телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАКниги -30% Канцтовары -30% Образование, учебная литература -30%

Какъв ни е проблемът днес от гледна точка на историческата поука?

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Public Relations - принципы

ПР-ОБСЛУЖВАНЕ ПРИНЦИПИ І. ХАРАКТЕР НА ВРЗКИТЕ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА Не може да се влиза в преговори или да се договарят условия с клиенти на основата на заплащане в зависимост от конкретни бъдещи резултати! ЗАЩОТО: ПР не може да се оценява според резултати за даден период от време Постиженията не могат да се оценяват единствено от гледна точка на количествено получените резултати. Върху целите могат да повлияят външни фактори. ПР работи предимно с вероятности, отколкото със сигурни неща. ПРАКТИКТ В ПР Практикът действа между организацията /О/, в която работи и всички останали групи/Г/ към които организацията има отношение. Практикът подпомага взаимодействието между О и Г. Често Практикът е говорител на О и трябва основно да познават нейната структура, цели, политика, дейност, предимства и недостатъци. След това тази информация се прави публично достояние до степента, до която е решило ръководството. Практикът не е източник на информация, а добре информирано лице. Практикът познава много добре общността в която работи – състав, бит, нагласи, надежди, страхове, очаквания, поведение. Информацията се оценява и се докладва на работодателя.

Екологична катастрофа

Правят се все повече опити за забрана и контрол върху ядреното оръжие и ядрените опити. След казаното до тук възниква въпроса - има ли право човечеството да променя околната среда? Ако съдим по съществата различни от човека, виждаме, че няма растение или животно, което да е променило закономерностите в природата поне за времето на нашите наблюдения. От тази гледна точка нямаме право да променяме околната среда на останалите същества. Но така или иначе сме принудени от необходимостта за създаване на условия за живот на непрекъснато нарастващото човечество. Изглежда нашето бъдеще е предопределено. За да не унищожим природата като я използуваме за източник на ресурси необходими на новите генерации трябва или да намерим начин за контрол на популациите или да започнем изселването на човечеството по други планети. Опитите за контрол на раждаемостта за сега са неуспешни. Едва ли скоро прираста на населението в по-слабо развитите страни скоро ще започне да намалява, независимо от опитите за такава социална политика. За да осъществим условия за живот на други планети ще трябва науката да продължи да се развива със същите темпове, което е неизбежно. Това развитие на науката ще увеличи шансовете за унищожение на човечеството тъй като ще се усъвършенствуват и средствата за унищожение.

Сутність педагогічного спілкування

Функції педагогічного спілкування: Інформаційно-комунікативні; Регуляційно-комунікативні (регулювання поведінки); Афективно-комунікативні (визначення, вплив емоцій людини). На проблему виділення функцій спілкування вчителя з учнями й визначення головної, провідної існують різні точки зору. Про інструментальну функцію педагогічного спілкування говорить О. Леонтьєв. Спілкування, на його думку, становить необхідну й спеціальну умову присвоєння суб'єктом досягнень історичного розвитку людства. Мова вчителя – основний засіб, що дозволяє прилучити учнів до культурної спадщини, навчити їх як способам мислення, так і його змісту. Як підкреслює А. Брудний, «спілкування вчителя інструментальне, тому що має на меті координацію спільних дій у навчальному процесі». Поряд з інструментальною А. Брудний виділяє також і трансляційну функцію педагогічного спілкування. На його думку, навчальна функція педагогічного спілкування є провідною, хоча й не самодостатньою. Остання, як вважає він, може бути співвіднесена в загальному плані із трансляційною. Не менш істотною є виділена К. Роджерсом функція полегшення, фасилітації спілкування.

Закони збереження в механіці

Причому це справедливо для моменту імпульсу, взятого відносно будь-якої точки інерціальної системи відліку. Таким чином, в інерціальній системі відліку момент імпульсу замкнутої системи частинок: . Якісним підтвердженням закону збереження моменту імпульсу може бути дослід з лавкою Жуковського. Демонстраційна лавка, яку запропонував Жуковський, являє собою металевий круг, який обертається з досить малим тертям навколо вертикальної осі. Людина з гантелями в руках сідає на лавку, Момент зовнішніх сил дорівнює нулю (моментом сил тертя можна знехтувати, оскільки сили невеликі; центр тяжіння системи людина – площадка лежить на осі обертання, тобто момент сили тяжіння дорівнює нулю). Лавку приводять в обертання з кутовою швидкістю , коли людина тримає гантелі на витягнутих в сторони руках. Якщо людина піднесе гантелі до грудей, кутова швидкість помірно зросте; при розведенні рук – знову зменшиться. Змінюючи положення гантелей, людина знімає момент інерції. Закон збереження моменту кількості руху справедливий і для системи твердих тіл. При додаванні рівнянь руху і рівнянь моментів внутрішні сили і моменти внутрішніх сил взаємно знищуються.

Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

У цивільному праві завжди діє принцип повного відшкодування шкоди. Межі матеріальної відповідальності працівників диференціюються залежно від форми вини, виду майна, якому заподіяна шкода, характеру трудової функції, яку виконує працівник, чого немає в цивільному праві. За нормами трудового права працівники звільняються від матеріальної відповідальності за шкоду, яка може бути віднесена до категорії нормального виробничо-господарського ризику. Тягар доведення наявності підстави й умов матеріальної відповідальності працівника лежить на власникові або уповноваженому ним органі1, тобто діє презумпція невинності працівника, в той час як у цивільному праві встановлена презумпція вини заподіювана шкоди. Матеріальна відповідальність може бути покладена незалежно від притягнення працівника до дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності. 1.2 Складові матеріальної відповідальності Матеріальна відповідальність у трудовому праві носить двосторонній, взаємний характер. Складовими частинами її є: матеріальна відповідальність працівників і матеріальна відповідальність роботодавця - власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу чи фізичної особи.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Что ни страница - то слон, то львица. Маяковский В.В.
В книгу вошли два стихотворения Владимира Маяковского: "Что ни страница - то слон, то львица" и "Эта книжечка моя про моря
247 руб
Раздел: Стихи для детского сада и начальной школы
Нарисуй ее тень. Смелик Эльвира
Конец десятого класса, предвкушение близкого лета и свободы. Костя даже и не подозревал, что именно эта весна преподнесет ему самый
205 руб
Раздел: Русская сентиментальная проза
Альбом по подготовке к школе. Математика. Артюхова И.С.
Этот красочный альбом по математике предназначен для подготовки дошкольника к поступлению в школу и к первому году обучения в ней. По
184 руб
Раздел: Рабочие тетради, прописи, альбомы
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.