телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАВидео, аудио и программное обеспечение -30% Товары для детей -30% Канцтовары -30%

Правове регулювання податкової системи

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Система законодавства

Як правило, норми галузей права — будівельний матеріал, із якого (у різному наборі та різному поєднанні) складається конкретна галузь законодавства. Можливим є варіант, коли галузь права є, а галузі законодавства — немає (фінансове право, право людини на соціальне забезпечення та ін.). У цьому випадку галузі права не кодифіковані, а нормативний матеріал розосереджений по кількох правових актах, які потребують на уніфікацію. У системі законодавства нормативно-правові акти об'єднані за галузями законодавства, які поділені на інститути законодавства. Галузі законодавства створюються як з урахуванням галузевого принципу, так і без його врахування: галузь законодавства може містити норми різних галузей права (комплексні галузі) або створюватися на підґрунті інституту або підгалузі права. Можливим є варіант, коли галузь законодавства існує без галузі права (митне законодавство та ін.). 4. Система права складається з галузей права, які мають свій предмет і метод правового регулювання, а система законодавства включає галузі законодавства, в яких відсутній метод регулювання, а предмет регулювання не завжди однорідний, як у галузей права. 5. Система права має лише галузеву, горизонтальну будову, а система законодавства може мати будову і горизонтальну (галузеве), і вертикальну (ієрархічне).

Основи адміністративного права України

Наприклад, відносини податкової адміністрації з будь-яким платником податків. Субординаційний спосіб передбачає одержання обов'язкової згоди на дії об'єкта управління від суб'єкта управління. Отже, наявність власного предмета й методу правового регулювання дає змогу відокремлювати адміністративне право від інших галузей українського права. Як юридична наука адміністративне право являє собою систему знань, теорій, гіпотез, висновків і рекомендацій стосовно історії виникнення та розвитку, поняття, предмета й методу правового регулювання, системи та джерел галузі адміністративного права (законодавства), науки та навчальної дисципліни. Наука має свій предмет і методи дослідження, свою систему і джерела. Як навчальна дисципліна адміністративне право вивчається в юридичних навчальних закладах. її предметом є вивчення адміністративного права як галузі права і законодавства, а також як юридичної науки. 4. Система і джерела адміністративного права. Характеристика Кодексу України про адміністративні правопорушення Система адміністративного права — це його внутрішня форма, як вже було зазначено, що характеризує його внутрішню побудову.

Підприємництво

Перша і основна вимога законності - добре продумана система правових демократичних законів та інших нормативно-правових актів. Від якості законів залежить вся діяльність правоохоронних органів, громадських організацій, підприємств, які засновані на різних формах власності і господарювання. Діяльність суду повністю залежить від якості законів. Закони повинні бути якісні, однозначні для всіх громадян і посадових осіб. В Україні проходить повне оновлення системи законодавства, почалась правова реформа. Друга вимога законності - відповідність підзаконних нормативних актів законам і Конституції. Третя вимога законності - чітке формулювання і закріплення компетенції, функціональних прав і обов'язків всіх державних органів та їх посадових осіб, підприємців, організацій тощо. Законність - це є одночасно метод і режим діяльності всіх суб'єктів суспільних відносин. Це процес реалізації правових норм на підставі автономного, імперативного, дозволяючого методів правового регулювання. Результатом цього процесу є стан правопорядку, стан правовідносин суспільства. Таким чином, законність - це особливий режим або процес діяльності держави та інших суб'єктів суспільних відносин, суть якого зводиться до трьох основних вимог: наявність добре продуманої системи правових законів і підзаконних нормативно-правових актів; точне і повне закріплення правового статусу (прав і обов'язків) всіх учасників правовідносин; точне й неухильне виконання і дотримання законів та інших нормативно-правових актів всіма посадовими особами і громадянами.

Національна політика СРСР в роки перебудови

Запровадження інституту президентства в країні було логічним втіленням у практику державного будівництва теорії розподілу влади, що передбачало функціонування трьох самостійних гілок влади, в тому числі й виконавчої. 26 грудня 1990 p. з'їзд народних депутатів СРСР прийняв Закон "Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) СРСР у зв'язку з удосконаленням системи державного управління", значне місце в якому відводилося правовому регулюванню організації та діяльності уряду СРСР. Замість Ради Міністрів СРСР уряд далі іменувався Кабінетом Міністрів СРСР. В оновленій ст. 128 Конституції СРСР зазначалося, що Кабінет Міністрів СРСР є виконавчо-розпорядчим органом Союзу РСР і підлеглий президенту СРСР. Докладно організація і діяльність уряду СРСР регламентувалися Законом СРСР від 20 березня 1991 p. "Про Кабінет Міністрів СРСР". Реконструювання уряду СРСР означало логічне продовження конституційного оформлення виконавчої влади. Галузеве управління в країні здійснювали міністерства СРСР та інші центральні органи державного управління Союзу РСР. Перелік названих союзних органів наводився в Законі СРСР від 1 квітня 1991 p.

Налогообложение операций с ценными бумагами (Украина)

Міністерство освіти України Державний Дніпропетровський Університет Інститут довузівської підготовки і післядипломної освіти Факультет перепідготовки спеціалістів спеціальність “Банківська справа” РЕФЕРАТ З дисципліни: Фінансове право Тема: Правове регулювання оподаткування операцій з цінними паперами в Україні. виконав: слухач групи БС-98з Канд.техн.наук Шеєнко М.І. залікова книжка № 98-24-21 перевірив: ст. викладач Мізіна І.В. м. Дніпропетровськ 2000 р.Введение 2 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 3 ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 4 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 8 ГОСПОШЛИНА 9 ВЗИМАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ЗА ОПЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ НА ФОНДОВЫХ БИРЖАХ, А ТАКЖЕ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА ПО ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 10 ВЗИМАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ЗА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 12 НДС 16 Выводы 17 Список литературы 17 Введение Налоговая система в каждой стране является одной из стержневых основ экономической системы. Она, с одной стороны, обеспечивает финансовую базу государства, а с другой – выступает главным орудием реализации ее экономической доктрины. Налоги – это объективное общественное явление, поэтому при построении налоговой системы необходимо выходить из реальностей социально-экономического состояния страны, а не руководствоваться пожеланиями, возможно, наилучшими, но неосуществимыми.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Основные правовые системы современности. Давид Р.
В мировой юридической литературе книга известного французского ученого Рене Давида имеет высочайший рейтинг. Она положила начало одному из
786 руб
Раздел: Общие вопросы
Российская Федерация в Европе: правовые аспекты сотрудничества России с европейскими организациями. Сборник. Раушнинг Д.
Сборник содержит статьи ведущих ученых России и зарубежья - участников Конференции, которая состоялась в 2007 году в г. Калининграде на
362 руб
Раздел: Внешняя политика. Международные отношения
Хроматография. Инструментальная аналитика: методы хроматографии и капиллярного электрофореза. Беккер Ю.
Хроматография относится к важнейшим процессам инструментальной аналитики. Прежде всего, она играет важную роль в таких областях науки как
532 руб
Раздел: Аналитическая химия
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.