телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАОдежда и обувь -30% Образование, учебная литература -30% Рыбалка -30%

До питання про ідеологію Організації українських націоналістів (ОУН). Аналітичний огляд

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Кінезіотерапія дітей с церебральним паралічем

Створення груп або служб реабілітації в різних областях медицини дає можливість чітко організувати весь процес лікувальних і відновних заходів з максимальним ефектом. Спектр реабілітаційних заходів, використовуваних у відновному лікуванні, вимагає створення адекватних умов для їх проведення. Це можливо лише при правовій, методичній і фінансовій підтримці. Прогресивною формою розвитку охорони здоров'я є реабілітаційні відділення і центри. Реабілітаційні заходи мають бути загальнодоступні і якісні. Правові і всегромадські підходи до проведення реабілітаційних заходів ґрунтуються на виданих національними і міжнародними органами документах по організації проведення реабілітаційних заходів, таких, як: 1) стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів (Накази Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 20 грудня 1993 р. Резолюція №48/43); 2) Хартія третього тисячоліття (прийнята Генеральною асамблеєю міжнародної реабілітації. Лондон, 9 вересня 1999 р.). У цих документах визначені основні положення нормативно-правової бази реабілітаційних заходів в Україні.

Самостійна учбова діяльність молодших школярів

Зміст Вступ Розділ 1. Психолого-педагогічні передумови організації самостійної роботи молодших школярів 1.1. Самостійність як джерело активізації учіння молодших школярів 1.2. Самостійна робота учнів як метод навчання 1.3. Формування в молодших школярів досвіду пошукової діяльності як одної з найефективніших форм самостійної роботи Розділ 2. Організація самостійної роботи молодших школярів 2.1. Самостійна робота учнів початкових класів на різних уроках 2.2. Авторські пропозиції Висновки Список використаної літератури Вступ Перебудова системи освіти України, подальше удосконалення навчального процесу в загальноосвітній, в тому числі і в початковій школі ставить питання про удосконалення перш за все організаційних форм і методів навчання. В свою чергу методам навчання, від яких залежить немалий успіх роботи учителя і школи в цілому, теж присвячений не один десяток фундаментальних досліджень як в теорії педагогіки, так і в приватних методиках викладання окремих навчальних предметів. Проблемами удосконалення організаційних форм і методів самостійної роботи займалися Я.А. Коменський, Й. Песталоцці, Г.С. Сковорода, О. Ващенко. В останні роки питання вдосконалення організаційних форм і методів навчання розглядалися в роботах А.М. Алексюк, Ю.К. Бабанського, В.О. Онищука, О.Я. Савченко, І.Ф. Варламова. Якість педагогічного процесу не можна забезпечити лише методичною його досконалістю, працездатністю вчителя, добрим обладнанням тощо.

Теоретико-методичні засади фізичного виховання молоді у працях С. Гайдучка та братів Франків

Відродити широкі народні маси й виховати нове сильніше покоління може тільки руханка». Дане твердження Т. Франко сформулював на основі глибокого аналізу тогочасної геополітичної ситуації. В силу відомих причин, на початку 20-х років минулого століття українська нація знаходилась у стані глибокої політичної, культурної, соціально-економічної кризи. Багатомільйонна нація знаходилась під владою різних держав-окупантів, умови бездержавності важким тягарем тиснули на спроби відродження та організації українського життя. Ліквідовувались українські політичні партії, об'єднання і товариства. За таких умов, фізкультурно-спортивний рух був чи не єдиним легальним об'єднуючим фактором. Це розуміли всі, і тому активно поповнювались ряди спортивних товариств, куди йшли, можливо, не стільки за здоров'ям і фізичним вдосконаленням, скільки за таким потрібним відчуттям єдності та організованості.

Елементи демократії в історії України

Поширен­ню ліберальних ідей та ідей верховенства права у першій чверті XX ст., особливо в період відродження української державності в 1917-1920 pp. сприяли фундато­ри Української академії наук В. Вернадський, М. Туган-Барановський, А. Крим­ський, Б. Кістяківський. Вони поєднували глибокий патріотизм з широкою, європейського рівня освіченістю і намагалися надати відновленій Українській державі правових засад, цивілізованості й демократизму. Однак поразка револю­ції 1917-1920 pp. спричинилася до того, що на зміну ліберальній моделі правової держави прийшли різноманітні течії націоналізму, в яких провідними були ідеї незалежної соборної демократичної держави, а питання про її внутрішній устрій - підпорядкованими. Проте чимало течій українського націоналізму репрезенту­вали й намагалися розвивати демократичну традицію в українській політичній думці. Це певною мірою стосувалося державницько-націоналістичного напряму, політичним кредо якого були погляди М. Міхновського, викладені у праці «Са­мостійна Україна», а головно - національно-демократичних напрямів в україн­ському русі 20-30-х (УНДО) та повоєнних років XX ст.

Національний розвиток у контексті демократії

Український етнічний націоналізм виник і утвердився, як вважають фа­хівці, приблизно у другій половині XIX - на початку XX ст. в загальному контексті націогенези. Його представниками були Шевченко, Костомаров та інші кирило-мефодіївці. Витоки громадянського націоналізму доречно пов'язати зі створенням ЗУНР, УНР та їх злукою на початку 1919 р. Завдан­ня етнічного та громадянського націоналізмів не збігаються повністю ані те­оретично, ані в реальній історії країни. Оптимізація їх позитивних виявів і блокування негативних — одна з важливих задач національної політики ук­раїнського держави та суспільства сьогодні. Після десяти років незалежності актуальною залишається консолідація української нації, захист та примноження її культурних і політичних над­бань. У такій ситуації аж ніяк не можна ігнорувати український націоналізм як одну з потужних сил розв'язання зазначених проблем. Література Декларація прав національностей України // Відомості Верховної Ради України.- 1991.-№38. Закон України «Про національні меншини в Україні» // Голос Украї­ни. — 1992. — 16 липня. Конституція України. — Київ, 1996. Касьянов Г. Теорії націй та націоналізму. — Київ, 1999. Кимлічка В. Лібералізм і права меншин. — Харків, 2001. Націоналізм: Антологія. — Київ, 2000. Попович М. Нарис історії культури України. — Київ, 2001. Субтельний О. Україна: Історія. — Київ, 1991.

страницы 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Морально-психологическое обеспечение деятельности войск, воинских формирований и органов: Учебник М.Ю.. Зеленков М.Ю.
В учебнике на основе теоретического и практического опыта строительства, модернизации, подготовки и применения Вооруженных Сил, других
1463 руб
Раздел: Учебники: основные
Календарь на скрепке на 2018 год "Крым" (КР10-18075).
Календарь на скрепке.
50 руб
Раздел: На скрепке
Семена. Виола Виттрока (Анютины глазки) "Фламенко F1", белая, Фарао (10 штук).
Всхожесть: 85%. Завораживающая по красоте крупноцветковая виола из итальянской серии "F1 Фламенко"! Растение двулетнее. Кустик
44 руб
Раздел: Виола, Фиалка, Анютины глазки
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.