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Особливості організації дипломатичної діяльності в Україні

Органи спеціальних зносин - це так звана сфера «дипломатії спеціалістів», тобто фахівців, які працюють в різних міністерствах та відомствах і не є дипломатами в загальноприйнятому розумінні цього слова, але їх діяльність, особливо під час підготовки документів до міжнародних договорів та під час переговорів, все ж таки має певний дипломатичний відтінок, тим більше що здійснюється вона за координацією міністерства закордонних справ. Відділи міжнародних відносин галузевих міністерств і відомств створюються, як правило, для забезпечення договірних зобов Шосте територіальне управління (країни Близького і Середнього Сходу та Африки). Через територіальні управління проходять, в основному, всі питання, які стосуються країни чи групи країн, за які вони відповідають, тут зосереджується і аналізується оперативна інформація про ці країни, їх відносини з Україною та іншими державами, про внутрішнє становище, на основі цього аналізу готуються пропозиції про ті чи інші кроки з боку України, що мають на меті зміцнення політичних, економічних і гуманітарних контактів з партнерами, а у випадку недружніх кроків стосовно України — розробляються пропозиції щодо протидії таким акціям.

Оплата труда и пути ее совершенствования на предприятии

Міністерство освіти і науки України Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка Кафедра соціально-економічних та гуманітарних дисциплін Індивідуальне науково-дослідне завдання з естетики на тему: «СИМВОЛІЗМЯК ФЕНОМЕН ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ» Підготував:студент 642 групи природничо-географічногофакультету Ковальчук Олександр Миколайович Перевірила: канд. філос. н., викладач кафедри соціально-економічних та гуманітарних дисциплін СумДПУ ім. А.С. Макаренка Ведмедєва Людмила Євгенівна Суми 2010 ЗМІСТ Вступ 1. Символізм як художня течія 2. Поняття символу і його значення для символізму 3. Становлення символізму 3.1 Західноєвропейський символізм 3.2 Символізм у Франції 3.3 Символізм у Західній Європі 3.4 Символізм у Росії 4. Роль символізму в культурі новітнього часу Висновки Література ВСТУП Наприкінці XIX століття Європа досягла небувалого технічного прогресу, наука дала людині владу над навколишнім середовищем і продовжувала розвиватися гігантськими темпами. Однак виявилося, що наукова картина світу не заповнює порожнечісуспільній свідомості. Обмеженість, поверховість уявлень про світ була підтверджена низкою природничо-наукових відкриттів, переважно в області фізики і математики.

Организационное проектирование гостиницы типа люкс

В процессе формирования и предоставления гостиничных услуг принимают участие разносторонние категории работни­ков, использующие различные технические и гумани­тарные ресурсы, управлять которыми становится тем сложнее, чем выше уровень (статус) гостиницы и, чем более прочное положение на рынке она занимает. Безуслов­но, для собственника, рентабельность предприятия яв­ляется одним из наиболее объективных параметров оценки деятельности гостиницы, а также важной сос­тавляющей анализа эффективности существующей сис­темы управления. И никто, как управляющий, понима­ет, какова цена ошибки, допущенной в самом незаметном технологическом процессе. Для собственников гостиничных предприятий и потен­циальных инвесторов, планирующих свою деятель­ность в сфере гостиничного бизнеса, компания Heliopark Ho el Ma ageme предлагает полный комп­лекс практических мер по оперативному управлению предприятием. С действующим объектом гостиничного хозяйства ком­пания Heliopark Ho el Ma ageme начинает работать сразу по нескольким направлениям. В кратчайшие сро­ки высококвалифицированными специалистами компа­нии проводится детальный анализ деятельности гости­ницы.

Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

Ця програма складається із загальних фундаментальних, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін відповідного напрямку підготовки, а також з різних видів практичної підготовки. Програма підготовки бакалавра реалізується в навчальних закладах II-IV рівнів акредитації. Нормативний термін навчання осіб визначається програмою, але не може перевищувати 4-х років. Для осіб, що складають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за відповідною спеціальністю, цей термін зменшується на один—два роки. Особи, які успішно пройшли державну акредитацію, отримують документ про здобуття базової вищої освіти за спеціальністю та кваліфікацію бакалавра. 4. Спеціаліст — це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра здобув спеціальні вміння та знання, має певний досвід їх застосування для вирішення складних професійних завдань, передбачених для відповідних посад, у певній галузі народного господарства. Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста забезпечує одночасне здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації спеціаліста на базі відповідної освітньої програми підготовки бакалавра.

Деятельность библиографического посредника и основные функции библиографа в области социально-гуманитарных наук

Введение .3 1. Объективная необходимость посредников между документами и потребителями информации .4 2. Посреднические функции библиографа в области социально-гумани­тарных наук .7 Заключение .13 Литература .15 ВВЕДЕНИЕ Начавшийся в конце ХХ века и активизировавшийся в настоящее время общемировой переход к информационному сообществу изменил целый ряд представлений о значении информационных технологий в общественной жизни. К важнейшим из них относится обеспечение всех звеньев человеческой деятельности достоверной и оперативной информацией. Современный человек постоянно находится в информационной среде, содержащей многие потоки информации. Информационная деятельность стала существенным, а в ряде случаев – определяющим дополнением деятельности по производству материальных благ и услуг. В условиях бурного роста информационных ресурсов, появления гло­бальной сети Интернет, а также использования современных информационных технологий возрастает роль библиотеки как посредника между потребителем информации и информационными потоками.

страницы 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Влажная туалетная бумага Аура, 72 штуки.
Ультрамягкая влажная туалетная бумага Aura гипоаллергенна и комфортна в применении. Пропитана специальным увлажняющим лосьоном, смягчает
126 руб
Раздел: Влажные салфетки
Каталка "Газонокосилка".
Игрушка состоит из пластмассовых деталей яркий контрастных цветов. Просто находка для прогулок на улице. Возраст: от 3 лет. Цвет в
392 руб
Раздел: Каталки-игрушки
Каталка "Газонокосилка в кепке".
Игрушка состоит из пластмассовых деталей яркий контрастных цветов. Просто находка для прогулок на улице. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
374 руб
Раздел: Каталки-игрушки
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.