телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для детей -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30% Электроника, оргтехника -30%

Статьи 2008-09 гг. на "Рабкор. ру" (v.1.11)

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Шляхи покращення використання лісових ресурсів України

1 Сучасний стан лісового господарства. . .4 2 Шляхи покращення використання лісових ресурсів України. 5 Висновки . . .11 Список використаної літератури . . .12 Вступ В цій роботі, на підставі вивчення навчальних посібників, документів та статей, наукової літератури та Лісового кодексу України розглянуто основні шляхи покращення використання лісових ресурсів України. Актуальність теми полягає в тому, що лісові ресурси посідають одне з чільних місць в ресурсній базі економіки України. Загальна площа лісового фонду України складає близько 10 млн. гектарів, в тому числі. покрита лісом - 8,6 млн. га. Лісистість республіки досягла лише 14,3%,що значно менше, ніж лісистість більшості розвинених країн світу (Угорщина - 18%, Франція - 27,8%, Румунія - 28,1%, Польща - 28,7%, Німетчина - 29%, США - 32,7%, Болгарія - 34,4%). Запаси деревини в Україні складають 1,3 млрд. м3 (2008 р.) Охорона та використання лісових ресурсів в Україні регулюється лісовим законодавством. Важливим напрямком збереженням лісів є пошук резервів деревинної сировини на засаді його більш раціональної хіміко-механічної переробки, використання замінювачів, комплексне використання листя, гілок, кори, стружки, тирси, коріння та інше.

Особенности организации бухгалтерского дела на малом предприятии

Становление и развитие малого бизнеса является актуальной перспективной проблемой в нашей стране и за рубежом. В этой проблеме остается много нерешенных или недостаточно решенных вопросов. Среди них, важными являются вопросы учета, отчетности, налогообложения. Цель курсовой работы: раскрыть особенности учета и налогообложения на малых предприятиях. Для достижения цели курсовой работы автором будут рассмотрены такие вопросы как критерии отнесения предприятий к категории малых, особенности организации бухгалтерского учета на малых предприятиях, а также рассмотрим отчетность субъектов малого предпринимательства. При написании курсовой работы использовались труды ученых, периодические издания, статьи, учебная литература, нормативно правовые акты. Теоретическую и методологическую базу исследования составили труды отечественных авторов, классических и современных ученых по проблемам учета и налогообложению на малом предприятии. В работе использованы оригинальные документы, регламентирующие учет и налогообложение на малом предприятии. При решении поставленных задач использованы такие методы исследования, как системный и ситуационных анализ, метод логического мышления, методы прогнозирования и моделирования. 1. Критерии отнесения предприятий к категории малых По российскому законодательству до 14 июня 1995 г. малыми в разных ситуациях могли считаться предприятия с различными характеристиками. С 1 января 2008 г. вступил в силу Федеральный закон от 24.07.2007 209-ФЗ Талалаева И.

Порівняльна характеристика розкриття статей дебіторської та кредиторської заборгованостей у фінансовій звітності згідно П(С)БО та М(С)БО

Індивідуальна робота «Порівняльна характеристика розкриття статей дебіторської та кредиторської заборгованостей у фінансовій звітності згідно П(С) БО та М(С) БО» Вступ Розвиток ринкових відносин, суттєве розширення зовнішньоекономічних зв язання, а міжнародні – забезпечення. 8. Згідно з МСБО 37 забезпечення відображається в балансі в складі короткострокових або довгострокових зобов'язань. У бухгалтерській практиці нашої держави взагалі не передбачено поділ забезпечень за часом їх залучення, хоча термін виконання цих зобов'язань різний. 9. Зобов'язання підприємств і згідно з національними П(С) БО, і згідно з МСБО, прийнято поділяти на довгострокові, короткострокові і непередбачені. У міжнародній практиці довгострокові і короткострокові зобов'язання відносять до фактичних, непередбачені зобов'язання відносять до умовних – це неіснуючі зобов'язання, але вони є потенційними, тому що залежать від майбутніх подій, які можуть виникнути в результаті минулої події. Список використаних джерел П(С) БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. №87. П(С) БО 2 «Баланс», затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. №87. П(С) БО 10 «Дебіторська заборгованість», затверджене наказом Мінфіну України від 08.10.99 р. №237. П(С) БО 11 «Зобов'язання», затверджене наказом Мінфіну України від 31.01.99 р. №20. П(С) БО 15 «Дохід» затверджене наказом Мінфіну України від 29.11.99 р. №290. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.1999 р. №208 XIV. Актуально про облікову політику // Дебет-Кредит: Український бухгалтерський тижневик. – Київ, 2008. – №3. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Перекл. з англ. за ред. С.Ф. Голова. – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1998 – 736 с.

Проверка расчетов предприятия с бюджетом по НДС

Налоговая база по НДС определяется по нормам статьи 153 НК и других статей, в зависимости от объекта налогообложения. Налоговым периодом с 1 января 2008 года считается квартал для всех категорий налогоплательщиков. Налоговая ставка 0% применяется при реализации товаров на экспорт при условии, что будут предъявлены документы, подтверждающие право на эту ставку, а также право на налоговый вычет. Ставка 10% применяется при реализации большого набора продовольственных товаров (за исключением деликатесов), а также большой группы товаров для детей; Ставка 18% применяется в остальных случаях. Во многих случаях для расчета НДС применяется налоговые ставки 18/118 или 10/110: - при получении денежных средств, связанных с оплатой товаров, работ, услуг; - при получении оплаты, либо частичной оплаты предстоящих поставок товара; - при удержании налога налоговыми агентами; - при реализации имущества, приобретенного на стороне в стоимости которого учитывается входной НДС; - при реализации сельскохозяйственной продукции, приобретенной у физических лиц.

Роль учетной политики в формировании отчетности

Изменение учетной политики должно быть обоснованным и оформляться в порядке, предусмотренном ПБУ 1/2008. Изменение учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не обуславливается причиной такого изменения. Заключение Учетная политика часто становится для бухгалтеров чисто формальным документом, которому многие не придают должного значения. Однако грамотно составленная учетная политика может быть действенным способом законной корректировки финансовых показателей, а значит – снижения налоговой нагрузки на предприятие. Положения учетной политики могут стать весомым аргументом в споре с ревизорами. Учетная политика является основой для формирования всех остальных организационно-распорядительных документов организации и влияет на принятие управленческих решений. В связи с этим руководителю и главному бухгалтеру следует весьма серьезно отнестись к формированию и утверждению учетной политики. Способы ведения учета избирают исходя из определенных требований, обеспечивающих адекватность учетной политики хозяйственной ситуации.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Сборник статей, 1899-1900 гг., Александра Новикова. А.И. Новиков
Воспроизведено в оригинальной авторской орфографии издания 1901 года (издательство "A.S. Suvorin").
795 руб
Раздел: Гуманитарные науки
Частный проект Гражданского уложения Россиийской империи. Ф.П. Будкевич
Воспроизведено в оригинальной авторской орфографии издания 1901 года (издательство "Tip. Varshavskago ucheb. okruga").
759 руб
Раздел: Гуманитарные науки
Воскресенье: роман в трех частях. Л.Н. Толстой
Воспроизведено в оригинальной авторской орфографии издания 1901 года (издательство "izd. Shtura").
1033 руб
Раздел: Гуманитарные науки
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.