телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАВсё для хобби -20% Рыбалка -20% Бытовая техника -20%

Шляхом «Леґенди»

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Репродукція клітин.

Так, за допомогою диференційного забарвлення нефлуоресційними барвниками (суміш Гімза) вдалося виявити, що кожна хромосома забарвлюється неоднорідно вздовж її довжини, при цьому спо­стерігається чергування фарбованих і нефарбованих ділянок — так зва­на диференційна неоднорідність хромосом. Це дає змогу чітко іден­тифікувати кожну хромосому, а та­кож складати так звані хромосомні карти з визначенням локалізації у них певних генів. Ендомітоз — пряме ділення клі­тин. На відміну від мітозу при ньо­му зберігається інтерфазне ядро: у ньому не утворюються хромосоми, наявні ядерце та ядерна оболонка. При ендомітозі збільшене ядро, не змінюючи своєї будови, воно діли­ться на дві (або три) більш-менш рівномірні частини шляхом перешнурування (утворення перегород­ки). У більшості випадків цей по­діл не супроводжується діленням клітини, результатом чого є утворення двоядерної клітини. Процес ендомітозу спо­стерігається у волокнах скелетних м'язів, міокарді, мезотелії, шипуватому шарі ба­гатошарових епітеліїв шкірного типу, па­ренхімі печінки, екзокринній частині під­шлункової залози, нейронах вегетативно­го відділу нервової системи, покривному шарі перехідного епітелію сечових шляхів, клітинах плаценти, мегакаріоцитах.

Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

Дедуктивний умовивід - умовивід, в якому ми йдемо від загальних суджень до часткових і поодиноких. Індукція і дедукція нерозривно пов'язані між собою в людському мисленні. За допомогою індукції робляться загальні висновки. Шляхом дедукції застосовуємо їх до нових ситуацій. Аналогія - умовивід, що ґрунтується на подібності деяких ознак об'єктів. Мислення є логічним, якщо хід думок правильно відображає зв'язок предметів, явищ об'єктивної дійсності. Поняття формуються у процесі мислення, в судженнях і умовиводах про предмети і явища об'єктивної дійсності. Кожне поняття характеризується певним обсягом і змістом. Обсяг поняття - це відображене в ньому коло об'єктів, а зміст - відображена в ньому сукупність їх істотних ознак. Загальні поняття - поняття, в котрих відображаються істотні властивості класів предметів. Конкретні поняття - поняття, в котрих відображаються певні предмети, явища чи їх класи з їх істотними ознаками, зв'язками і відношеннями. Абстрактні поняття відображають ті чи інші властивості об'єктів відокремлено від них самих (хоробрість, добро, вартісність), які є завжди загальними. Різновиди мислення. Мислення відбувається за загальними ознаками, спільними для всіх людей, водночас набуває відмінних особливостей залежно від змісту задач.

Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

Механічні пошкодження зумовлені збудженням та судомним скороченням м'язів тіла, що може викликати їх розрив або пошкодження шкіри, вивих суглобів і навіть перелом кісток. Електрофтальмія - запалення зовнішніх слизових оболонок очей внаслідок дії потужного ультрафіолетового випромінювання електричної дуги. Чинники, що впливають на важкість ураження людини електричним струмом, різноманітні. Перш за все - це сила струму та час проходження його через організм людини, рід струму (змінний чи постійний), шлях струму в організмі людини; при змінному струмі - його частота. Сила струму залежить від напруги, під котрою опинилася людина, і сумарного електричного опору. Сумарний електричний опір включає в себе опір тіла людини, який визначається перш за все опором рогового шару шкіри. За відсутності пошкоджень шкіри та в сухому стані цей опір може складати сотні тисяч Ом. Якщо ці умови не виконуються, то опір шкіри спадає до 1 кОм. При великих напругах та при тривалому проходженні струму через тіло людини опір шкіри спадає ще більше, що спричиняє зростання сили струму та більш важкі наслідки ураження струмом.

Оценка инженерной защиты рабочих и служащих ОЭ

Н= М/5; Н= 320/5 = 64 нар. 1.4 Определяем коэффициент вместимости Квм., характеризующий возможность убежища по укрытию наибольшей работающей смене объекта: Выводы 1. Объемно-планировочные решения убежища соответствуют требованиям норм СНиП. 2. Убежище позволяет принять только 74,42% рабочих и служащих наибольшей работающей смены. 3. Для размещения укрываемых в убежище установлено 64 двухъярусных нар, обеспечивающих 20% мест для лежания и 80% мест для сидения. 2. Оценка защитных сооружений по защитным свойствам. Дано: 1 Ожидаемая мощность ядерного боеприпаса, q Мт 0,1 2 Вид взрыва Наземный 3 Расстояние от центра взрыва до объекта, Rx км 3 4 Скорость среднего ветра,Vс.в. км/ч 50 5 Направление среднего ветра, в сторону объекта град. 315 6 Конструкция рассчитана на динамические нагрузки, 2 умывальниками. 3. До завершения строительства убежища предусмотреть защиту укрываемой части работающей смены в быстровозводимом сооружении в период угрозы возникновения ЧС. Литература Демиденко Г.П. и др. Защита объектов народного хозяйства оторужия массового поражения. Справочник, «Высшая школа», 1989. Стеблюк М. И. Гражданская оборона – К. 1994. Егоров П. Т., Шляхов И. А., Алабин Н. И. Гражданская оборона.Учебник. М., «Высшая школа», 1977, 304с.

Билеты по географии Украины за 11 класс

ГЕОГРАФІЯ Білет №1. 1. Будова літосфери та її рухи. Внутрішні сили Землі. 2. Загальна характеристика внутрішніх вод і водних ресурсів України. 3. Складітьтиповий план порівняльної економіко-географічної характеристики двох держав. Білет №2. 1. Основні форми поверхні Землі. Відмінність гір і рівнин за висотою над рівнем моря, походженням, віком. Зміни рельєфу під впливом зовнішніх і внутрішніх сил Землі. 2. Географічне положення України. Порівняйте географічне положення України з положенням інших держав (на вибір). 3. Накресліть схему сучасного регіонального поділу Європи. Білет №3. 1. Поверхневі та підземні води. Їх роль у господарстві. 2. Геологічна будова і корисні копалини України. 3. Екологічні проблеми людства, шляхи їх вирішення. Білет №4. 1. Світовий океан. Його будова. Рух води у Світовому океані. 2. Клімат України. Фактори, що визначають його особливості. 3. Світові мінеральні ресурси, головні регіони їх поширення, Білет №5. 1. Погода. Характеристика її складових. 2. Природні та умовно-природніресурси Чорного та Азовського морів. 3. Чисельність та природній рух населення, демографічна ситуація світу. Білет №6. 1. Атмосфера та її склад.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Как перестать беспокоиться и стать лучшими на свете родителями. Ле Шан Э.
Впервые на русском языке! Психолог и педагог с мировым именем, автор российского бестселлера «Когда ваш ребенок сводит вас с ума» Эда Ле
151 руб
Раздел: Семейное воспитание и образование
Энциклопедия молодости и здоровья. Малахов Г.П.
Многих людей интересует вопрос, в какой степени здоровье и поддержание молодости зависят от самого челове­ка и насколько он может помочь
73 руб
Раздел: Энциклопедии, справочники, календари здоровья
Живородящие рыбки. Гуппи, меченосцы и другие. Гуржий А.Н.
С гуппи, пецилий и других живородящих рыбок, или «живородок», начинали многие ак­вариумисты. Но это не такие уж простые рыбки, как кажется
48 руб
Раздел: Аквариум
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.