телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для дома -30% Сувениры -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30%

Записки шкільного психолога

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Особливості різних етапів психологічного консультування

Ця професія виникла у відповідь на потреби людей, що не мають клінічних порушень, що проте шукають психологічну допомогу. Деяка невизначеність предмету психологічного консультування відбивається в різноманітності визначень. Визначення психологічного консультування охоплюють стрижньові установки консультанта відносно людини взагалі і клієнта зокрема. Консультант приймає клієнта як унікального, автономного індивіда, за яким признається і поважається право вільного вибору, самовизначення, право жити власним життям. Тим більше важливо визнати, що будь-яке навіювання або тиск заважає клієнтові прийняти відповідальність на себе і правильно вирішувати свої проблеми. Мною були розглянуті дві концепції психологічного консультування з порівнянням їх цілей. Перша концепція Е. Едеймеллера, що базується на методиках екзистенціальної терапії визначає психологічне консультування як організований процес навчання клієнта, що актуалізує додаткові психологічні сили і здібності (особові ресурси), що дозволяють йому знайти нові варіанти виходу з важкої життєвої ситуації. Її метою є допомогти клієнтові усвідомити власний потенціал і спонукати до ухвалення відповідальності. Друга концепція К. Роджерса, орієнтована на клієнта полягає у взаємодії клієнта і консультанта, кінцевою метою якого є самопізнання і самоаналіз клієнта.

Психічний розвиток особистості

Дані, отримані на сьогодні, дозволяють виділити два важливих перехідних періоди генетичних впливів у розвитку інтелекту. Перший - це перехід від дитинства до раннього дитинства і другий - перехід від раннього дитинства до молодшого шкільного віку. Усі теорії когнітивного розвитку виділяють ці періоди як найважливіші. Дані психології розвитку і психогенетики вказують на те, що генетичні і соціальні фактори визначають становлення людини. Великий внесок спадковості в інтелектуальний розвиток є результатом того, що активізовані всі генетичні програми. Незначний же внесок генетичного фактора на ранньому етапі розвитку інтелекту вказує на те, що для реалізації потенціалу людини фактори середовища (форми навчання, батьки, суспільство) повинні максимально сприяти реалізації її генетичних можливостей. Сучасна психологія має у своєму розпорядженні значний обсяг знань про розвиток людини, починаючи з пренатального періоду (до народження). Одне з основних питань стосується того, чи можна представити хід розвитку у виді безупинних змін, що поступово відбуваються з людиною, чи це процес стрибкоподібний (постадійний)? Ті, хто дотримують думки про безперервність процесу розвитку, вважають, що розвиток йде не зупиняючись, не прискорюючись і не сповільнюючись, тому яких-небудь чітких границь, що відокремлюють один етап від іншого, не існує.

Психология и педогогика

Владимирский филиал РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ при Президенте Российской Федерации Кафедра социально-гуманитарных дисциплин Н.А. АВДЕЕВА, Е.А. ПЛЕХАНОВ МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К КУРСУ «ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА» ББК 88 74 Владимир 2006 Печатается по решению редакционно-издательского совета Владимирского филиала РАГС Авдеева Н.А., Плеханов Е.А. Методические материалы к курсу «Психология и педагогика». – Владимир, ВФ РАГС. – 2006. – 63 с. Методические материалы подготовлены на основе действующего государственного стандарта и включают пояснительную записку, тематический план и программу курса, учебно-методические рекомендации, список литературы, тематику рефератов, а также тесты для самопроверки и вопросы к зачету. Предназначены для студентов заочной формы обучения. Рецензенты: д.п.н., профессор С.А. Завражин к.псих.н., доцент С.А. Цветков Ответственный за выпуск – Е.А. Плеханов © Владимирский филиал Российской академии государственной службы © Н.А. Авдеева © Е.А. Плеханов ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Целью учебного курса является формирование психолого-педагогического мышления студентов на основе изучения сущности, закономерностей, тенденций и перспектив развития личности в образовательном процессе, накопления психологического и педагогического опыта, необходимого для профессиональной деятельности.

Психологічні проблеми професійного становлення старшокласників

Вибірка старшокласників, для емпіричної бази моніторингу психологічної ефективності професійної орієнтації, повинна бути структурована відповідно до організаційного принципу проведення дослідження, а саме принципом порівняння особистісних характеристик двох контрольних груп учнів 9-10 і ПТУ декількох загальноосвітніх шкіл. Наведене вище методологічне обґрунтування є психолого-педагогічним забезпеченням процесу первинної професійної діагностики, розробкою діагностичного інструментарію. Професійна орієнтація школяра є складовою частиною педагогічного процесу й вирішує одну з найважливіших завдань соціалізації особистості - завдання її професійного самовизначення. Життя показує, що у випадку правильного вибору підлітками професії у виграші не тільки суспільство, що одержало активного цілеспрямованого діяча суспільного виробництва, але й особистість, що одержує широкі можливості для самореалізації. Але цей вибір обумовлений рядом труднощів, які виникають через відсутність у підлітків адекватних подань про те, що таке професійна придатність, як вона формується, через невміння оцінити себе, свої здатності, можливості, співвіднести їх з миром професій.

Психологічні проблеми цивільного судочинства

Як видно з перелічених положень, цивільно-правовий договір у процесі його виконання має в тому числі й психологічний зміст, обумовлений психологічною структурою людської діяльності. Коло необхідних умов для укладання найпоширеніших договорів (купівлі-продажу, поставки, перевезення, оренди та ін.) нормативно урегульоване. Проте це не означає, що при укладанні договору й особливо при його виконанні та або інша сторона дотримує головного соціально-психологічного принципу — принципу добросовісності партнерів. У центральній і регіональній пресі наводяться приклади, коли окремі фірми, організації і приватні особи, укладаючи договір, обманюють іншу сторону, не виконують цілком або частково умови договору, завдаючи їй матеріальних і моральних збитків. І прикладів таких, на жаль, досить багато. Спеціалісти, які займаються вивченням сучасного цивільного права в сфері економіки, відзначають усезростаючий зв'язок її з етикою і соціальною психологією, насамперед із міжособистісною взаємодією в умовах ринкових відносин. Докладно регульовані в усіх цивільно-правових системах правила про наслідки визнання договору недійсним, спрямовані на те, щоб несприятливі результати відчув той, хто порушив правила гри, застосував недостойні прийоми для одержання вигоди, зневажив для цього вимоги закону.

страницы 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Настольная книга практического психолога. В 2-х книгах. Книга 1. Система работы психолога с детьми разного. Рогов Е.И.
В учебном пособии дана система диагностических и коррекционных методик, которые стали классическими в образовательной сфере и используются
303 руб
Раздел: Педагогическая психология
Настольная книга практического психолога. В 2-х книгах. Книга 2: Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и. Рогов Е.И.
Вторая книга учебного пособия содержит диагностические методики, которыми наиболее часто пользуются отечественные психологи при работе со
264 руб
Раздел: Практическая психология. Психотерапия

без
фото
Невербальные средства общения: Учебное пособие для вузов Высшее образование ISBN 5-222-05261-3.

Глазами человек воспринимает значительно больше, чем ушами. Большая часть информации (до 75%) передается невербальными средствами общения.
124 руб
Раздел: ВСЕ РАЗДЕЛЫ
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.