телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКрасота и здоровье -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30% Книги -30%

Нікомахова етика

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Криміналістична характеристика крадіжок вантажів на залізничному транспорті та шляхи їх попередження

Предметами злочинного посягання при вчиненні крадіжок вантажів на залізничному транспорті виступають: промислова продукція (29%), промислова сировина (21%), продовольчі товари (14%), сільськогосподарська продукція (10%) та інші (26%). Серед ознак, що характеризують механізм вчинення злочину, особливе значення посідає спосіб вчинення злочину. Практиці відомі різні способи крадіжок вантажів на залізничному транспорті. Їх поділяють на дві основні групи: способи, пов єкта). Література Кримінальний кодекс України Господарський кодекс України Етика поведінки – за ред. Півоваров – 2005 р.

Основи адміністративного права України

Головдержслужба відповідно до покладених на неї завдань: а) розробляє і вносить на розгляд Кабінету Міністрів України проекти нормативних акті» з питані, державної служби; б) провадить аналіз фактичної о складу державних службовців і готує пропозиції держав органам щодо підвищення ефективності їх роботи; в) веде комп'ютерний облік даних про державних службовців; г) готує за поданням міністерств та інших органів центральної виконавчої влади проекти рішень про заохочення і нагородження державних службовців першої і другої категорій, вносить пропозиції відносно застосування дисциплінарних стягнень до державних службовців цих категорій; ґ) погоджує пропозиції міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо призначення осіб па посади державних службовців першої і другої категорій з присвоєнням їм рангів з метою визначення відповідності їх вимогам Закону України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 p.; д) визначає напрями спеціалізації державних службовців для навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації, контролює проведення цієї роботи; е) погоджує державне замовлення на підготовку спеціалістів для державної служби; є) здійснює контроль за навчанням, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації державних службовців, у тому числі за межами України, готує відповідні пропозиції; ж) надає організаційно-методичну допомогу центральним і місцевим органам державної виконавчої влади та місцевим радам та їхнім органам у розробленні нормативних актів щодо професійно-кваліфікаційних вимог до державних службовців; з) бере участь у підготовці для розгляду Кабінетом Міністрів України пропозицій про віднесення існуючих посад державних службовців, не перерахованих у ст. 25 Закону України «Про державну службу», а також нових посад державних службовців до відповідних категорій; и) дає роз'яснення з питань, що входять до її компетенції; і) у разі потреби бере участь у перевірці фактів порушення етики поведінки державними службовцями тощо.

Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII – поч. XIX ст.

Якщо право не забезпечити примусовою силою, воно стає не в змозі виконати уготовану йому в суспільстві роль. Але це означає також, що і категоричний імператив як загальний закон права втратить своєї безумовності. Ось чому всяке право повинне виступати як право примусове. Повідомити праву настільки потрібну йому властивість здатна лише держава – відвічний і первинний носій примусу. По Канту, виявляється, що державність викликають до життя і її буття виправдовують врешті-решт вимоги категоричного імперативу. Так в кантівському ученні перекидається один з головних мостів від етики і права до держави. Кант багато разів підкреслював насущну необхідність для держави спиратися на право, орієнтуватися в своїй діяльності на нього, погоджувати з ним свої акції. Відступ від цього положення може коштувати державі надзвичайно дорого. Держава, яка ухиляється від дотримання має рацію і свобод, не забезпечує охорони позитивних законів, ризикує втратити довіру і пошану своїх громадян. Його заходи можуть перестати знаходити в них внутрішній відгук і підтримку. Люди свідомо займатимуть позицію відчуженості від такої держави. Кантівське тлумачення природи цього договору тісно зв'язане з ідеями про автономію волі, про індивідів як моральних суб'єктів і тому подібне Перша ж головна умова щодо укладання договору – зобов'язання будь-якої створюваної організації зовнішнього примусу (чи монархічної державності, чи народу, що політично об'єднався) визнавати в кожному індивідові особу, яка без жодного примусу усвідомлює борг «не робити іншого засобом для досягнення своїх цілей» і здатне даний борг виконати. «Суспільний договір», по Канту, укладають між собою морально розвинені люди.

Право Стародавньої Греції та Риму

На зміст античних політико-правових концепцій значною мірою вплинув і розвиток індивідуалістичної моралі. Якщо в етико-політичних концепціях Стародавнього Сходу мова йшла про ту чи іншу інтерпретацію громадської моралі, то в античній Греції почали поставати питання, пов'язані зі становищем індивіда в суспільстві, можливістю морального вибору і суб'єктивним аспектом поведінки людини. Виникнувши в умовах переходу від первіснообщинного ладу до політичної форми організації суспільного життя, антична полі-тико-правова думка Греції оформилась і розвивалась у процесі соціальної диференціації населення і посиленням боротьби між різними прошарками тогочасного суспільства. В історії виникнення і розвитку давньогрецької політико-правової думки більш або менш виразно вирізнилися три періоди. Ранній період (ІХ-VІ ст. до н. е.) був пов'язаний з часом виникнення давньогрецької державності. Тоді спостерігалася помітна раціоналізація політико-правових вчень. Другий період (V – перша половина IV ст. до н.е.) – час розквіту давньогрецької філософської та політико-правової думки, яка знайшла свій вираз у вченнях Демокрита, софістів, Сократа, Платона та Аристотеля.

Судова промова

У тих випадках, коли небагато слів вже досягають мети, викликаючи відоме сильне відчуття у слухачів, всякий штучний прийом може тільки охолодити їх. Тому, якщо на судовому слідстві відбулося що-небудь, що надало сильне враження на суд або присяжних, треба тільки нагадати їм цей момент, додавши: до чого пояснювати те, що тут пережив кожен в залі судового засідання?4 2. Етика судової промови Виходячи з теорії і практики судової риторики, можна виділити три основні засади судової промови: психологічну, етичну і логічну. Кожна з них впливає не тільки на зміст судової промови, а й на спосіб побудови. Процесуальна діяльність учасників судочинства передусім акт психологічний. Вона відбувається у відповідності зі своїми закономірностями і психологічною організацією суб'єктів, які здійснюють цю діяльність. За своєю психологічною природою судові дебати - форма мовленнєвого спілкування учасників судового процесу, спосіб передачі інформації. Це засіб переконання суду, учасників процесу у правильності висунутих суб'єктами дебатів тез і обгрунтованості висунутих ними рішень. Змістом судової промови завжди є певні думки, ідеї, доводи, міркування, пропозиції.

страницы 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Русский язык. 4 класс. Поурочные планы по учебнику Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной. Штодина Г.Н.
В пособии представлены поурочные планы по русскому языку в 4 классе по учебнику: Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский язык. 4
71 руб
Раздел: Методическая литература, программы, каталоги
Развитие самосознания старшеклассников. Разработки интегрированных уроков. Яковлева О.С.
Представленные на страницах пособия разработки интегрированных уроков для старшеклассников направлены на развитие их самосознания.
48 руб
Раздел: Педагогическая психология
В школу - с радостью. 1-4 классы. Уроки, инсценированные сказки, праздники. Бровкина Т.Н.
Увлекательные разработки уроков с проблемными заданиями и деятельностным подходом к обучению, представленные на страницах пособия,
47 руб
Раздел: Методическая литература, программы, каталоги
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.