телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсе для ремонта, строительства. Инструменты -30% Всё для хобби -30% Разное -30%

Кінематика і динаміка матеріальної точки

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Законы сохранения в механике

Механічна енергія може зберігатися й у незамкнутих системах, але це відбувається лише в тих випадках, коли згідно з рівнянням (8) зменшення цієї енергії за рахунок роботи проти внутрішніх дисипативних сил компенсується надходженням енергії за рахунок роботи зовнішніх сил. ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ ІМПУЛЬСУ. 8 Імпульс частинки. Досвід і відповідний аналіз механічних уявлень показують, що для характеристики механічного руху тіл крім кінетичної енергії необхідно ввести ще одну величину – імпульс . Ці дві величини є основними вимірами механічного руху тіл: перша – скалярна, друга – векторна. Обидві вони відіграють центральну роль при побудові механіки. Перейдемо до більш детального вивчення імпульсу. Перш за все запишемо основне рівняння динаміки Ньютона через імпульс: , (13) тобто похідна імпульсу матеріальної точки по часу дорівнює діючій на неї силі. В частинному випадку, коли . Зауважимо, що в неінерціальній системі відліку сила включає в себе не тільки сили взаємодії даної частинки з іншими тілами, але і сили інерції.

Закони збереження в механіці

Рівняння (15) означає: похідна імпульсу системи по часу дорівнює векторній сумі всіх зовнішніх сил, що діють на частинки системи. Із рівняння (15) випливає, що приріст імпульсу системи за скінчений проміжок часу буде: , (16) тобто приріст імпульсу системи дорівнює імпульсу результуючої всіх зовнішніх сил за відповідний проміжок часу. І тут – результуюча всіх зовнішніх сил. Рівняння (15) і (16) справедливі як в інерціальній, так і в неінерціальній системі відліку. Слід тільки мати на увазі, що в неінерціальній системі відліку необхідно враховувати і дію сил інерції, що відіграють роль зовнішніх сил. 2.3. Закон збереження імпульсу. Застосування другого та третього законів динаміки до системи, яка складається із декількох взаємодіючих тіл, приводить до дуже важливих висновків, з яких випливає закон збереження імпульсу. Розглянемо систему, яка складається з частинок (матеріальних точок). Позначимо через силу, з якою та частинка діє на ту (перший індекс вказує на номер частинки, на яку діє сила, другий індекс – номер частинки, взаємодією якої обумовлена ця сила).

Закони збереження та динаміка обертального руху

При будь-якому відхиленні від курсу внаслідок якихось впливів (хвиль, порив вітру і т.д.) положення вісі гіроскопа в просторі зберігається. Отже, вісь гіроскопа разом з рамами карданового підвісу обертається відносно пристрою, що рухається. Оберт рам карданового підвісу за допомогою певних пристроїв містить рулі керування, які повертають рух до заданого курсу. Подібним же чином гіроскопи можуть застосовуватись для автоматичного керування рухом снарядів, що само рухаються. Вперше гіроскоп застосований французьким фізиком Фуко (1819 - 1868 рр) для доказу обертання Землі. ВисновкиОсновна задача динаміки обертального руху твердого тіла - визначити кутові координати точок обертового тіла в будь-який момент часу за відомими початковими кутовими координатами, кутовою швидкістю і моментом зовнішніх сил, які діють на тіло. Моментом інерції тіла відносно осі називається величина, що дорівнює сумі моментів інерції всіх матеріальних точок, на які можна уявно поділити тіло, відносно даної осі. Якщо тіло бере участь одночасно в обертальному і поступальному русі, то його кінетичну енергію визначають за формулою:.Другий закон динаміки обертального руху твердого тіла визначається формулою:Момент імпульсу замкнутої системи тіл відносно будь-якої нерухомої осі залишається сталим.

Законы сохранения в механике

Застосування другого та третього законів динаміки до системи, яка складається із декількох взаємодіючих тіл, приводить до дуже важливих висновків, з яких випливає закон збереження імпульсу. Розглянемо систему, яка складається з частинок (матеріальних точок). Позначимо через - ту (перший індекс вказує на номер частинки, на яку діє сила, другий індекс – номер частинки, взаємодією якої обумовлена ця сила). Символом позначимо результуючу всіх зовнішніх сил, що діють на частинок: , (-тої частинки). Додамо всі ці рівняння. Зліва отримаємо похідну по часу від сумарного імпульсу системи: . Справа відмінною від нуля буде лише сума зовнішніх сил . Дійсно, суму зовнішніх сил можна представити у вигляді: . Згідно з третім законом Ньютона кожна із дужок буде дорівнювати нулю. Відповідно, сума внутрішніх сил, що діють на тіла системи, завжди дорівнює нулю: . Таким чином, похідна по часу від сумарного імпульсу системи дорівнює сумі зовнішніх сил, які діють на тіла системи. Якщо система замкнута, зовнішні сили відсутні і права частина останнього рівняння дорівнює нулю. Тому відповідно . Таким чином, ми прийшли до важливого висновку, а саме – закону збереження імпульсу: в інерціальній системі відліку імпульс замкнутої системи частинок залишається постійним, тобто не змінюється з часом.

Курс методики физики

Розвиток творчих здібностей учнів під час навчання фізики Технологія розв'язання експериментальних задач Комбінований урок Урок отримання нових знань Урок мотивації навчальної діяльності учнів Самостійна робота учнів з фізики Факультативні курси з фізики в школіСпеціальні питання Формування понять: механічний рух та його відносність, система відліку, матеріальна точка, траєкторія, шлях Основні закони динаміки Формування поняття маси Формування поняття сили Формування поняття роботи Формування поняття енергії Формування основних понять криволінійного руху Формування основних понять про механічні хвилі Формування поняття про температуру Методика вивчення теми: "Елементи теорії відносності у школі" Формування основних понять МКТ Формування наукового світогляду при вивченні фізики Формування основних понять електростатики

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Алгебра. 7 класс. Дидактические материалы. К учебнику Никольского. Потапов М.К.
Пособие содержит упражнения для самостоятельных работ по основным темам учебника "Алгебра. 7 класс" С.М. Никольского и других, а
110 руб
Раздел: Дидактические материалы, практикумы
Программы... История и обществознание. 10-11 класс.
69 руб
Раздел: Методическая литература, программы, каталоги

без
фото
307 боевых вылетов: На бомбардировщике сквозь зенитный огонь: За честь и славу Родины!.

Автор этой книги, Герой Советского Союза, заслуженный военный летчик СССР Василий Васильевич Решетников в годы Великой Отечественной войны
144 руб
Раздел: ВСЕ РАЗДЕЛЫ
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.