телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАЭлектроника, оргтехника -30% Всё для хобби -30% Одежда и обувь -30%

Записки шкільного психолога

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Психологічні проблеми цивільного судочинства

Проблема провини і відповідальності в цивільному праві, проблема відповідності покарання у скоєному і багато інших проблем потребують від юридичного працівника, у тому числі, і психологічних знань. Необхідність аналізу цивільного судочинства з психологічної точки зору очевидна. Представляючи собою взаємодію людей в умовах цивільно-процесуального регламенту, правосуддя у цивільних справах насичено всім тим, що вивчає: цілі, мотиви, почуття, пізнання, рішення, переконання і т. д. Дослідження їх саме собою представляє чималий інтерес, але суть проблеми полягає в іншому: в тому, щоб поставити знання про всі ці психологічні явища на службу цивільному судочинству, виявити психологічні закономірності, що спостерігаються при відправленні правосуддя у цивільних справах, їхню роль у практиці правосуддя, досягнення цілей, поставлених перед правосуддям, особливості виховного впливу суду. У будь-якому цивільному процесі правова регуляція обов'язково взаємопов'язана з регуляцією поведінки його учасників. Наміри громадянина, його інтереси, честь, гідність, воля й інші психологічні поняття наведені в кожному цивільному процесі.

Психологічні чинники прояву політичної культури студентської молоді

Структура бакалаврської зумовлюється логікою дослідження і складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, який налічує 30 найменувань, додатків. Повний обсяг бакалаврської становить 86 сторінок, основний текст бакалаврської містить 11 таблиць. Інструментарій обстеження: Рівненський державний гуманітарний університет. Розділ 1. Теоретичні засади дослідженняполітичної культури студентської молоді. 1.1.Формування політичної культури молоді на сучасному етапі та її психологічні аспекти. Відродження незалежної демократичної держави залежить, насамперед, від грома­дянської позиції, соціальної активності кож­ного члена суспільства, передусім молоді. Роль молоді в суспільстві визначається її духовністю, моральними устоями, національ­ними традиціями, загальним рівнем культу­ри. Кожне покоління формується на основі попередніх духовно-моральних основ, що є відбитком соціально-політичних та економіч­них факторів суспільного розвитку. Сьогодні нова українська держава прагне підтримувати національну культуру, щоб на її основі сфор­мувати цінності, які повинні сприйматися мо­лоддю.

Розвиток уваги старшокласників

Мета роботи передбачає виконання таких завдань: проаналізувати психологічний зміст проблеми в науковій літературі. сформулювати адекватну гіпотезу теоретико-емпіричного дослідження; здійснити емпіричну перевірку сформульованої гіпотези; сформулювати висновки теоретико-емпіричного дослідження. Гіпотезу даного курсового дослідження можна сформулювати наступним чином: Особливості вивчення рівня розвитку уваги старших школярів проявляються у комплексі індивідуальних, особистісних та суб'єктивних якостях конкретного учня. Практичне значення курсової роботи полягає у можливості наукового використання результатів дослідження. Використати дане дослідження можна при розробці шкільної програми в старших класах загальноосвітньої школи. Методи дослідження. Теоретичні (аналізу та синтезу, порівняльно-типологічний, системний, структурно-функціональний, понятійно-категоріальний); Емпіричні (методика-тест Бурдона в модифікації П. А. Рудника, методика вивчення обсягу уваги, методика з дослідження вибірковості уваги, спостереження). Розділ 1. Теоретичні основи розвитку уваги учнів старшого шкільного віку 1.1 Поняття уваги. Загальні положення Серед усіх психічних процесів і властивостей увага посідає особливе місце.

Розвиток уваги старшокласників

А при недостатньо концентрованій увазі його свідомість як би ковзає в навчальній діяльності, не затримуючись довго на певному аспекті. В результаті враження виявляються розпливчатими і нечіткими. Під час проведення дослідження було підтверджено гіпотезу, що особливості вивчення рівня розвитку уваги старших школярів проявляються у комплексі індивідуальних, особистісних та суб'єктивних якостях конкретного учня. Під час дослідницької роботи з вивчення рівня розвитку уваги учнів старшого шкільного віку були успішно виконані всі завдання поставлені на початковому етапі дослідження. Використана література 1. Блонский П. П. Избранные психологические произведения. М.: Просвещение, 1964 2. Вопросы психологии внимания. Выпуски V, VII, по ред. И.В. Страхова, - 1973. 3. Вундт В. Очерки психологии, СПб., 1997 4. Выготский Л.С. Развитие высших психологических функций. М., Изд-во АПНРСФСР, 1960 4. Гальперин П. Я., Кабыльницкая С. Л. Экспериментальное формирование внимания, - М.: Изд-во Московского ун-та, 1974. 5. Гальперин П. Я. К проблеме внимания. В кн.: Хрестоматия по вниманию. М., 1976. 6. Добрынин Н. Ф. Внимание и его воспитание. М.: изд. - во Правда, 1991. 7. Ланге Н. Н. Психологические исследования. Одесса, 1893 8. Лурия А.Р. Внимание и память. Материалы к курсу лекций по общей психологии. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 1975. 9. Неровня О.В. Психологія уваги (курс лекцій).

Розділи та методи практичної психології

Він може виступати також у ролі консультанта як робітників, так і підприємців і відігравати важливу роль у дозволі конфліктів між ними. У майбутньому його все частіше й частіше будуть залучати до пробудження добросердя в людей при розподілі роботи й поділі часу, пов'язаних з реорганізацією діяльності підприємств. З іншого боку, нагромадження знань про мотивації споживачів приводить до того, що керуючі підприємство з виробництва й торгівлі споживчими товарами звертаються до психологів за допомогою в прагненні створити оптимальні умови для просування товарів на ринок, для реклами й найкращого використання торговельних площ. Педагогічний психолог і психолог-ергономіст Якщо роль шкільного або промислового психолога складається головним чином у тім, щоб допомогти індивідуумові пристосуватися до шкільного або виробничого середовища, то у функції педагогічного психолога й психолога-ергономіста, навпроти, входить поліпшення умов навчання або праці, для того щоб вони якнайкраще відповідали потребам і здатностям учнів або робітників.

страницы 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Записки по педогогической психологии. Н.С. Карцов
Воспроизведено в оригинальной авторской орфографии издания 1907 года.
765 руб
Раздел: Гуманитарные науки
Образование и воспитание. А.Н. Острогорский
Воспроизведено в оригинальной авторской орфографии издания 1897 года (издательство "S.-Peterburg : tip. M.M. Stasiulevicha").
818 руб
Раздел: Гуманитарные науки
На борьбу с народной тьмой. И.Х. Озеров
Воспроизведено в оригинальной авторской орфографии издания 1918 года (издательство "Berlin : Izd. T-va I.P. Ladyzhnikova").
674 руб
Раздел: Гуманитарные науки
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.