телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсе для ремонта, строительства. Инструменты -30% Игры. Игрушки -30% Красота и здоровье -30%

Україна у революційну добу. Рік 1920

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Організаційний розвиток підприємств

Зміни в стратегії, виробничих процесах, структурі і культурі можуть здійснюватися поступово, у вигляді дрібних кроків або ж радикально, у вигляді великих стрибків. Відповідно може йтися про «еволюційну» та «революційну» моделі змін. Організаційний розвиток («еволюційна» модель змін) ґрунтується на концепції планування, ініціювання та здійснення процесів зміни соціальної системи із залученням великої кількості учасників. Організаційний розвиток може бути визначений як довготерміновий, ретельний, всеосяжний процес зміни і розвитку організації (підприємства) і людей, що працюють у ній. Концепція організаційного розвитку охоплює структурний і кадровий аспекти. У рамках структурного підходу робиться спроба за допомогою змін в організаційному регулюванні створити сприятливі рамкові умови для досягнення цілей організаційного розвитку. Кадровий підхід полягає у проведенні заходів із підвищення кваліфікації працівників (розвитку персоналу) і стимулювання їхньої готовності до прийняття і здійснення змін. Серед концепцій, що стосуються організаційних змін, найбільшого поширення набули концепції структури компанії. У них подано взаємозв'язки, що утворюються між окремими галузями бізнесу, відділами та підрозділами підприємства.

Природа державної влади

Нині функціонально-прагматичний підхід витісняє інституціональний. Гарантія дієздатності й стабільності демократичних інститутів - не в розмежуванні трьох основних гілок влади, а в «отриманнях і противагах», в інституціоналізації «контрвлади»: чи то буде оформлення взаємодії між більшістю і опозицією, чи розподіл повноважень і відповідальності між центральним урядом і регіональними (там, де вони існують) чи навіть місцевими одиницями. Тобто на перший план виходить питання про реальне, а не інституціональне врівноваження різних центрів влади. Це зумовлено тим, що класична теорія влади, створена у двопартійну добу, не передбачала, що парламент, уряд, глава держави, найвищі судові посади можуть контролюватися в деяких випадках тією ж самою партією. Сьогодні такі ситуації є скоріше правилом, ніж винятком. Щоб компенсувати пов'язані з ними неминучі й очевидні витрати, з'явився механізм «стримувань і противаг», контрвлади, поділу влади за вертикаллю, контролю з боку мас-медіа, інститут омбудсмена та інші. У доктрині функціонального поділу влади одна з основних цілей - досягти ефективного функціонування державного механізму в цілому і кожної гілки влади зокрема. Поділ та спеціалізація праці завжди ефективні.

Запорізька Січ: розвиток, становлення, право

Передусім українська верхівка, яка окатоличилась, особливо після Берестейської унії 1596 року, оформлюється в новий стан. Міста дістають законодавство і систему самоврядування – так зване магдебурзьке право. Українці призвичаювалися до тих законів, до тієї системи управління, яка існувала на Заході. Усвідомлення своїх прав, відповідальності і обов’язків перед законом було визначальним у громадській свідомості суспільства. Таке суспільне буття пов’язувало українське населення із західною політичною і правовою культурою. Головним чинником державотворення стає українське козацтво. На Запоріжжі утворюється нова військова організація, яка через деякий час стає основою української державності. Тут формуються підвалини республіканської форми правління, нові принципи судочинства, нові джерела права. Одною з найяскравіших сторінок в історії українського народу була Визвольна війна 1648-1654 рр. Саме в цей час починає міцніти Україна, в державі з’являється нова військово- адміністративна система. Український народ здобуває національну та особисту волю. Продовжує розвиватися право та судочинство. І лише після остаточного зруйнування Запорізької січі (4 червня 1775 р.) російською армією під командуванням генерала Текелі починається згасання найяскравішої сторінки в історії України – Козацької доби.

Отечественная история (полный курс)

К издержкам революции можно отнести многочисленные человеческие жертвы с обеих сторон, всеобщее озлобление, переход правительства на несколько более консервативные позиции, чем это было объявлено в Манифесте, что во многом явилось следствием неумеренных, не сообразованных с обстановкой требований к власти в Думе. Поражение революции означало, что самодержавие ещё достаточно крепко. Вопрос состоял в том, как оценить её результаты. По сути, в ходе революции удалось добиться того, о чём многие десятилетия мечтали российские демократы. С другой стороны, некоторые, и даже довольно радикально до революции настроенные деятели, устрашившись революционных эксцессов, разочаровались в своих прежних идеалах, признали революцию абсолютным злом, став убеждёнными сторонниками эволюционного развития. Манифестом этих кругов стал сборник статей нескольких ведущих публицистов и философов - "Вехи", вышедший в 1909 году. РАЗВИТИЕ РОССИИ В 1907 - 1914 ГГ. УЧАСТИЕ РОССИИ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ. ФЕВРАЛЬСКАЯ И ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИИ Руководителем внутренней политики государства был Пётр Аркадьевич Столыпин, назначенный сначала министром внутренних дел, а затем - и премьер- министром.

Постмодернізм та українська історична наука

Тому й дуже привабливими виявилися виступи постмодерністів проти «вибуху» наукової літератури. Багатство текстів, що їх, згідно з вимогами постмодернізму, треба б докладно аналізувати, кваліфікується «надміром інформації», яку неможливо осмислити. Практично постмодернізм почав конфліктувати із сучасним інформаційним суспільством, відмовляючись від використання значної частини пропонованої інформації та відмовляючись, водночас, від розбудови та поширення баз відповідних даних. Таке «науково» санкціоноване полегшення «наукової» праці було сприйнято з ентузіазмом тими істориками, що обрали спеціальність без внутрішнього покликання і без дослідницького таланту. В «дослідженнях» знову запанувала перевага позаджерельних знань, відписаних і переписаних з попередніх робіт, без перевірки всіх цих відомостей на підставі автентичних джерел. Широке річище фальсифікації історії України в добу постмодернізму І безболісно поєдналося з деструктивізмом постмодернізму II. При цьому деформації во ім'я попередньої панівної ідеології залишилися надалі деформаціями тепер уже підпорядкованими іншій обраній ідеології.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства Украины на 1926 год. Р-К Правительство Украины
Воспроизведено в оригинальной авторской орфографии издания 1926 года (издательство "Харьков").
3367 руб
Раздел: Гуманитарные науки
Архив князя Вяземского. Князь Андрей Иванович Вяземский. Князь П. Вяземский
состав изданного ныне тома входят найденные в Остафьевском архиве бумаги и акты, относящиеся до князя Андрея Ивановича Вяземского. Мы
3393 руб
Раздел: Гуманитарные науки
Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства Украины на 1926 год. Р-К Правительство Украины
Воспроизведено в оригинальной авторской орфографии издания 1926 года (издательство "Харьков").
3363 руб
Раздел: Гуманитарные науки
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.