телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАВсе для ремонта, строительства. Инструменты -30% Рыбалка -30% Бытовая техника -30%

Информатика: конспект лекций

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Організація баз даних

Реферат Організація баз даних 1. Файлові системи. Особливості та недоліки використання традиційних файлових систем Файлові системи – це набір програм, які виконують для користувачів деякі операції, наприклад створення звітів. Кожна програма визначає свої власні дані і керує ними. Файлові системи були першою спробою компўютиризувати відомі всім ручні картки. Подібна картка (або підшивка документів) в деякій організації могла містити всю зовнішню і внутрішню документацію, повўязану з деяким продуктом, завданням, клієнтом або співробітником. Зазвичай таких папок дуже багато, їх нумерують і зберігають у шафах. З метою безпеки шафи можуть навіть закривати на ключ або зберігати у приміщеннях, що знаходяться під охороною. У більшості людей вдома є власні карототеки, що містять підшивки документів, такі як рахунки, гарантійні талони, чеки про сплату за комунальні послуги, страхові та банківські папери, звіти з лабораторних робіт, конспекти лекцій тощо. Якщо нам потрібна будь-яка інформація, потрібно вручну переглянути картотеку від початку до кінця, щоб знайти те, що нас цікавить. Цей процес можна вдосконалити, ввівши у такій системі процес індексування, який дозволить прискорити процес пошуку потрібних відомостей.

Разработка визуальных компонентов для среды С++ Builder

Для созданной компоненты были определены свойства, необходимые для нормального её функционирования. Компонента была отлажена, и установлена на палитру. Для проверки работоспособности компоненты было создано тестовое приложение. Список используемой литературы Теллес, М. BORLA D C BUILDER: библиотека программиста .— СПб : Питер, 1998 .— 512с. Архангельский, А. Я. Язык C в C Builder : справочное и методическое пособие / А. Я. Архангельский .— М. : Бином, 2008 .— 942 с. Романов, В.Ю. Программирование на языке C : Практ. подход .— М. : Компьютер, 1993 .— 157с. Конспект лекций УГАТУ по предмету объектно-ориентированное программирование.

Экономическая деятельность и ее информационное обеспечение

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИКурский государственный технический университетИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ (конспект лекций для студентов очно-заочной формы обучения)Курск 2007 ОГЛАВЛЕНИЕ Экономическая деятельность и ее информационное обеспечение Информационные технологии в экономике и их задачи Основы автоматизации экономической деятельности предприятий Компьютерные технологии моделирования управления Применение сетевых технологий в экономической деятельности Защита информации в экономических информационных системах Программное обеспечение экономической деятельности Литература ТЕМА 1. Экономическая деятельность и ее информационное обеспечение Роль информационных технологий в развитии общества состоит в ускорении процессов получения, распространения и использования обществом новых знаний. Сегодня под информационным обществом понимается общество, в котором информация является ключевым компонентом экономической и социальной жизни. Информационное общество — общество, в котором большинство работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей ее формы - знаний. Информатизация общества.

Захист інформації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА РАДІОТЕХНІЧНИХ ПРИСТРОЇВКОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ до дисципліни: ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇОдеса ОНПУ 2007 Конспект лекцій до дисципліни Захист інформації для студентов спеціальностей 7.090701, 8.090701 ) і генератор Джеффа (мал. 3.15) На відміну від простого перемножника, генератор Джеффа має ту позитивну властивість, що він не порушує баланс нулів і одиниць у вихідній послідовності, якщо такий баланс був на вході. Використовуючи рiз - номанітні нелінійні вузли і комбінуючи їх багаторазово, одержують можливість виконати складні нелінійні перетворення. Сукупність таких вузлів називають нелінійними вузлами ускладнення (НВУ). Входи НВУ підключають до виходів осередків пам'яті ЛРР, після чого нелінійний вузол ускладнення на своєму виході формує гаму. В результаті структурна схема шифратора на ЛРР може мати вид, поданий на мал.3.16. Як усяка цифрова система передачі потоковий шифратор потребує синхронізації між передаючою та прийомною гамою з точністю до біта.

Визволення України з-під влади Золотої Орди і боротьба за створення незалежної Української держави (XIV-XV ст.)

Але діяли вони розрізнено, неузгоджено й тим самим прирекли визвольний рух місцевої людності на невдачу. Наступ військ Дмитра Корибута на Литву в 1392 р. закінчився поразкою. Почався контрнаступ литовських загонів на Україну. Протягом 1392—1395 pp. Вітовт відібрав у повсталих князів найбільші удільні князівства й передав їх своїм прибічникам. Українська знать поставилася до них вороже. Коли на місце усунутого Володимира Ольгердовича до Києва в 1394 р. прибув Скиргайло, то боярство відмовилося йому коритися. Князь мусив відмовитися від обмеження прав місцевих можновладців і почав підтримувати їхнє прагнення до незалежності від центру. Однак така лінія поведінки київського правителя не влаштовувала Вітовта, й Скиргайло був отруєний. У 1399 р. до Києва приїхав намісник Вітовта, його племінник Іван Гольшанський. Таким чином удільний устрій України було ліквідовано. Література 1. Субтельний О. Україна: історія. - К.: Либідь, 2004. - 736с. 2. История Украинской ССР. Под ред. Ю.Ю. Кондуфора, т.4, в 10-ти т.к.: Н. д., 1983. - 694с. 3. Губарев В.К. История Украины: конспект лекций для студентов и преподавателей. Д.: БАО, 2004. - 384с. 4. Борисенко В. Й.Курс української історії: 3 найдавніших часів до XX століття. 2-ге вид.: Навч. посібник. -- К Либідь 1998.- 616 с.

страницы 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Конспект лекций по высшей математике. В 2-х частях. Часть 2. Письменный Д.Т.
Данный курс лекций адресован учащимся высших учебных заведений, изучающим математику на различных отделениях. Вторая часть содержит
205 руб
Раздел: Научные издания, теории, монографии, статьи, лекции
Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников. Практическое пособие. Виноградова Н.А.
В пособии, адресованном воспитателям детских садов, учащимся педагогических колледжей и студентам педагогических вузов, раскрывается
65 руб
Раздел: Дошкольное образование
111 баек для детских психологов. Николаева Е.И.
В изящной занимательной форме изложены ключевые вопросы психологии детского возраста. Описаны сто одиннадцать ситуаций (мифы, притчи, были
104 руб
Раздел: Детская психология
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.