телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВидео, аудио и программное обеспечение -30% Красота и здоровье -30% Книги -30%

Микроэкономика: конспект лекций

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Товарознавство смакових товарів - коньяки України

Міністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет ТОВАРОЗНАВСТВО СМАКОВИХ ТОВАРІВ - КОНЬЯКИ УКРАЇНИ Опорний конспект лекцій А.А. Дуняк Київ 2009 Вступ Опорний конспект лекцій «Товарознавство смакових товарів» розділ «Коньяки України» призначено для студентів із спеціальностей 7.050301 «Товарознавство та комерційна діяльність», 7.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі», 7.050303 «Експертиза товарів і послуг». Метою вивчення розділу «коньяки України» в навчальній дисципліні «Товарознавство смакових товарів» є отримання теоретичних знань щодо асортименту, показників якості, харчової цінності коньяків України, а також отримання практичних навичок для самостійного вирішення завдання експертизи коньяків. Використання опорного конспекту лекцій під час проведення лекцій з цього розділу є обов’язковим. Опорний конспект лекцій викладено зі стислим текстовим супроводом. На початку кожної лекції викладено план та основні поняття. Для перевірки знань і кращого засвоєння матеріалу у кінці кожної теми наведені контрольні питання.

Культура Древнего мира

РЕФЕРАТ Тема: Культура Древнего мира Содержание 1. Первобытная культура 2. Культура Древнего Египта 3. Культура древней Индии 4. Культура древнего Китая 5. Список литературы 1. Первобытная культура — охранителей могилы, обрамленная с двух сторон статуями крылатых львов и каменными пилонами, обозначающими вход в склеп. Зачастую в комплекс входили и небольшие наземные святилища — цытаны. Внутрь погребения вели каменные двери, на которых изображались четыре сторожа сторон света: тигр — запада, феникс — юга, дракон — востока, черепаха — севера. Древняя эпоха для развития художественной культуры Китая и всей Восточной Азии имела такое же значение, что и греко-римский мир для Европы. В древнекитайскую эпоху были заложены основы культурных традиций, которые отчетливо прослеживаются на протяжении многовековой истории Китая вплоть до Нового и Новейшего времени. 5. Список литературы 1. Берестовская Д. С. Культурология: Учеб. пособие. – Симферополь, 2003. 2. Кононенко Б.И. Основы культурологии: Курс лекций. - М.,2002. 3. Культурология: Учеб. пособие / Под ред. А. А. Радугина. – М., 1998. 4. Петрова М.М. Теория культуры: Конспект лекций. – С.-П., 2000. 5. Самохвалова В.И. Культурология:Краткий курс лекций. – М.,2002. 6. Скворцова Е.М. Теория и история культуры: Учебник. –М., 1999.

Комерційне товарознавство

К.т.н.Володимир Сиротенко КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ Лекція 1 Основи товарознавства Товарознавство - наука про основоположні характеристики товарів, що визначають їх споживчі вартості, і чинники забезпечення цих характеристик. Термін «товарознавство» складається з двох слів: «товар» і «знання». Останнє слово відбулося від санскритського уесіа , що означає «знання». Отже, товарознавство -це знання про товари. Ці знання необхідні як технологам підприємств-виготівникив, товарознавцям промислових, сільськогосподарських і торгових організацій, експертам, комерсантам, економістам, бухгалтерам, менеджерам, так і покупцям. Останні отримують знання про товар з допомогою засобів інформації - маркування, реклами, статей, книг і т. д., тому дуже важливо, щоб засоби масової інформації, як основне джерело використовували товарознавчі знання про товар. Предметом товарознавства є споживні вартості товарів. Тільки споживна вартість робить продукцію товаром, оскільки володіє здатністю задовольняти конкретні потреби людини. Якщо споживна вартість товару не відповідає реальним запитам споживачів, то він не буде затребуваний, а отже, не буде використаний за призначенням в його сфері застосування.

Система сертифікації аптечного бізнесу

Зміст Вступ Характеристика аптечних послуг(бізнесу) Законодавча база та система сертифікації аптечного бізнесу Заходи які необхідно розробити щодо оптимізації аптечного бізнесу Висновки Список використаної літератури Вступ Медико-біологічна наука досягла останнім часом значних успіхів, і ці досягнення все швидше освоюються на практиці. Придбали широкий розвиток міжнародні зв'язки у області охоронт здоров . - 335 с. Наукові і прикладні проблеми товарознавства в ринкових умовах: Тези доповідей на Міжнародній науково-практичній конференції и- К., 2006. — 147 с. Перченкова В.И. Основы товароведения непродовольственных товаров. – М.: Экономика, 1991. Теплов В. И. и др. Коммерческое товароведение: Учебник. – М.: Издательский дом «Дашков и Ко», 2000 Товарознавство: Опорний конспект лекцій для студ. екон. спец. заоч. та дистанційної форм навч. - К.: Видавництво Європейського університету, 2001. — 69 с. Товарознавство: Терміни та визначення. — Введ. 2001.01.01.- Офіц. вид. — К.: Держстандарт України, 2000. — 24 с.

Сравнительная оценка безопасности непродовольственных товаров однородных групп или подгрупп (на примере игрушек)

Цель курсовой работы – дать сравнительную оценку безопасности игрушек. Для работы над курсовой работой я использую источники информации: учебники, учебные пособия; конспекты лекций; материалы статистических органов материалы научных конференций сеть Интернет специализированные журналы, газеты, другие источники. Задачи курсовой работы: выяснить основные определения понятия безопасности; разобрать классификацию безопасности и игрушек, функциональные назначения игрушек; выяснить из чего изготавливают игрушки, какие гигиенические требования к ним предъявляют; выяснить какое значение играет маркировка на игрушках; провести сравнительную оценку безопасности игрушек; рассмотреть требования, предъявляемые к материалам изготовления игрушек, непосредственно к самим игрушкам, к производству и реализации игрушек; выяснить каким критериям и, самое главное, стандартам безопасности должна соответствовать игрушка; В курсовой работе я проведу сравнительную оценку безопасности игрушек. Мне предстоит выяснить какие игрушки по безопасности более надёжны. Безопасность играет большую роль в торгово-технологическом процессе. Потому, что прежде всего от неё зависит будет ли покупатель покупать этот товар.

страницы 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Конспект лекций по высшей математике. В 2-х частях. Часть 1. Письменный Д.Т.
Настоящий курс лекций предназначен для студентов вузов, изучающих высшую математику в различных вузах. Первая часть содержит необходимый
205 руб
Раздел: Научные издания, теории, монографии, статьи, лекции
Рассказы. Домашнее чтение. Кристи Агата
Сборник содержит 7 адаптированных рассказов знаменитой английской писательницы XX века. Текст каждого рассказа снабжен упражнениями,
77 руб
Раздел: Книги для чтения. Адаптированные тексты
Фразовые глаголы английского языка. Краткий справочник. Угарова Е.В.
В данном справочнике представлены наиболее распространенные фразовые глаголы английского языка с объяснениями их значения и примерами
41 руб
Раздел: Словари и справочники
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.