телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАИгры. Игрушки -30% Товары для детей -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30%

Таємниця янтарної кімнати

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Выборы как форма непосредственной демократии

Голосування проводиться в спеціально відведених приміщеннях, де обладнуються в достатній кількості кабіни або кімнати для таємного голосування, визначаються місця видачі виборчих бюлетенів і встановлюються виборчі скриньки таким чином, щоб виборці при підході до них обов'язково проходили через кабіни або кімнати для таємного голосування. Вхід у кабіни або кімнати для таємного голосування, вихід з них, а також шлях від них до виборчих скриньок повинні бути в полі зору членів дільничної виборчої комісії, кандидатів і довірених осіб кандидатів та офіційних спостерігачів. 2. Відповідальність за організацію голосування, забезпечення таємності волевиявлення виборців, обладнання приміщень і підтримання в них належного порядку покладається на дільничні виборчі комісії. Виборець може перебувати в приміщенні для голосування лише протягом часу, необхідного для голосування. 3.Застосування виборчого законодавства в Україні 3.1.Відповідальність за порушення виборчого законодавства України Однією із гарантій реального здійснення вільного волевиявлення народу є встановлена законом юридична відповідальність за порушення виборчого законодавства, до того ж в кожному з базових виборчих законів містяться загальні статті, якими запроваджується інститут відповідальності за порушення виборчого законодавства, а свою юридичну регламентацію цей інститут отримує відповідно в чинному адміністративному, кримінальному, кримінально-процесуальному, цивільно-процесуальному законодавстві. Так. у Кодексі України про адміністративні правопорушення міститься ст. 186-2, що передбачає адміністративну відповідальність за певні порушення законодавства про вибори Президента і народних депутатів.

Підприємництво

Не може бути нотаріусом особа, яка має судимість. Нотаріус не може перебувати в штаті інших державних, приватних та громадських підприємств і організацій, займатися підприємницькою і посередницькою діяльністю, а також виконувати іншу оплачувану роботу, крім тієї, яка передбачена абзацом другим статті 4 цього Закону, а також викладацької і наукової у вільний від роботи час. Нотаріус має право: витребувати від підприємств, установ і організацій відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій; складати проекти угод і заяв, виготовляти копії документів та виписки з них, а також давати роз'яснення з питань вчинення нотаріальних дій і консультації правового характеру. Чинним законодавством нотаріусу можуть бути надані й інші права. Нотаріус зобов'язаний: здійснювати свої професійні обов'язки відповідно до цього Закону і принесеної присяги; сприяти громадянам, підприємствам, установам і організаціям у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів, роз'яснювати права і обов'язки, попереджати про наслідки вчинюваних нотаріальних дій для того, щоб юридична необізнаність не могла бути використана їм на шкоду; зберігати в таємниці відомості, одержані ним у зв'язку з вчиненням нотаріальних дій; відмовити у вчиненні нотаріальної дії в разі її невідповідності законодавству України або міжнародним договорам.

Древнерусская иконопись – шедевры северного Возрождения

Из рукописных наставлений для художников-иконописцев более позднего времени (XVII—XIX веков) нам известно, что в выдержанном масле, сильно нагретом (250—325°), распускали (плавили) янтарь и получали янтарную олифу, создающую твердую, трудноразмягчаемую пленку. Подтверждение древности янтарной олифы дали археологические раскопки. Обломки изделий из янтаря и его кусочки обнаружены в Новгороде в 1973—1977 годах, когда там была открыта и изучена богатая усадьба, в которой в конце XII века находилась мастерская художника Олисея Гречина. В мастерской найдены деревянные дощечки с ковчегами, приготовленные для писания икон, фрагменты окладов, в большом количестве керамические чашечки для красок, маленькие стеклянные сосуды, кусочки разноцветных красок, золотая, серебряная и бронзовая фольга, смальта, воск. Икона состоит из четырех-пяти слоев, расположенных в следующем порядке: основа, грунт, красочный слой, защитный слой. Икона может иметь оклад из металлов или каких-либо других материалов. Первый слой — основа; чаще всего это деревянная доска с наклеенной на нее тканью, называемой паволокой. Иногда доска бывает без паволоки. Очень редко основу под произведения желтковой темперы изготовляли только из холста.

Демонология украинского народа

I. Вступ. II. Народні вірування про вовкулаків : 1) передумови формування уявлень про вовкулаків; 2) походження назви “вовкулак”; 3) особливості вовкулаків як персонажів української демонології. III. Образ русалки в українській народній уяві: 1) відмінності русалок від подібних персонажів європейської демонології; 2) звичаї та обряди пов'язані з русалками. IV. Мавки та чугайстер: 1) аналоги мавок в зарубіжних віруваннях; 2) відмінність між мавками та русалками; 3) поняття про чугайстра. V. Повір'я про упирів: 1) слов'янські корені поняття “вампір”; 2) узагальнене поняття про упирів на Україні; 3) види упирів. VI. Відьми: 1) народні вірування, пов'язані з відьмами; 2) сутність відьмацької натури в народній уяві; 3) способи визначення та знешкодження відьом. Не є таємницею, що вірування та повір(я – ця основа світоглядних уявлень людей і найважливіша складова їхнього духовного життя – до останнього часу або залишались поза увагою науковців, або ж описувалися ними досить однобічно. Ставлення до них було переважно негативним - як до пережиткових явищ культури. Постулатом вважався відомий вислів Ф.Енгельса про те, що релігійні вірування - не що інше, як фантастичні відображення в головах людей тих зовнішніх сил, котрі панують над ними в їхньому повсякденному житті.

Сравнения в поэзии и прозе М.И.Цветаевой

Это сравнение интересно также и тем, что первая его часть называет образ сравнения, а вторая - его признак. Распространены в творчестве М.И.Цветаевой и относительные имена прилагательные со сравнительным значением ( в прозе более, чем в лирике). Это прилагательные с суффиксом -н-: . все на одно лицо, загарное, янтарное. (70, т.5; 92); прилагательные с суффиксом -ов-: . с обаятельной улыбкой на фарфоровом лице государыня Мария Федоровна. (70, т.5; 168); прилагательные с суффиксом -ист-: В эту секунду я эти глаза увидела: не просто голубые, а совершенно прозрачные, чистые, льдистые, . (70, т.5; 168) - Так вплелась в мои русые пряди - Не одна серебристая прядь. (70, т.2; 338) Сравнительное значение морфемы -ист- нашло свое отражение в словарных толкованиях: "подобный тому, что обозначено производящей основой" (58, т.11; 739). Особенностью относительных прилагательных со сравнительным значением является то, что из всех значений, которые им могут быть присущи (количество, назначение, место нахождение, время, мера и др.) в данной группе употреблены только прилагательные со значением материала.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Путь к власти (Политические очерки о врастании в революцию). Славяне и революция. Каутский К.
Karl Kautsky. Der Weg zur Macht В настоящей книге, написанной известным социал-демократом, теоретиком II Интернационала К. Каутским
312 руб
Раздел: Научные издания, теории, монографии, статьи, лекции
Философия истории. Проблемы и перспективы. Семенов Ю.И.
Эта книга выходит к десятилетнему юбилею журнала "Философия и общество", появление которого стало заметным явлением в
293 руб
Раздел: Учебники: доп. пособия
Кодекс Алиментариус. Пищевые продукты, полученные методом современной биотехнологии.
Codex Alimentarius (лат. «Продовольственный кодекс») - свод принятых международным сообществом стандартов на пищевые продукты. Данное
193 руб
Раздел: Пищевая и микробиологическая промышленность
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.