телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКанцтовары -30% Бытовая техника -30% Одежда и обувь -30%

Нікомахова етика

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Особливості ділового етикету

У ситуації морального вибору чоловік здійснює моральну поведінку, ґрунтуючись на частково усвідомлених, частково неусвідомлюваних орієнтирах. Усвідомлення і явний вираз цих орієнтирів складає предмет моралі. Мораль - це не наука в тому сенсі, що вона нічого не вивчає. Вона тільки научає тому, що є належним. У ситуації, що усвідомлюється як ситуація морального вибору, людина спирається на свої уявлення про мораль. Етика виходить з передумови, що мораль як належне існує незалежно від суб'єктивних уявлень. Етика вивчає мораль і її підстави в рамках різних етичних систем, які виходять з різних передумов про природу моралі, включаючи передумову про реальне існування моралі, без якої етика виявилася б безпредметною. Крім того, етика встановлює загальні, принаймні для більшості етичних систем, принципи. (Наприклад, твердження, що руйнування системи моральних орієнтирів небезпечніше, ніж порушення будь-якого з цих орієнтирів. Або коротше: руйнування моралі - морально гірше за порушення моралі.) Варто відзначити, що людям набагато легко погодитися з питання, що погано або добре з погляду моралі, чим філософам про перевагу і обґрунтованість тієї або іншої етичної системи.

Поняття й проблеми соціальної етики

Причому окремі члени суспільства (це ставиться, зокрема, до капіталістів) особисто відповідальні за зло, що виходить від суспільних і соціальних структур, у діяльності яких вони беруть участь. Людина - бранець суспільних процесів і соціальних структур. Якщо ці процесу негуманні, то буття всіх замкнутих у такому суспільстві об'єктів об'єктивно негуманне, навіть якщо суб'єктивно, в особистісній етичній сфері, вони намагаються додержуватися принципів гуманності. Самі індивіди суб'єктивно не можуть відповідати за зло, що твориться у світі суспільними структурами. Таким чином, Маркс заперечував особисте зло, зводив все зло миру до «структурного» злу. У концепції Маркса є частка істини. Людина у всім комплексі свого буття невіддільна від інститутів і структур суспільства, і зло, що твориться у світі, потрібно шукати також у функціях суспільних структур. «Якщо характер людини створюється обставинами, те треба, стало бути, зробити обставини людськими». Марксистська концепція природи структурного зла була багато в чому правильної, але вона вказувала невірний шлях боротьби зі злом. Проте завдання соціальної етики - виробити такі структури соціальних інститутів, які б не перешкоджали, а, навпроти, сприяли б солідарності людей, сприятливо впливаючи на всі сфери їхнього буття.

Поняття й проблеми соціальної етики

Більшу частину соціальних дій становлять посередницькі дії, тому соціальна етика повинна бути етикою соціальних інститутів. Які соціальні інститути повинне мати сучасне соціально орієнтована держава? Цьому питанню передує питання про сутність соціального інституту. 7. Соціальний інститут Держава, родина, церква, партія, суспільство по інтересах, корпорація, СМК - колективні суб'єкти, які не можуть виконувати свої функції, покладаючись на індивідуальну мораль своїх представників або конкурентів, тому вони створюють загальні правила й норми, які фіксуються в законах, Конституціях, указах. Соціальний інститут - це передана з покоління в покоління нормативна система, що регулює відносини між людьми й випливають із цих відносин. Прикладом соціального інституту є школа як система законів, норм, правил поведінки й спілкування. Завдання соціальних інститутів - забезпечувати стабільну регуляцію соціальних взаємодій різного типу. Діяльність соціального інституту залежить від його організації, тобто від соціальної структури, що повинна забезпечити виконання певних завдань, і від системи норм, функцій і обов'язків, які покладають і розподіляються в цій соціальній структурі. Інститут школи має мета - утворення й виховання дітей. Інститут родини й шлюбу має мета - регулювати відносини між статями. Інститут ринку - регулювати відносини обміну й споживання.

Предмет, структура і функції етики

Давньоримські філософи, безпосередньо посилаючись на Арістотеля, ввели в літературу прикметник «moralis», який позначав «належне до характеру, звичаю», від чого пізніше було створене поняття «morali as» – «мораль». Таким чином, за етимологією давньогрецьке «етика» та давньоримське «мораль» майже співпадають, але у подальшому історико-культурному розвитку зміст цих двох понять набув відмінностей: «етика» – це теорія, вчення, розділ філософії, «мораль» – це живе явище культури, яке вивчається етикою. Моральна сфера людського життя є чи не найскладнішою, оскільки поняттям «мораль» охоплюються такі його аспекти, як: – правила, які регулюють людську поведінку, зокрема, міжособистісні та професійні стосунки; – безпосереднє індивідуальне та групове вираження людяності – піклування про людину; – особливу сферу ціннісного буття людини; – засіб обслуговування людської діяльності; – засіб з'ясування сенсу існування і сфери самореалізації; – форму духовно-практичного опанування світу – форму суспільної свідомості, або духовного життя суспільства; – форму самосвідомості людини. «Етика» на побутовому рівні частіше за все розуміється як «мудрість життя»; за часів Арістотеля етика, частіше за все, синонімізується з практичною філософією.

Принципи та норми моральної поведінки керівника

Можна назвати професії лікаря, вчителя, судді, священнослужителя. Ці професії виникли дуже давно, і з їх появою пов'язане поняття професійної моралі. і хоч деякі професії, скажімо, менеджера або маркетолога, з'явилися не так давно, проте успішність їх діяльності теж цілком залежить від дотримання ними моральних норм та принципів. Професійна мораль — це те, що конкретизує загальнолюдські моральні цінності (норми, принципи, поняття) у конкретних професіях. Особливості професійної моралі вивчає професійна етика. Коли говорять про професійну етику, мають на увазі, що це такі моральні обов'язки, в яких відбивається ставлення представника певної професії до об'єкта розмови, до колег за професією, до партнерів, до суспільства загалом. Це насамперед усвідомлення своєї моральної відповідальності і готовність виконувати свій професійний обов'язок. Центральним поняттям професійної моралі є мораль професійного обов'язку, яке поєднується з поняттям відповідальності. Проаналізувати результати своєї праці з позицій загальнолюдських моральних цінностей спеціалісту допомагає професійна совість. Вона пересікається з такими поняттями як професійна честь, професійна гідність, професійна справедливість.

страницы 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Обучение грамоте. 1 класс. Поурочные планы по учебнику "Азбука" Н.В. Нечаевой, К.С. Белорусец. Белова Г.Н.
В пособии предложены планы уроков по обучению грамоте первоклассников, ориентированные на учебно-методический комплект: Н.В. Нечаева, К.С.
76 руб
Раздел: Методическая литература, программы, каталоги
Информатика. 1 класс. Поурочные планы по учебнику А.В. Горячева, К.И. Гориной, Т.О. Волковой. Горностаева А.М.
Предлагаемое пособие содержит подробные поурочные разработки. Конспект каждого урока включает большом объем материала: игровые,
61 руб
Раздел: Методическая литература, программы, каталоги
CD-Rom: Общая химия: Демонстрационное поурочное планирование: С-30.
254 руб
Раздел: ВСЕ РАЗДЕЛЫ
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.