телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАСувениры -30% Товары для детей -30% Канцтовары -30%

Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Негативні емоції у дітей 11-13 місяців як прояв прив’язаності до батьків

Міністерство освіти та науки України Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара Факультет психології Кафедра загальної та педагогічної психології КУРСОВА РОБОТА на тему: Негативні емоції у дітей 11-13 місяців як прояв прив`язаності до батьків Виконавець: студентка групи ДС-07-1 Гурбенко Є. О. Науковий керівник: старший викладач Грисенко Н. В. Дніпропетровськ 2010 ЗМІСТ Вступ Розділ І. Феномен прив`язаності і особливості його формування 1.1 Психічний розвиток дитини 1 року 1.2 Сучасні теорії привязаності 1.2.1 Динамічна теорія прив`язаності 1.2.2 Теорія прив`язаності і системна сімейна терапія 1.2.3 Прив`язаність і сімейна нарративна терапія 1.2.4 Теорія прив`язаності і нейрофізіологічні дослідження 1.3 Типи прив`язаності і особливості її формування в дитячому віці 1.4 Стадії розвитку прив`язаностей Розділ II. Емпіричне дослідження прояву прив`язаності у дітей 11-13 місяців 2.1 Організація емпіричного дослідження ті підбір методичного інструментарію 2.2 Обробка та інтерпретація результатів емпіричного дослідження Висновки Список літератури Додатки Вступ Актуальність.

Програма соціологічного дослідження

Кожне соціологічне дослідження починається зі з'ясування намірів і мети замовника, уточнення теми дослідження, визначення термінів і витрат, пов'язаних з ними, з'ясування фінансових, матеріально-технічних аспектів справи. Після цього настає безпосередня дослідницька робота, початок якої пов'язаний зі створенням програми. Програма соціологічного дослідження є науковим документом, що містить схему логічно обґрунтованого переходу від загальних теоретичних уявлень про досліджуване соціальне явище, до використання інструментарію і виконання дослідницьких процедур (збирання, обробки та аналізу інформації). Вона є стратегічним документом, який дає змогу зробити висновки щодо концептуальних засад, методики проведення, спрогнозувати його результативність. Список використаної літератури1. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования : Учеб. пособие / И.Ф. Девятко. – 2-е изд. – М.: Университет, 2002. – 295 с. 2. Дзюбко І. С. Соціологія : Підручник / І.С. Дзюбко, К.М. Левківський, В.П. Андрущенко. – К.: Вища шк., 1998. – 415 с. 3. Сазонова М. І. Соціологія : Навчальний посібник / М.І. Сазонова. – Харків: «Фоліо», 1998. – 436 с. 4. Городяненко В.Г. Соціологія : Посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.Г. Городяненко. – К.: Видавничий центр «Академія», 1999. – 255 с. 5. Тихомирова Є.Б. Основи соціології : Навч. Посібник / Є. Б. Тихомирова – Київ: ІЗМН, 1996. – 312 с. 6. Програма соціологічного дослідження : Режим доступу:

Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

Твердженню цього принципу сприяли дослідження знаменитого англійського фізіолога Вільяма Гарвея (1578 – 1657), що вважав, що усяка тварина походить з яйця, хоча він і допускав можливість виникнення життя абіогенним шляхом. Надалі, у міру проникнення фізико-хімічних методів у біологічні дослідження знову й усе наполегливіше стали висуватися гіпотези про абіогенне походження життя. Вище ми вже говорили про хімічну еволюцію як передумові виникнення предбіотичною, чи предбіологічною, стадії виникнення життя. З зазначеними результатами не міг не вважатися В.І. Вернадський, і тому його погляди з цих питань не залишалися незмінними, але, спираючи на ґрунт точно установлених фактів, він не допускав ні божественного втручання, ні земного походження життя. Він переніс виникнення життя за межі Землі, а також допускав можливість її появі в біосфері за певних умов. Він писав: “Принцип Реди. не вказує на неможливість абіогенезу поза чи біосферою при встановленні наявності в біосфері ( читепер раніш) фізико-хімічних явищ, не прийнятих при науковому визначенні цієї форми організованості земної оболонки.” Незважаючи на деякі протиріччя, навчання Вернадського про біосферу являє собою новий великий крок у розумінні не тільки живої природи, але і її нерозривного зв'язку з історичною діяльністю людства. 3. Роль людського фактора в розвитку біосфери.

Розробка імовірнісної моделі криптографічних протоколів

Оцінка стійкості криптографічних протоколів на основі імовірнісних моделей 3.1. Методика оцінки стійкості 3.2. Приклади доказу стійкості деяких протоколів на основі їх імовірнісних моделей Висновки Розділ 4. Нормативно-правова база розробки, впровадження і експлуатації захищених систем 4.1. Структура нормативної бази 4.2. Основні поняття та положення Висновки Висновки Список літератури Вступ Стрімкий розвиток засобів обчислювальної техніки і відкритих мереж, сучасні методи накопичення, обробки і передачі інформації сприяли появі погроз, пов'язаних з можливістю втрати, розкриття, модифікації даних, що належать кінцевим користувачам. У зв'язку з цим постійно розширюється як в кількісному, так і в якісному відношенні круг завдань, що вирішуються в області інформаційної безпеки. Під інформаційною безпекою слід розуміти стан захищеності оброблюваних, таких, що зберігаються і передаються в інформаційно-телекомунікаційних системах даних від незаконного ознайомлення, перетворення і знищення, а також стан захищеності інформаційних ресурсів від дій, направлених на порушення їх працездатності.

Культура палеоліту

Світ уявлявся не порожнім і неживим, а багатим на життя, а значить і тварин, і рослини можна було вважати родичами. Матеріал первісної логіки — не абстракція, а почуття. Джерела наших знань щодо первісних уявлень про світ різноманітні — від даних палеоантропології і біології до етнографічних досліджень сучасних архаїчних колективів (австралійські тубільці і т.п.); пережитків первісних уявлень у свідомості сучасної людини; даних, що відносять до мови, сновидінь, художньої творчості тощо, в яких можуть бути виявлені чи реконструйовані архетипові структури. Високий рівень залежності людей від природи обумовлює те, що першим етапом у розвитку архаїчного мислення стає анімізм (лат. a ima «душа») — віра у наявність душі у кожної речі чи явища природи. Людина ще не виділяє себе з природи, ототожнює себе з нею, поширює свої настрої на природу. Якщо діяльність людини не давала очікуваного результату, то вона вважала, що якісь сили протидіють їй. Духи місцевості, духи сил природи, духи речей, добрі й злі,— всі вимагають особливих ритуалі», мстою яких с досягнення бажаних результатів діяльності.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Макроквантовый термодинамический метод расчетного анализа термовлажностных процессов в пористых материалах:. Светлов Ю.В.
Изложены физические основы квантового макроскопичсеского механизма движения энергии в материальной среде и концепция ее
1097 руб
Раздел: Научные издания, теории, монографии, статьи, лекции
Корпоративная социальная ответственность: Учебное пособие. Гриф МО РФ. Бондаренко В.В.
В учебном пособии рассматриваются теоретические аспекты становления концепции корпоративной социальной ответственности за рубежом и
1064 руб
Раздел: Учебники: доп. пособия
Когнитивно-бихевиоральная терапия с парами и семьями. Даттилио Франк М.
Уникальность книги, представляемой вниманию российского читателя, заключается в том, что она написана человеком, имеющим глубокую
794 руб
Раздел: Практическая психология. Психотерапия
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.