телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВидео, аудио и программное обеспечение -30% Товары для детей -30% Канцтовары -30%

Нікомахова етика

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Нормы права в системе нормативного регулирования

Однак, усвідомлюючи обмеженість можливостей структурного дослідження моральних відносин, ми відзначаємо і відомі його переваги, особливо в характеристиці соціальних функцій моралі, у визначенні міри її дієвості, активності. Облік цих обставин і дав нам право представити на суд критики деяку попередню схему структури моральних відносин. Постійне чи задоволення незадоволення порождає імпульси до необхідного для цих цілей чи активності, навпроти, пасивності в її поводженні. Саме тут найбільшою мірою виявляється необхідність залучення знань спеціальних областей правознавства, етики, психології і соціальній психології. Підставами класифікаціями стосовно до нашого предмета дослідження можуть бути: 1) спосіб впливу соціальних норм на внутрішній мотив поводження особистості; 2) характер реакції особистості і суспільства на вибір цього поводження; 3) межі і можливості такого вибору. Ця проблема соціальної регуляції в рамках даної класифікації здобуває особливо важливе значення в зв'язку з задачами використання різних видів соціальних норм у керуванні соціальними процесами рішенні проблем формування і виховання особистості.

Совість Риму - соціо-культурна роль стоїцизму

Обов”язком філософів стає завдання допомогти людству, що заплуталося у своїх помилках. В це однаково вірять і самі філософи і їх аудиторія. При всьому цьому філософія стає вузькоспеціалізованою і буденною; ні спекулятивна діалектика, що досягла вершини в епоху полісної класики, ні емпіричний енциклопедизм, що процвітав в умовах еллінізму, нікому не імпонують. Інтерес до етики в епоху імперії стає домінуючим. Теологія, яка була частиною фізики, набуває спіритуального забарвлення. Філософія сама зводить себе до чистого моралізму, до того ж – до моралізму досить жорсткого, доктринерського, імперативного. Ціною такої редукції філософії вдається на певний час підвищити свою соціальну життєдіяльність. Для епохи перших цезарів філософ-мораліст – це істинний “володар душ”. Моралістична філософія стає у центрі духовного життя і підпорядковує своїм правилам і літературу. У книгах читач тієї епохи шукає насамперед моральних істин. 2. Совість Риму – соціо-культурна роль стоїцизму. Чому стоїцизм, зародившись у Греції, настільки прижився в Римі і почав відігравати роль національної філософії? Як вже було раніше згадано, до Риму стоїцизм був перенесений Панетієм, представником Середньої Стої. І саме в Римі стоїцизм воістину знайшов свою другу батьківщину.

Фiлософiя

Свою фiлософiю Вольф розглядає як засiб досягнення за- гального блаженства на пiдставi завбаченої гармонiї, котра лежить у первиннiй основi буття усiх творiнь. Вважаючи, що гармонiя свiту перебуває у абсолютно могутнiй iстотi (Бог), котра створює свiт, керуючись логiчними принципами, Вольф розробляє поняття про систему знання. В основу системи зак- ладено вказаний теологiчний принцип. Вольф видiляє фiзичне знання - про 'простi субстанцiї', рух i просторовi вiдношен- ня тiл, якi пояснюються механiчними силами, розглядаються як шляхи встановлення гармонiї. Видiляється ним наука 'пневма- тологiя' - про дiяльнiсть духiв, математика - про причини речей, етика, право, полiтика - про волю як властивiсть душi, фiлософiя - про зв'язок усiх духовних i тiлесних сут- ностей. Займаючись систематичною формалiзацiєю та узгодженням накопичених фiлософiєю знань, послiдовно даючи визначення поняттям, якi не повиннi заперечувати однi одних, Вольф роз- робляє принципи аксiоматичної побудови наукової теорiї. Данi принципи стали помiтним поштовхом для розвитку природоз- навства у XYIII ст. 4.4 Фiлософiя Просвiтництва. 4.4.1 Денi Дiдро. Денi Дiдро (1713-1784) - автор вiдомих праць 'Думки про пояснення природи', 'Розмова Д'Аламбера з Дiдро', 'Фiлософськi принципи матерiї та руху'.

Фiлософiя

У разi, коли дiї спiвпадають з моральним законом, здiйснюються людиною на пiдставi власної схильностi, їх не можна назвати моральними. Дiя людини буде моральною тiльки в тому випадку, коли iндивiд здiйснює її з поваги до морально- го закону. Етика не повинна будуватися з розрахунку на емпiричне щастя. Суперечнiсть мiж моральною поведiнкою люди- ни i результатом цiєї поведiнки в емпiричному життi не знiмається нашою моральною свiдомiстю. Не знаходячи справед- ливого стану речей у свiтi явищ, моральна свiдомiсть дiє у свiтi уявному. Iснування таких понять, як 'свобода', 'безсмерття', 'Бог', пояснюється вiрою в уявний свiт, даний тiльки думкам, але неосяжний для думок (трансцендентний свiт). Трансцендентнiсть уявного свiту буде iснувати завжди, бо людина не здатна своїм розумом вийти за межi анти- номiчностi загальних i необхiдних понять. 5.2 Фiлософiя I.Г.Фiхте. 5.2.1 Iоганн Готлiб Фiхте. Iоганн Готлiб Фiхте народився у 1762 р. З 1794 р. пра- цював професором Йєнського унiверситету. В 1799 р. був зви- нувачений в атеїзмi та звiльнений з унiверситету, пiсля чого переїхав до Берлiну i займався читанням публiчних лекцiй.

Фондовая биржа, как элемент рыночной инфраструктуры

У вік електроніки така система може показатися лише данню традиції, але, на думку біржовиків, вона виконує ряд корисних функцій: створює необхідну ринкову атмосферу, забезпечує публічність торгів. При однаковій ціні на запропоновані товари вони скоріше дістануться тому, хто голосно викрикнув ціну, тому "голосові дані" на біржі, як і на аукціоні, мають чимале значення але, на відміну від аукціону, ціни на товари на біржах не тільки зростають стосовно стартових, але і падають. Отже, біржа має у своїх характеристиках як риси історичних попередників, (таких як ринки, ярмарки, аукціони), так і власну специфіку. Ознаки класичної фондової біржі: 1) це централізований ринок, із фіксованим місцем торгівлі, тобто наявністю торгової площадки; 2) на даному ринку існує процедура підбору найкращих товарів (цінних паперів), що відповідають певним вимогам (фінансова стійкість і значні розміри емітента, масовість цінного паперу, як однорідного і стандартного товару, масовість попиту, чітко виражена коливаємість цін і т.ін.); 3) існування процедури підбору кращих операторів ринку в якості членів біржі; 4) наявність тимчасового регламенту торгівлі цінними паперами і стандартних торгових процедур; 5) централізація реєстрації операцій і розрахунків по ним; 6) встановлення офіційних (біржових) котувань; 7) нагляд за членами біржі (із позицій їх фінансової стійкості, безпечного ведення бізнесу і дотримання етики фондового ринку).

страницы 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Физика. 8 класс. Поурочные планы по учебнику С.В. Громова, Н.А. Родиной. Старцева О.Н.
Данное методическое пособие включает в себя тематическое планирование, а также поурочные разработки по программе курса физики 8 класса для
61 руб
Раздел: Методическая литература, программы, каталоги
Изобразительное искусство. 6 класс. Поурочные планы по программе В.С. Кузина. Дроздова С.В.
В пособии представлены поурочные разработки по изобразительному искусству для 6 класса общеобразовательных учреждений, составленные по
81 руб
Раздел: Методическая литература, программы, каталоги
Алгебра. 9 класс. Поурочные планы по учебнику А.Г. Мордковича. Афанасьева Т.Л.
В данном пособии предлагается примерное поурочное планирование, составленное в соответствии с учебником: А.Г. Мордковича "Алгебра. 9
70 руб
Раздел: Методическая литература, программы, каталоги
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.